Prodloužena lhůta pro podávání žádostí na projekty v oblasti sportu (Erasmus+)

Program Erasmus+ nově podporuje mezinárodní partnerství v oblasti sportu, a to s cílem:

 • bojovat proti přestupkům jako je doping, falšování výsledků a násilí ve sportu a proti diskriminaci a netoleranci;
 • podporovat dvojí kariéru sportovců (skloubení sportu a jiné kariéry);
 • podporovat dobrovolnické aktivity ve sportu, využívání sportu jako prostředku začleňování vyloučených osob do společnosti a zvyšování povědomí o zdravotní prospěšnosti fyzických aktivit.

Podporované akce:

1. Projekty partnerství v oblasti sportu (Collaborative Partnerships)

O dotaci mohou žádat projektová konsorcia složená z neziskových nebo veřejných organizací. Mělo by se jednat o organizace aktivní v oblasti sportu, a to jak amatérského, tak profesionálního (například různé sportovní kluby, asociace, sportovní ligy, unie reprezentující atlety, organizace reprezentující profesionály ve sportu – trenéry, manažery apod. a další).  Konsorcium se musí skládat z minimálně 5 organizací z různých států.

V rámci projektů partnerství jsou podporovány aktivity zaměřené na vytváření sítí, vývoj nových vzdělávacích modulů, sdílení zkušeností, zvyšování povědomí o různých aspektech sportu, výzkumy, konference nebo workshopy. Projekty mohou trvat 12, 18, 30 nebo 36 měsíců.

Financování: Náklady na projektové aktivity jsou hrazeny do výše 500 000 EUR na projekt, přičemž spolufinancování činí 20 % rozpočtu.

2. Neziskové evropské sportovní události (Not-for-profit European sports events)

V rámci této akce jsou podporovány sportovní události s mezinárodní účastí, a to jak různé soutěže, turnaje a šampionáty, tak setkávání trenérů, různé konference a jiné doprovodné akce.

Akce je určena pro jakékoliv veřejné nebo neziskové organizace působící v oblasti sportu. Události by měly klást důraz na aspekty jako je integrace vyloučených skupin, rovné příležitosti, genderová rovnost nebo podpory handicapovaných občanů.

Do neziskových sportovních akcí se musí zapojit nejméně 12 relevantních partnerů a projekt může trvat maximálně 12 měsíců.

Více informací o podpoře sportu v rámci Erasmus+ můžete nalézt na stránkách EACEA.

Nové výzvy norských fondů

Čtyři nové výzvy aktuálně otevřely tzv. Norské fondy. Výzva zaměřená na biodiverzitu, monitoring a změnu klimatu končí 2. června 2014. Kulturní dědictví a současné umění je podporováno prostřednictvím dvou oblastí. První je podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci Evropského kulturního dědictví. Projekty propagující tento cíl prostřednictvím divadelního, výtvarného či filmového umění lze podávat do 20. června 2014. Druhou oblastí je podpora zachování kulturního dědictví ČR pro příští generace a jeho zpřístupnění veřejnosti. Projekty lze podávat rovněž do 20. června 2014. Pro města může být zajímavý i pilotní projekt týkající se zachycování a ukládání CO2. Výzva končí 16. června 2014.
Co jsou to norské fondy?
 Jedná se o finanční prostředky, které poskytly tři členské země Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Ve skutečnosti se jedná o dva mechanismy – Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Finanční mechanismus Norska. Prostřednictvím těchto fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a k posilování bilaterálních vztahů se zeměmi ve střední a jižní Evropě. Norsko poskytuje 97% těchto finančních prostředků. Norské fondy nefungují v 7letých finančních rámcích, v současnosti platí smlouvy na roky 2009 – 2014 a implementace projektů bude probíhat až do roku 2017. V tomto období patří mezi prioritní oblasti tohoto programu především ochrana životního prostředí a změna klimatu, kulturní dědictví, výzkum a stipendia, důstojná práce, justice a vnitřní záležitosti. V některých podprogramech je věnována zvláštní pozornost problematice začleňování menšin a zlepšování situace Romů. Z norských fondů je většinou možné čerpat pouze na projekty, které mají partnerskou organizaci z dárcovských zemí. Tím se současně podporují dobré bilaterální vztahy mezi Českou republikou a zeměmi ESVO.

Nadační fond Cesta ke vzdělávání podporuje mezinárodní spolupráci pražských škol

Jako důkaz toho, že mezinárodní spolupráce nemusí být financována pouze z Bruselu, může sloužit nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha. Tento fond již po šesté poskytuje možnost pražským školám, jejich žákům, studentům i pedagogům požádat o nadačních příspěvek na realizaci jejich (nejen) mezinárodních projektů. Výzva je mimo jiné zaměřena na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

„Hlavní město Praha se snaží podporovat talentované žáky, kteří v Praze studují. Jednou z podob této podpory je také Nadační fond Cesta ke vzdělání, jenž každoročně pomáhá uskutečnit nejrůznější projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci i účast na prestižních domácích a zahraničních soutěžích. Prostřednictvím tohoto fondu naše město motivuje školy, studenty ale i pedagogy k rozvoji jejich potenciálu,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček (TOP09).

O nadační příspěvky mohou žádat zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území hlavního města Prahy, pedagogové pražských škol nebo samotné školy. Termín uzávěrky podání žádostí je 30. dubna 2014, podrobnosti naleznete na stránkách cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Výzvy“.

Grantový program je zaměřen  na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích, na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a přípravy mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území hlavního města Prahy, dále na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu přípravy studentů na budoucí zaměstnání.

Zdroj: http://cestakevzdelani.praha.eu/

Nové možnosti spolupráce v oblasti sportu

V únoru se v Bruselu uskutečnil Erasmus+ informační den se zaměřením na sport. Prezentovány byly především praktické kroky, které je třeba učinit k využití dostupných finančních prostředků v rámci programu Erasmus+ pro realizaci projektů z oblasti sportu. Evropská komise i Výkonná agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) během konference přinesly velmi konkrétní informace k podávání žádostí a k přípravě projektů. Většina informací z tohoto setkání se nyní dá zpětně vyhledat online na stránkách EACEA.

Část programu Erasmus+ je v programovém období 2014 – 2020 úplnou novinkou, neboť v minulém období žádný program zaměřený na podporu sportu neexistoval. V rámci nového programu získá finanční příspěvek cca 600 partnerství v oblasti sportu, včetně celoevropských neziskových sportovních událostí. Pro vyhledávání partnerských organizací pro sportovně zaměřené projekty vznikly nové stránky, tzv. Sporttool, kde se už nyní nachází mnoho nabídek partnerství. Termín pro podávání projektů v rámci sportovní akce programu Erasmus+ je 15. května 2014 pro projekty, které začnou po 1. lednu příštího roku.

Sociální inovace a možnosti individuální péče – mezinárodně

Evropská rozvojová agentura uspořádala dne 13. a 14. ledna 2014 mezinárodní workshop na téma sociálních inovací a možností individuální péče v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce, která funguje v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, je příkladem, že projekty podporující výměnu zkušeností v mezinárodním kontextu mohou být financovány také ze strukturálních fondů.

V rámci výše zmíněného projektu jde o výměnu zkušeností v oblasti sociálních inovací mezi českými a mezinárodními partnery projektu. Projekt je reakcí na současný celoevropský trend, kdy dochází k nárůstu počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči a osob, které se dožívají nadprůměrného věku. Projekt se věnuje teoretickým modelům péče, která se bude muset s tímto jevem vyrovnat. Ve spolupráci s českými partnery –  Ústavem sociálních služeb Praha 4 a Evropským inovačním centrem o.s. a zahraničními partnery – bulharskou organizací National Patients’ Organization, polským Institute for Human Resources Development a britskou komunitní službou MsSence – projekt představuje nové možnosti, jak přizpůsobit dlouhodobou péči současným trendům. Kromě výměny zkušeností je dalším cílem projektu přiblížit tyto nové výstupy cílovým skupinám v České republice, zejména osobám pečujících o závislého člena rodiny, úřadům samosprávných celků a v neposlední řadě  příspěvkovým organizacím a nevládnímu sektoru. Projekt probíhá od října 2012 do září 2014 a jeho součástí jsou mimo jiné studijní cesty, semináře pro veřejnost a mezinárodní workshopy. Více o projektu se můžete dozvědět zde.

OPLZZ

Loutkáři z České republiky, Slovinska a Estonska si vyměňují zkušenosti

V plném proudu je unikátní projekt výměny zkušeností loutkářů z České republiky, Slovinska a Estonska, v němž českou scénu zastupuje královéhradecké Divadlo DrakDalšími partnery jsou divadla ze Slovinska a Estonska.

Cílem projektu je představit přístupy loutkářského umění v každé ze zúčastněných zemí. Hlavní aktivitou projektu pak jsou společné workshopy, během kterých jsou loutkáři z jednotlivých divadel mimo jiné zapojeni do příprav inscenací. V minulém roce již proběhly workshopy v Ljubljani a Tallinu, další by se tedy měl uskutečnit v ČR. Jak uvedla ředitelka Draku Eliška Finková, zástupci všech tří divadel se budou podílet i na vzniku nové inscenace Podivuhodný Cirkus doktora Tarzana, která bude mít premiéru 15. března.

Projekt byl podpořen v rámci programu Kultura jako jeden ze třinácti úspěšných projektů, pocházejících od žadatelů z České republiky. Žádost podalo celkem 476 subjektů ze zemí Evropské unie, podpořeno z nich bude 114. Program Kultura sice v roce 2013 skončil, ale od roku 2014 funguje společně s programem MEDIA pod hlavičkou programu Kreativní Evropa. V tomto programu je uzávěrka podávání žádostí již 5. března 2014.

 

Zdroj: www.divadlo.cz

OP Meziregionální spolupráce – nová podoba 2014 – 2020

Operační program Meziregionální spolupráce (INTERREG IVC) byl v minulém období určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkající se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií. V současném období 2014 – 2020 na něj bude navazovat Operační program INTERREG EUROPE. Program bude pokrývat celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.
Do projektů se budou moci zapojit veřejné a veřejnoprávní instituce. Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů. Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille.Program INTERREG EUROPE se zaměří na tyto priority:

 1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace
 2. Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 3. Nízkouhlíkové hospodářství
 4. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:

 1. Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracující společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí. Každý region účastnící se projektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity a implementovány. Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plán využit v praxi.
 2. Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených výše. 

Výzvy k předkládání projektů budou postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období. 

Nová podoba OP Central Europe

Operační program CENTRAL EUROPE 2020 bude navazovat na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v současném programovém období 2007-2013.

Nový program bude realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d’Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Projekty jsou spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů. Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřeno Město Vídeň.

V současné době se počítá s rozdělením programu do čtyř prioritních os:

 • Prioritní osa 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
 • Prioritní osa 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
 • Prioritní osa 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
 • Prioritní osa 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

Více informací a draft k operačnímu programu najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde.

 

Vychází průvodce programem Erasmus+

Organizace, které se v roce 2014 budou ucházet o finanční prostředky z nového programu Evropské unie Erasmus+, se mohou pustit do přípravy svých žádostí, neboť vyšel nový programový průvodce programem Erasmus+, který si můžete stáhnout na stránkách Evropské komise.

Průvodce programem Erasmus + podrobně přibližuje cíle, priority a možnosti financování jednotlivých akcí. Dále obsahuje technické údaje k žádostem o grant a výběrovým řízením a v neposlední řadě i finanční a správní ustanovení, které se týkají samotného udělování grantu.

 • Program mohou využívat organizace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu.
 • Jednotlivci se přímo o granty ucházet nemohou. Je třeba, aby se obrátili na svou univerzitu, školu, či na svého zaměstnavatele, který danou žádost podá. Jedno konsorcium může podat žádost pouze jedné národní agentuře.
 • Své žádosti (ve většině případů online) budou organizace podávat u národní agentury ve své zemi nebo u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Erasmus+ má zelenou

Na Program celoživotního učení, který úspěšně fungoval v období 2007 – 2013, plynule navázal nový program Evropské unie s názvem Erasmus+.

Erasmus+ je program na období 2014 – 2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Erasmus+ nahrazuje několik programů EU  pokrývajících všechny oblasti vzdělávání v období 2007 – 2013: kromě Programu celoživotního učení tvořeného programy Erasmus (vysokoškolské vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání), Comenius (vzdělávání učitelů) a Grundtvig (vzdělávání dospělých) se jedná také o program Mládež v akci, který přestává existovat v podobě, v jaké jsme ho znali, a také o pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Erasmus+ poprvé poskytne finanční podporu z EU i sportu, zejména na místní úrovni.

Více informací o programu Erasmus+ a odpovědi na často kladené otázky můžete najít na webu Evropské komise.

Výzvu k předkládání návrhů, která obsahuje všechny termíny pro podávání žádostí, můžete stáhnout na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.