Letní výzvy v rámci norských fondů – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásili v červnu novou výzvu v rámci tzv. EHP a norských fondů, tentokráte v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, a to konkrétněji v rámci dvou aktivit: Aktivita I. Psychiatrická péče a Aktivita II. Péče o děti.

Aktivita I. – Psychiatrická péče

Cílem aktivity I. je zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče.

V rámci této výzvy budou podpořeny ty projekty, které přispívají ke zlepšení vybavení pro poskytování systému ucelené rehabilitace, vzdělávání odborníků pro poskytování systému ucelené rehabilitace a zlepšení ostatních komponent systému rehabilitace psychiatricky nemocných.

O tento grant si může zažádat: fyzická nebo právnická osoba, organizace soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, příp. nestátní nezisková organizace. Žadatel však musí být poskytovatelem následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče.

Minimální výše grantu je 4 550 000 CZK (170 000 EUR), maximální výše grantu je 21 372 250 CZK (806 500 EUR). Spolufinancování se liší dle typu instituce – veřejné instituce mohou získat až 80 % financí, nestátní neziskové organizace až 90 % a ostatní právnické osoby 60 % rozpočtu.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 29.8.2014 v 16h.

Více informací naleznete zde

Aktivita II. – Péče o děti

Cílem druhé aktivity je zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb včetně reprodukční a preventivní péče o děti. Grant z norského fondu je poskytován na dvě oblasti: oblast Prevence dětských úrazů a oblast Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku. V rámci první oblasti je podporován vznik tzv. „preventivních buněk“ na pracovištích specializované traumatologické péče s cílem zavést a podpořit efektivní preventivní programy na místní úrovni. V rámci druhé oblasti je grant vyčleněn na rozvoj multidisciplinární dispenzární péče, která je prováděna u pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center. Jedná se o podporu činnosti multidisciplinární péče poskytované jedním, či více odděleními poskytovatelů zdravotních služeb.

V oblasti Prevence dětských úrazů jsou vhodnými žadateli poskytovatelé specializované a superspecializované dětské traumatologické  péče vedené ve věstníku Ministerstva zdravotnictví. V rámci Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku si o grant může zažádat fyzická nebo právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, příp. nestátní nezisková organizace, založené/zřízené v souladu s legislativou České republiky.

Minimální výše grantu je 4 550 000 CZK (170 000 EUR), maximální výše grantu je 10 600 000 CZK (377 358 EUR). V rámci grantu mají možnost získat veřejné instituce až 80% financí, ostatní právnické osoby 60% a nestátní neziskové organizace až 90%.

Výzva pro předkládání žádostí končí 15.8.2014 v 16h.

Více informací naleznete zde.