Středoevropský univerzitní program CEEPUS

29. května 2014 byly zástupcům čtyř vysokoškolských pracovišť, konkrétně Fakultě strojní ČVUT v Praze, Fakultě výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultě strojní VŠB-TU v Ostravě uděleny ceny „The Czech National CEEPUS Office Prize“, a to za implementaci projektů v rámci univerzitního programu CEEPUS. 

Central European Exchange Programme for University Studies neboli CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program, který se zaměřuje na podporu akademické mobility a regionální spolupráce v rámci evropských univerzitních sítí. Poskytuje stipendijní programy nejen studentům, ale i pedagogům vysokých škol. V rámci nich se mají studenti možnost zúčastnit krátkodobých či dlouhodobých pobytů v zahraničí, pro pedagogy jsou určeny zahraniční přednáškové a výzkumné pobyty. V současné době je do programu zapojeno 15 zemí ze střední a východní Evropy. Česká republika se stala členem v roce 1996. Mezi nejvíce aktivní univerzity u nás patří Univerzita Karlova v Praze, následována Univerzitou Palackého v Olomouci, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Masarykovou univerzitou v Brně. 

Program CEEPUS jistě spadá do oblasti mezinárodní spolupráce. Pokud bychom ho měli zařadit mezi ostatní mezinárodní programy, je třeba uvést, že program CEEPUS funguje mimo struktury EU. Byl založen mezinárodní smlouvou a v současné době funguje podle smlouvy CEEPUS III z roku 2011. Do projektů v rámci programu se mohou zapojit pouze univerzity.

Kromě financování postgraduálního studia v zahraničí je důležitou aktivitou vytváření sítí zaměřených na určitý výzkumný problém nebo například organizace letní školy CEEPUS.

Letos byly oceněné dva projekty s českou účastí:

  • HR 108 – Vývoj moderních výrobků a technologií
  • RO 202 – Zavádění a využití e-learningových systémů v oblasti vzdělávání strojírenské výroby v zemích střední Evropy

Další informace o oceněných projektech můžete najít zde na stránkách Domu zahraničních služeb a obecné informace o programu na stránkách www.ceepus.info.