Komunitární programy a mimoevropské země

Jak již ze samotného označení komunitárních programů vyplývá, jedná se o programy, které se týkají zemí Společenství, tedy členských zemí EU. Tyto programy přispívají ke spolupráci členských států při řešení společných problémů v oblastech souvisejících s politikami Evropské unie a financují se přímo z rozpočtu Evropské unie, která na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 – 75 % (výjimečně až 100 %). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury, které Komise zřídila. U některých programů jsou gestorem národní agentury.

Pokud to odpovídá cílům programu, mohou se do projektů zapojit za zvláštních podmínek i země mimo Evropskou unii. Tato možnost je tu většinou pro kandidátské země, případně země EHP. Pokud ovšem chceme mít v projektu partnera ze země mimo EU, je vždy třeba si pohlídat, jaké pro něj platí v projektu podmínky.

Například program Erasmus + dělí země do dvou skupin: na programové a tzv. partnerské země. Do skupiny programových zemí spadá 28 členských zemí EU, členské země Evropského Hospodářského prostoru (těmi jsou Norsko, Island a Lichtenštejnsko), Švýcarsko a v neposlední řadě Turecko a Makedonie (FYROM). Partnerským zemím jsou otevřeny pouze některé klíčové aktivity programu a platí pro ně určitá omezení. Jejich účast v konsorciu je vždy třeba důkladně zdůvodnit. Mezi tyto země řadíme země východního partnerství (mj. Bělorusko a Ukrajinu), země kolem Středozemního moře, a to jak v Africe, tak na Blízkém východě (mimo jiné i Izrael, Palestinu a Sýrii), země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko i Kosovo) a Ruskou federaci. Kompletní seznam parnerských zemí v rámci programu Erasmus + naleznete zde.

Podobné podmínky se vztahují i na program Horizont 2020, který má ovšem i výzvy přímo zaměřené na spolupráci s mimoevropskými zeměmi. Výzva s názvem „EU jako globální aktér“ (H2020-INT-INCO-2015) zaměřená na spolupráci s Austrálií, USA, Brazílií, Jižní Afrikou, Ukrajinou a se zeměmi Středozemí a východního partnerství je vyhlášena do 20. ledna 2015. V červnu byla rovněž uzavřena dohoda mezi EU a Izraelem, která umožní Izraeli zapojovat se do projektů programu Horizont 2020. Podpis dohody byl výsledkem dlouhého vyjednávání, neboť je proti pravidlům programu financovat vědecký výzkum v židovských osadách na západním břehu Jordánu. Izrael se nakonec podvolil pravidlům EU a přistoupil na to, že z peněz programu nebude moci být financován výzkum na západním břehu, čímž vyloučil z programu mimo jiné univerzitu v osadě Ariel. Více informací o programu Horizont 2020 naleznete zde.