Norské fondy: Granty na studijní a pracovní cesty

Ministerstvo kultury ČR, jako partner Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění a zprostředkovatel zdrojů Fondu, vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s partnery z donorských států.

Podporou projektů se rozumí refundování oprávněných nákladů žadatele na studijní a pracovní cestu a jeho setkání s partnerem/-y z donorských států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) za účelem navázání spolupráce mezi žadatelem o grant v rámci 2. otevřené výzvy PO17 a partnerem/-y z donorských států při realizaci oprávněných aktivit. Jedinou aktivitou podpořenou z Fondu je studijní a pracovní cesta s bilaterálním setkáním s výměnou informací v některém z donorských států. Celková částka určená na tuto aktivitu je 2 364 559 Kč.

Žádosti o grant lze zasílat nejpozději do 16. 12. 2014 do 19 hod.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz.

Text výzvy, Pokyny pro žadatele z Fondu, formulář žádosti o poskytnutí grantu, vzor rozhodnutí a formulář žádosti o platbu jsou ke stažení na stánkách www.norskefondy.cz.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Zprostředkovatele programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění: www.eeagrants.cz spravovaných Ministerstvem financí ČR.

Mimořádná výzva v rámci norských fondů – Dejme (že)nám šanci

PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ

ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5

ZAMĚŘENÍ VÝZVY

Podpora spolupráce více partnerů, která povede ke snížení domácího násilí a/nebo násilí na ženách/mužích.

Partnerství s norským subjektem není nutné, ale žadatel by měl být schopen prokázat své odborné kompetence a (dlouhodobé) zkušenosti s danou tematikou, nebo silné partnerství s organizací, která se tematikou domácího/genderového násilí zabývá. Projekty mohou mít národní, regionální i lokální charakter. Podmínkou udělení grantu je jejich nekomerční účel a nezávislost na politických stranách. Projekty či jejich aktivity nesmí vést, ať již přímo či nepřímo, k propagaci náboženství a víry.

OPRÁVNĚNÉ AKTIVITY:

Mimo jiné jsou podpořeny následující aktivity:

 • vznik nových míst pomoci či zavedení nových služeb na ochranu osob ohrožených a postižených násilím (zřízení telefonních linek, intervenčních, krizových a poradenských center);
 • rozšiřování, zkvalitňování a zefektivňování existujících služeb na ochranu osob postižených násilím;
 • rozšiřování kapacit stávajících subjektů, které poskytují služby na ochranu osob postižených násilím či se zabývají prevencí a potlačováním násilí (např. školení, nábor nového zaměstnance);
 • programy podporující spolupráci samosprávy a NNO v programové oblasti;
 • rozvoj mezioborové spolupráce;
 • mezioborová spolupráce při přípravě národních strategií a analýze strategických dokumentů;
 • výzkumy, sběr dat a jejich analýza, studie na téma domácí násilí a násilí na ženách a mužích (i v regionech)
 • osvěta formou informačních kampaní;
 • příprava vzdělávacích modulů na téma násilí pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ a pro pracovníky relevantních profesí;
 • programy, které zohledňují specifické potřeby dětí, seniorů, LGBT a Romů;
 • terapeutické služby a resocializační programy pro násilné osoby;
 • tvorba legislativních připomínek a návrhů k tématu násilí a jejich předkládání zákonodárcům (včetně sledování a vyhodnocování hlasování zákonodárců k danému tématu);
 • a další.

ALOKOVANÁ ČÁSTKA A VÝŠE GRANTU

Celkem je cca 17 milionů Kč určeno na boj s násilím založeným na pohlaví a cca 15 milionů Kč na boj s domácím násilím.

 • Minimální výše grantu na jeden projekt: 6 200 000 Kč (250 000 €).
 • Maximální výše grantu na jeden projekt: 15 000 000 Kč (604 839 €).

Odhadem tedy budou financovány pouze cca 4 projekty.

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Výše spolufinancování činí:

 •  10 % pro příjemce se statutem nestátní neziskové organizace (NNO);
 •  20 % pro veřejné instituce (např. státní instituce, územní samosprávný celek), církve a náboženské společnosti a organizace a mezivládní organizace;
 •  40 % pro ostatní právnické osoby.

Příjemci grantu se statutem neziskové organizace mohou požadavek spolufinancování zajistit částečně za pomoci služeb formou nefinančního plnění, tzv. in-kind. Konkrétně se jedná o náklady na dobrovolníky, přičemž vklady in-kind mohou tvořit maximálně 50 % z podílu spolufinancování.

U těchto projektů není nutná spolupráce s norským partnerem.

DÉLKA REALIZACE PROJEKTU

Minimální délka projektu musí být 12 měsíců, maximální délka 16 měsíců. Předpokládané datum zahájení projektů je 1. ledna 2015.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Oprávněnými žadateli o grant jsou soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční a nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky a mezivládní organizace s působností na území ČR. Žadatel o grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání žádosti. Žadatel může předložit v daném grantovém kole nejvýše 2 žádosti o grant a být zároveň partnerem v maximálně 2 dalších projektech v této mimořádné grantové výzvě.

PARTNERSTVÍ A OPRÁVNĚNOST PARTNERŮ

 • Žadatel může předkládat žádost o grant samostatně, nebo společně s partnerskými organizacemi.
 • Maximální počet partnerů projektu není stanoven.
 • Oprávněnými partnery jsou všechny subjekty splňující výše uvedené podmínky oprávněných žadatelů na území ČR, Norska a tzv. přijímacích zemí podporovaných z norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a mezivládní organizace s působností na území výše uvedených zemí.
 • Partnerovi nesmí v důsledku realizace projektu vznikat přímé výnosy (příjmy generované z projektu).

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU

Za způsobilé výdaje se považují:

 •  osobní náklady;
 •  cestovní náklady;
 •  nákup služeb;
 •  zařízení, vybavení, stavby;
 •  nepřímé výdaje – režijní výdaje;
 •  daň z přidané hodnoty.

Investiční výdaje mohou tvořit maximálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektu, současně je však stanoven horní limit pro investiční výdaje ve výši 1 milionu Kč.

VEŘEJNÁ PODPORA

Podpora projektů zakládajících veřejnou podporu není v rámci Norských fondů vyloučena, podléhá ale všeobecně platným pravidlům a omezením týkajících se veřejné podpory, lze tedy poskytnout podporu v režimu de minimis.

TERMÍN PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Grantys nejpozději v úterý 30. září 2014 do 12:00 hodinTištěná verze žádosti musí být doručena osobně do 16 hodin do kanceláře Nadace Open Society Fund Praha nebo odeslána poštou na adresu příslušné koordinátorky programové oblasti rovněž nejpozději 30. září 2014.

Více informací naleznete zde.

Letní výzvy v rámci norských fondů – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásili v červnu novou výzvu v rámci tzv. EHP a norských fondů, tentokráte v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, a to konkrétněji v rámci dvou aktivit: Aktivita I. Psychiatrická péče a Aktivita II. Péče o děti.

Aktivita I. – Psychiatrická péče

Cílem aktivity I. je zefektivnění léčebného procesu, destigmatizace a transformace psychiatrické péče.

V rámci této výzvy budou podpořeny ty projekty, které přispívají ke zlepšení vybavení pro poskytování systému ucelené rehabilitace, vzdělávání odborníků pro poskytování systému ucelené rehabilitace a zlepšení ostatních komponent systému rehabilitace psychiatricky nemocných.

O tento grant si může zažádat: fyzická nebo právnická osoba, organizace soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, příp. nestátní nezisková organizace. Žadatel však musí být poskytovatelem následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče.

Minimální výše grantu je 4 550 000 CZK (170 000 EUR), maximální výše grantu je 21 372 250 CZK (806 500 EUR). Spolufinancování se liší dle typu instituce – veřejné instituce mohou získat až 80 % financí, nestátní neziskové organizace až 90 % a ostatní právnické osoby 60 % rozpočtu.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 29.8.2014 v 16h.

Více informací naleznete zde

Aktivita II. – Péče o děti

Cílem druhé aktivity je zlepšení přístupu a kvality zdravotních služeb včetně reprodukční a preventivní péče o děti. Grant z norského fondu je poskytován na dvě oblasti: oblast Prevence dětských úrazů a oblast Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku. V rámci první oblasti je podporován vznik tzv. „preventivních buněk“ na pracovištích specializované traumatologické péče s cílem zavést a podpořit efektivní preventivní programy na místní úrovni. V rámci druhé oblasti je grant vyčleněn na rozvoj multidisciplinární dispenzární péče, která je prováděna u pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center. Jedná se o podporu činnosti multidisciplinární péče poskytované jedním, či více odděleními poskytovatelů zdravotních služeb.

V oblasti Prevence dětských úrazů jsou vhodnými žadateli poskytovatelé specializované a superspecializované dětské traumatologické  péče vedené ve věstníku Ministerstva zdravotnictví. V rámci Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku si o grant může zažádat fyzická nebo právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, příp. nestátní nezisková organizace, založené/zřízené v souladu s legislativou České republiky.

Minimální výše grantu je 4 550 000 CZK (170 000 EUR), maximální výše grantu je 10 600 000 CZK (377 358 EUR). V rámci grantu mají možnost získat veřejné instituce až 80% financí, ostatní právnické osoby 60% a nestátní neziskové organizace až 90%.

Výzva pro předkládání žádostí končí 15.8.2014 v 16h.

Více informací naleznete zde.