Naše projekty

Evropská rozvojová agentura kromě dotačního poradenství a péče o projekty svých klientů realizovala a v současné době také realizuje celou řadu národních i mezinárodních projektů především ve vzdělávání vč. mobilit a stáží, v sociálních inovacích, technologických inovacích, udržitelné dopravě a ochraně životního prostředí.

Aktuální projekty

Erasmus+ Praktické stáže

Konsorcium Evropské rozvojové agentury, významných českých vysokých škol a prestižních zahraničních zaměstnavatelů nabízí studentům a absolventům možnost vyjíždět na praktické stáže ERASMUS+ do zahraničí.

Projekt DigitUp 

Projekt DIGITUP si klade za cíl vyvinout inovativní školicí kurz a nástroje hodnocení, díky nimž bude pro pedagogy a učitele odborného vzdělávání možné školit a transformovat manažery malých a středních podniků a živnostníky na budoucí manažery vyzbrojené nejmodernějšími technologiemi.

Projekt Erasmus pro mladé podnikatele

Projekt Erasmus pro mladé podnikatele nabízí zahraniční stáže pro kohokoliv, kdo zvažuje vlastní podnikání nebo již podniká. 42 zúčastněných zemí, pobyty od 1 do 6 měsíců, finanční podpora od EU. 

Projekt ORWELL

Cílem projektu ORWELL je podpora kompetencí digitálního psaní ve vysokoškolském vzdělávání. Studenti jsou ponořeni do prostředí bohatého na technologie, které jim poskytuje příležitosti ke zlepšení a podpoře základních dovedností, jako je psaní. Digitální interpretujeme dvěma způsoby: studenti se musí naučit psát v digitálních prostorech, studenti se musí naučit používat digitální nástroje k podpoře jejich procesů psaní.

Projekt Behave Your Prints

Projekt Behave Your Prints  se zaměřuje na řešení nedostatečného povědomí mladých lidí o jejich digitální stopě a digitální pověsti.

Projekt EAGLE

Projekt EAGLE se zaměřuje na vznik inovativních vzdělávacích standardů pro 3D Printing Polymer Operators. Svými výstupy poskytně studentům i poskytovatelům odborné přípravy inovativní nástroje ke vzdělávání a hodnocení dovedností.

Úspěšně dokončené projekty

Za dobu své existence Evropská rozvojová agentura implementovala nebo se zapojila už do více než čtyřicítky větších i menších projektů. Od roku 2008 jsme úspěšně dokončili následující projekty, rozdělené podle tematického zaměření:

 

Vzdělávání

Projekt DESK

Projekt DESK motivuje občany Evropské unie vzdělávat se v oblasti digitálních technologií, poskytuje potřebné nástroje pro vzdělávání dospělých ke zvýšení digitální gramotnosti a podporuje tak zaměstnatelnost a snazší přístup lidí na trh práce.

Projekt Coding for Teachers

Cílem projektu Coding for Teachers je zapálit učitele k výuce programování. Sérií výukových videí chceme učitelům nabídnout získání programovacích dovedností co nejjednodušší cestou. Učitelé také mohou aplikovat cvičení, která tvoří nedílnou součást video kurzů, při výuce napříč předměty.

 

Projekt TICTAC

 TICTAC- Time for International CooperaTion: Active Cities

Projekt TICTAC pomáhá veřejným institucím, městům, obcím a regionálním samosprávám efektivně využívat evropské dotační programy a nástroje. Evropská rozvojová agentura je vedoucím partnerem této celoevropské sítě.

4G Didactic Pills Projekt vychází z inciativy EU „Boj proti předčasnému ukončování školní docházky: klíčový příspěvek k agendě Evropa 2020“. Záměrem projektu je vyvinout a šířit pedagogickou metodu, založenou na teoretickém základu „Didaktické pilulky“ zaměřené na životní dovednosti, s cílem předcházet fenoménu předčasného ukončování školní docházky nebo jej řešit.

STOP BULLYING
Cílem projektu je podpora evropských partnerství v sektoru vzdělávání s cílem sdílení dobré praxe v otázkách šikany ve školách.

VINA
Cílem projektu VINA je posílení mezinárodní spolupráce, podpora rozvoje, testování a zavádění inovačních postupů v oblasti vzdělávání, a to především prostřednictvím vytvoření databáze účinných nástrojů pro validaci non-formálního a neformálního učení, která by měla být inovativním úložištěm a doplňkem takovýchto národních systémů na evropské úrovni.

Fun&Science
Cílem projektu Fun&Science je podpora a popularizace vědy napříč všemi stupni vzdělávání.

3D-HELP
Cílem projektu je zlepšení digitálních kompetencí dospělých osob, zejména v oblasti 3D tisku, a následné zvýšení uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce.

CREA.T.Y.V.
Cílem projektu CREA.T.Y.V. je podpora inkluzivního vzdělávání sociálně znevýhodněných mladých lidí ohrožených nezaměstnaností a chudobou.

AlterDrive
Cílem projektu AlterDrive je zlepšení kvality výuky v automobilovém inženýrství.
Více o projektu najdete (https://eracr.cz/alterdrive/)

App your school
Cílem projektu programu Erasmus+ bylo testování a zavádění inovativních metod a postupů v oblasti vzdělávání na středních školách v osmi evropských zemích – v Itálii, Portugalsku, Řecku, Polsku, Turecku, Litvě, Finsku a v České republice. Více informací (https://eracr.cz/projekty/ukoncene-projekty/app-your-school/).

Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce
Projekt Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce byl financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a probíhal od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014. Cílem projektu bylo zlepšit ve Středočeském kraji nabídku dalšího vzdělávání, a to vzdělávání ve velmi důležité oblasti, jíž je zapojení do mezinárodních projektů.
V průběhu projektu byl nejprve vytvořen obsah kurzu Možnosti mezinárodní spolupráce po roce 2014, který byl průběžně konzultován s lektory a poté převeden do formy metodiky pro lektory a vzdělávacího portálu pro účastníky dalšího vzdělávání.
Další informace o projektu můžete získat (http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-vzdelavani/dalsi-vzdelavani-mezinarodne/).

Vzdělávání vedoucí k poskytování kvalitnějších služeb
Evropská rozvojová agentura, s.r.o. realizovala od července 2012 do prosince 2013 projekt interního vzdělávání zaměstnanců mladších 30-ti let. Realizaci projektu nám umožnil grant z Operačního programu Praha Adaptabilita.
V rámci projektu byly realizovány tyto kurzy:
• kurz společenské odpovědnosti;
• kurz měkkých dovedností (tzv. soft skills) – školení se budou věnovat komunikačním dovednostem, prezentačním dovednostem, neverbální komunikaci, time managementu, stress managementu a syndromu vyhoření;
• jazykové kurzy;
• obchodní dovednosti, přístup ke klientovi, komunikace s klientem (písemná, telefonická forma);
• PC kurzy pro pokročilé.
Více informací o projektu (http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-vzdelavani/vzdelavani-vedouci-k-poskytovani-kvalitnejsich-sluzeb/).

RENEW
RENEW byl mezinárodním projektem v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci. Hlavním cílem RENEW bylo vytvořit mezinárodní platformu pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti financování projektů z prostředků evropských fondů. RENEW tak přispěl ke zvýšení spolupráce evropských partnerů na takových projektech.
Více informací o projektu můžete získat na jeho webových stránkách(https://leonardorenew.weebly.com/), v katalogu úspěšných projektů(https://eracr.cz/detail-uspesne-projekty/renew-readdressing-education-in-nourishing-expert-skills/) nebo (http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-vzdelavani/ukoncene-projekty/renew/).

W.I.N.E.
Cílem projektu bylo identifikovat a sdílet osvědčené postupy v oblasti marketingu vinařské turistiky v partnerských zemích a používat je jako základ pro vzdělávání malých a středních vinařů. Více informací (https://eracr.cz/projekt-wine-2/).

Podpora profesního rozvoje pracovníků v oblasti odborného vzdělávání
Projekt „Podpora profesního rozvoje pracovníků v oblasti odborného vzdělávání“ se zaměřuje na zvyšování kvality a atraktivity odborného vzdělávání, zlepšení kapacit, zavedení moderních školících nástrojů a je příležitostí pro získání informací o inovativních pedagogických přístupech. Více informací (https://eracr.cz/podpora-profesniho-rozvoje-pracovniku-v-oblasti-odborneho-vzdelavani/).

Projekt THEY.EA
Cílem projektu THEY.EA bylo zvýšit povědomí o evropských programech a nástrojích, které mohou pomoci mladým lidem s hledáním práce a začleněním do pracovního trhu.
Více informací (https://eracr.cz/projekt-they-ea/).

Projekt PRINTSTEM
Cílem projektu bylo zlepšit metody výuky matematiky, fyziky a přírodovědných předmětů na středních školách, a to za pomoci použití ICT technologií ve výuce.
Více informací (https://eracr.cz/projekt-printstem/).

 

Mobility a stáže

Stáže pro mladé
Tento projekt nabízel žákům a studentům posledních ročníků získání pracovní praxe ještě během studia. Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání (Stáže pro mladé) se tímto snažily řešit nezaměstnanost čerstvých absolventů škol na trhu práce. Účastníkem mohli být žáci posledního ročníku středních škol či studenti posledních dvou semestrů na VOŠ či VŠ.
Na projekt navázala Evropská rozvojová agentura jeho pokračováním v rámci Stáží pro mladé 2(https://eracr.cz/o-nas/projekty/staze-pro-mlade-2/).
Více informací o projektu můžete nalézt (http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-vzdelavani/staze-pro-mlade/).

Stáže pro mladé 2
Zapojili jsme se do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který nabízí žákům a studentům posledních ročníků získání pracovní praxe ještě během studia. Více informací (https://eracr.cz/staze-pro-mlade-2/).

Stáže ve firmách
Realizátorem projektu byl Fond dalšího vzdělávání a jeho hlavním cílem bylo zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt byl určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta), které měli trvalé bydliště mimo hlavní město Praha.
Více informací o projektu můžete nalézt (http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-vzdelavani/staze-ve-firmach/).

Odborné praxe pro mladé do 30 let
Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 30 let věku realizací cíleného nástroje/opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Evropská rozvojová agentura během projektu přijala dva stážisty na dobu jednoho roku.
Více informací o projektu můžete nalézt (http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-vzdelavani/odborne-praxe-pro-mlade-do-30-let/).

Erasmus pro mladé podnikatele
Erasmus pro mladé podnikatele byl zahájen v roce 2009, kdy vyjeli do zahraničí na zkušenou první podnikatelé. Od té doby vyjela za hranice více než tisícovka mladých podnikatelů a Evropská rozvojová agentura hostila již dvě mladé stážistky v rámci tohoto programu – Zsuzsannu z Maďarska a Kadi z Estonska.
Více informací o programu můžete nalézt (http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-vzdelavani/pro-mlade-podnikatele/).

VISIT
ERA na konci roku 2013 a začátkem roku 2014 figurovala jako zprostředkující organizace v rámci projektu VISIT, který byl financován z programu Leonardo da Vinci a souběžně probíhal také v Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a na Kypru. Projekt si kladl za cíl zlepšit kvalitu turismu a přispět k ochraně kultury a kulturního dědictví.
Ve spolupráci s italským městem Santa Maria Capua Vetere zajistila Evropská rozvojová agentura v rámci tohoto projektu stáže v oblasti cestovního ruchu a kultury pro 21 mladých lidí z Itálie.
Více informací o projektu můžete nalézt v katalogu úspěšných projektů (https://eracr.cz/detail-uspesne-projekty/visit-vocational-internships-to-sustain-international-tourism/) nebo (http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-vzdelavani/projekt-visit/).

GoTOUR
Ve spolupráci s italskou neziskovou organizací Eurokom Association zajistila Evropská rozvojová agentura v rámci projektu GO Tour stáže v oblasti cestovního ruchu a kultury pro 9 mladých lidí z Itálie. Po dobu 20 týdnů měli stážisté možnost si rozšířit nejen své profesní znalosti a zkušenosti, ale také si i zlepšit svoji jazykovou vybavenost. Hostujícími organizacemi byly instituce z oblasti cestovního ruchu a kultury, jako jsou hotely, cestovní agentury, muzea, galerie apod.
Více informací o projektu můžete nalézt v katalogu úspěšných projektů(https://eracr.cz/detail-uspesne-projekty/go-tour/) nebo (http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-vzdelavani/go-tour/).

VISA
V období od 20. června do 26. července navštívilo Prahu deset studentů italské střední školy Profagri Salerno, kteří k nám přijeli v rámci projektu spadajícího do programu Erasmus+. Studenti měli zajištěnou pracovní stáž na Dobré farmě v Máslovicích, vesnici asi 18 km vzdálené od Prahy. Zde měli pestrou náplň činností a seznámili se s každodenním chodem farmy.
Studenti za dobu svého pobytu v Praze také absolvovali několik exkurzí, vybraných tak, aby teoreticky i prakticky doplňovaly jejich vzdělání. Jedna z exkurzí byla například do Národního zemědělského muzea, kde měla velký úspěch výstava „Laboratoř ticha“, která za pomoci nejnovějších technologií zprostředkovává návštěvníkům mikrokosmos lesní flóry, a která zvítězila v roce 2015 na výstavě EXPO Milan.
Studenti své zážitky z Prahy hodnotili vesměs pozitivně, velký úspěch měly zejména exkurze a volný čas strávený v Praze, a podle svých slov odjížděli obohaceni o mnoho nových zážitků, ať už pracovního, nebo osobního charakteru.

FIVET
Evropská rozvojová agentura zprostředkovala stáže středoškolským studentům módy a designu italské školy Comune di Casapula, kteří do Prahy přijeli v rámci projektu spadajícího do programu Erasmus+. Od července do srpna jsme v Praze hostili deset studentů, kteří si na 5 týdnů vyzkoušeli, jaké je to pracovat v oděvnictví. Studenti byli umístěni v designových a oděvních buticích, vyzkoušeli si činnosti jako navrhování oděvů a doplňků, šití a spravování oděvů, upcycling a recyklaci oděvů.
V rámci pobytu studenti absolvovali několik exkurzí a prohlídek muzeí. Populární byla zejména výstava Andyho Warhola v Gallery of Art Prague. Exkurze byly vybírány zejména tak, aby z ní studenti módy a designu mohli načerpat inspiraci pro svou tvůrčí práci.
Studenti pozitivně ohodnotili zejména krásu hlavního města Prahy a péči zaměstnanců Evropské rozvojové agentury, kteří zajišťovali exkurze a poskytovali logistickou podporu v průběhu celého pobytu.

Mobile mechanic on the European market
Na přelomu září a října proběhla mobilita 17 polských studentů v rámci projektu mobilit žáků v odborném vzdělávání a přípravě s názvem Mobile mechanic on the European market, který byl kofinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky Evropské rozvojové agentuře se do projektu zapojily dvě střední školy z České republiky, Střední škola technická Zelený Pruh a Střední průmyslová škola dopravní a.s. Tyto školy hostily studenty oboru Motorová vozidla, lodě a letadla z polské školy Marshal Jozef Pilsudski v městě Szczuczyn.
Cílem projektu bylo získání pracovních zkušeností ve vysoce kvalifikovaných společnostech automobilového průmyslu na českém trhu, nabytí nových dovedností souvisejících s danou profesí a prohloubení vědomostí získaných ve škole. Dílčím cílem projektu bylo také zlepšení jazykových znalostí, především angličtiny. Vedle toho se polští studenti účastnící se projektu seznámili s kulturou a zvyky v České republice a také si osvojili základy jazyka českého.
Během třítýdenní mobility polští studenti absolvovali praktické stáže v partnerských autoservisech českých škol a bohatý kulturní program s návštěvou Prahy a Kutné Hory a jejich památek, který jim připravila Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Stínování na českých školách – učitelé z Polska
Na přelomu ledna a února 2017 proběhla pod záštitou Evropské rozvojové agentury s.r.o. desetidenní vzdělávací mobilita polských učitelů, během níž měli zahraniční učitelé možnost seznámit se se stylem výuky na českých školách.
Více informací o projektu můžete nalézt zde(https://eracr.cz/stinovani-na-skolach-ucitele-z-polska/).

Ekonomové z Polska
Téměř celý květen Evropská rozvojová agentura hostila skupinu polských studentů, kteří v Praze získávali své první pracovní i zahraniční zkušenosti. Studenti byli umístěni ve firmách z celé Prahy, které jim připravili odbornou stáž.
Více informací o projektu můžete nalézt zde(https://eracr.cz/navsteva-polskych-ekonomu/).

Sociální inovace

ALERRT

Cílem projektu ALERRT je zlepšit komunikaci a porozumění mezi záchranáři a jednotlivci s poruchou autistického spektra.

Pro záchranáře (policisty, hasiče a zdravotníky) je zásadní naučit se správně komunikovat s lidmi, kteří trpí autismem, a umět tak efektivně a bezpečně reagovat v kritických situacích, jejichž součástí se stanou právě osoby s autismem.

Projekt byl zahájen 1. října 2020 a jeho implementace bude dokončena na konci září 2022.

Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče
Projekt Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) byl financován z prostředků ESF a z rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a probíhal od října 2012 do září 2014. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a rozvoj udržitelné tematické sítě, která by se zaměřila na přenesení aktuálních trendů v sociálních inovacích mezi českými a mezinárodními partnery projektu. Projekt reagoval na současný celoevropský trend, kdy dochází k nárůstu počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči a osob, které se postupně dožívají nadprůměrného věku.
Více informací o projektu můžete získat na jeho webových stránkách(http://inovativne.eracr.cz/) nebo zde(http://old.eracr.cz/projekty/socialni-inovace/socialni-trendy-a-inovace/).

KEYROMA
Projekt KEYROMA byl zaměřený na zvyšování sociálních dovedností romských žen za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím pozitivní motivace a nabídky vzdělávání. Projekt byl financován z Programu celoživotního učení Evropské komise a byl realizován od ledna 2012 do prosince 2013.
Více informací o projektu můžete získat na jeho webových stránkách(https://keyroma.eu/), v katalogu úspěšných projektů(https://eracr.cz/detail-uspesne-projekty/keyroma-rozvoj-klicovych-kompetenci-romskych-zen-v-oblasti-socialnich-dovednosti-s-cilem-zvyseni-jejich-zapojeni-v-sektoru-sluzeb/) nebo zde(http://old.eracr.cz/projekty/socialni-inovace/ukoncene-projekty/key-roma/).

I am Roma
Hlavním cílem projektu I am Roma: Changing Mindsets byl boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii ve společnosti se zaměřením na romskou menšinu. Zvláštní důraz v něm byl kladen na ochranu práv dětí a na šíření porozumění a tolerance. Projektu se účastnilo 9 partnerů z Rumunska, Portugalska, Belgie, Slovenska, Bulharska, Irska, Řecka a České republiky, kteří mají zkušenosti v oblasti práce s Romy.
Projekt I am Roma byl přímo financovaný Evropskou komisí, a to programem EU Základní práva a občanství.
Více informací o projektu můžete získat zde(http://old.eracr.cz/projekty/socialni-inovace/ukoncene-projekty/integrace-mensin-projekt-i-am-roma/) nebo v katalogu úspěšných projektů(https://eracr.cz/detail-uspesne-projekty/i-am-roma-changing-mindsets/).

Aktivní stárnutí
Projekt Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející společenskou krizi v České republice a Evropě byl podpořen v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, konkrétně v prioritní ose 5 Mezinárodní spolupráce.
Podstatnou součástí projektových aktivit bylo vytvoření tematické sítě s partnery projektu – švédským městem Lodingö, britskou neziskovou organizací P.I.S.C.E.S.wm a českým partnerem – Odborem sociální péče a zdravotnictví hlavního města Prahy, jejímž cílem byla výměna dobré praxe, know-how a přístupů v oblasti aktivního stárnutí, důchodových a zaměstnaneckých politik (ve vztahu k osobám starších 50 let a ženám v předdůchodovém věku).
Více informací o projektu můžete získat zde(http://old.eracr.cz/projekty/socialni-inovace/ukoncene-projekty/aktivni-starnuti/).

DENS
Projekt DENS (Different Experience. New Sollution) usiloval o hodnocení a vývoj různých politik a opatření spojených se zvyšováním nabídky práce v kontextu aktivního stárnutí a flexicurity. Flexicurity představuje nový způsob pohledu na flexibilitu a ochranu na pracovním trhu a vyzdvihuje čtyři podstatné faktory, jež mohou usnadnit přesuny mezi zaměstnáními: smluvní uspořádání, celoživotní vzdělávání, aktivní politika trhu práce a moderní systémy sociálního zabezpečení.
Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu(http://www.dens-progress.eu/), v katalogu úspěšných projektů(https://eracr.cz/detail-uspesne-projekty/dens-different-experiences-new-solutions/) nebo zde(http://old.eracr.cz/projekty/socialni-inovace/ukoncene-projekty/dens/).

Projekt ELMI
Cílem projektu bylo nabídnout osobám, které ve svém volném čase pečují o své blízké, možnost prohloubit své dovednosti v novém e learningovém kurzu.
Více informací zde(https://eracr.cz/elmi-elmi-enhancing-labour-market-integration-of-elderly-family-carers-through-skills-improving/).

Projekt GYMSEN
Cílem projektu GYMSEN bylo vytvořit tréninkový program pro zachování smyslových kapacit seniorů. V rámci projektu byl vytvořen program na procvičování smyslů, především čichu a chuti. Více informací zde(https://eracr.cz/projekt-gymsen/).

Projekt ECO
Cílem projektu ECO: European Challenges and Opportunities bylo podpořit podnikatelskou činnost nedávných absolventů, zlepšit jejich zaměstnatelnost a povzbudit jejich aktivní účast ve společnosti. Více informací zde(https://eracr.cz/projekt-eco/).

Technologické inovace

Projekt AGORA

Projekt AGORA realizovaný v rámci programu Interreg Danube se zaměřuje na implementaci inovativních nástrojů a decentralizovaných modelů řízení veřejné správy s cílem posílení její role a aktivace zúčastněných aktérů v oblasti revitalizace městských brownfieldů.

CDRP
Projekt CDRP je zaměřen na vývoj vzdělávacích programů technických vysokoškolských fakult pro zařazení efektivní výuky metody Rapid Protyping do strojírenského vzdělávání napříč Evropou.

CENILS
CENILS (Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources) byl dvouletý projekt, který je kofinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Realizace probíhala v šesti státech EU – Itálii, České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu a Polsku. Projekt se soustředil na inovativní zdroje světla (Innovative light sources), které jsou jedny z nejlepších nástrojů na zkoumání složení látek a to především na jejich molekulární úrovni.
Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu(http://www.cenils.eu/), v katalogu úspěšných projektů(https://eracr.cz/detail-uspesne-projekty/cenils-central-european-network-for-knowledge-based-on-innovative-light-sources/) nebo zde(http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-firmach/projekt-cenils/).

E2BEBIS
E2BEBIS (Environmental and Economic BEnefits from Biochar clusterS in the Central area) byl mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem bylo zvýšit všeobecné povědomí o novém ekologickém přístupu k zemědělství – konkrétně o využití biouhlu. Jednalo se o dvouletý projekt realizovaný v pěti zemích EU – Itálii, Polsku, Slovensku, Slovinsku a České republice a financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Central Europe.
Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu(http://ww.e2bebis.eu/) nebo zde(http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-firmach/projekt-e2bebis/).

ACCESS
Cílem projektu ACCESS (ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence through innovation management tools and techniques) bylo urychlení regionální konkurenceschopnosti a sektorové dokonalosti skrze nástroje inovačního managementu a technik. Tohoto hlavního úkolu bylo dosaženo prostřednictvím série aktivit, jako byly sektorové audity nebo výměna zkušeností v relevantních oblastech.
Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu(https://www.affiliate-toolkit.com/en/), v katalogu úspěšných projektů nebo zde(http://old.eracr.cz/projekty/inovace-ve-firmach/ukoncene-projekty/access/).

Udržitelná doprava a ekologie

AGORA

Projekt AGORA realizovaný v rámci programu Interreg Danube se zaměřuje na implementaci inovativních nástrojů a decentralizovaných modelů řízení veřejné správy s cílem posílení její role a aktivace zúčastněných aktérů v oblasti revitalizace městských brownfieldů.

Implementace projektu byla zahájena 1. července 2020 a bude dokončen do konce prosince 2022. Hlavním cílem projektu AGORA je implementovat inovativní nástroje a decentralizované modely řízení veřejné správy s cílem posílení její role a aktivace zúčastněných aktérů v oblasti revitalizace městských brownfieldů.

AgriGo4Cities
Cílem projektu je podpora místní samosprávy a fungování komunikace s veřejností za pomoci příměstské zemědělské aktivity občanů.
Více o projektu najdete (https://eracr.cz/agrigo4cities/)

Grow Your Raw
Grow Your Raw podporuje začínající podnikatele v oblasti udržitelného zemědělství a produkce. Projekt navazuje na předešlé aktivity podporující EKO podnikání a společensky zodpovědné živnostníky.
Více o projektu najdete (https://eracr.cz/grow-your-raw/)

BICY
Projektové konsorcium projektu BICY bylo tvořeno 11 partnery pocházejícími z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Slovenska a Slovinska, kteří se prostřednictvím společného nadnárodního úsilí zaměřili na mobilitu ve střední Evropě a rozšiřování využití bicyklu jako dopravního prostředku.
Projekt BICY byl spolufinancován programem Central Europe a Evropským fondem regionálního rozvoje.
Více informací o projektu můžete nalézt na jeho webu(http://www.bicy.it/), v katalogu úspěšných projektů(https://eracr.cz/detail-uspesne-projekty/bicy-cities-and-regions-for-cycling/) nebo zde(http://old.eracr.cz/projekty/udrzitelna-doprava/ukoncene-projekty/bicy/).

Work locally develops globally – but green
Jedná se o projekt v oblasti podpory ekologicky zaměřeného podnikání, a to mezi romskou komunitou. Více informací zde(https://eracr.cz/work-locally-develops-globally-but-green/).