Fond environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce – II. výzva

V rámci programu česko-švýcarské spolupráce byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena nová výzva, v rámci které je možné zažádat si o grant z Fondu environmentální odbornosti.

V jakých oblastech lze získat podporu?

V rámci grantu z Fondu environmentální odpovědnosti budou podporovány projekty v následujících oblastech.

 • pořádání národních a mezinárodních seminářů a konferencí;
 • osvětové kampaně a akce o ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji;
 • plánování a realizace průvodcovských služeb v rámci přírodních tras (se souhlasem orgánů ochrany přírody);
 • vytváření questingových tras;
 • zapojování a účast veřejnosti do procesu plánování a realizace strategií a aktivit;
 • poskytování informací a poradenství o ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji včetně příslušných investic a služeb;
 • vydávání publikací a periodik včetně elektronických;
 • environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro dospělé, mládež a děti v předškolním věku;
 • spolupráce při zavádění a realizaci Místních Agend 21;
 • zpracování studií a metodik k ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje;
 • převzetí know-how a příkladů dobré praxe včetně pořízení příslušného zařízení;
 • studijní cesty českých a zahraničních expertů – tato aktivita nesmí představovat jedinou aktivitu sub-projektu. Předpokládá se její kombinace s výše uvedenými. Celkové oprávněné výdaje na studijní cesty nesmí v rámci rozpočtu sub-projektu překročit 70%.

Kdo může žádat?

Vhodným žadateli pro grant jsou organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, kraje, organizace zřízené nebo založené krajem, popřípadě obcí, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné organizace, a v neposlední řadě dobrovolné a společenské organizace.

Žadatelé musí mít právní subjektivitu, sídlo v ČR a v rámci grantu nesmí ze sub-projektu financovat běžnou činnost své organizace. V době podání žádosti o grant pak musejí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie. V případě nástupnické organizace musí být prokázána dvouletá historie u původní organizace, a to pouze v případě, že se jednalo o organizaci neziskovou. Tato výjimka se k jinému typu organizace nevztahuje.

Jaké jsou podmínky financování?

Minimální výše grantu je 500 000 Kč, maximální výše grantu je 3 500 000 Kč. Konečné datum způsobilosti výdajů je 31. 3. 2016.

Maximální výše grantu je 90% v závislosti na zdroji spolufinancování.

Co ještě potřebuji vědět? 

Příjem žádostí včetně povinných příloh bude ukončen dne 5. 8. 2014 v 15:00 hod.

Více informací naleznete zde.