První výzva pro podávání žádostí o dotaci v rámci iniciativy START (Podunajská strategie)

Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie) vznikla jako druhá makroregionální strategie EU po Strategii pro region Baltského moře. Makroregionální strategie jsou stále relativně novým konceptem regionální spolupráce. Jejich cílem je vytvořit rámec pro spolupráci, která by vedla ke konkrétním odpovědím na výzvy, jimž daný makroregion čelí, a to v podobě konkrétních projektů či provázanější spolupráce. Jde tedy o průřezový nástroj, který by měl zajistit účinnější horizontální koordinaci, synergii existujících aktivit a efektivnější a integrované využití dostupných finančních nástrojů a fondů EU i dalších zdrojů. Makroregionální strategie nejsou prozatím v právním rámci EU jasně právně ošetřeny, proto jejich vznik vychází především z politické vůle členských států Unie v jednotlivých oblastech.

První výzva pro podávání žádostí o dotaci v rámci iniciativy START

Iniciativa START byla zřízena v rámci 10. prioritní oblasti Podunajské strategie, tedy v oblasti Institucionální kapacita a spolupráce. START má pomoci organizacím a institucím v Dunajském regionu rozvinout a realizovat jejich projektové návrhy. Region pokrývá 9 členských států EU (část Německa – spolkové země Bavorsko a Bádensko Würtembersko, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko), 3 kandidátské země (Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá hora) a 2 nečlenské státy (Moldavsko a část Ukrajiny). Celkový rozpočet iniciativy 900.000,00 EUR. 95 % rozpočtu financuje Evropská komise, 5 % město Vídeň.

Iniciativa START potrvá do konce roku 2016, jsou předpokládány celkem 2 výzvy, z nichž první byla vyhlášena 18. července 2014.

V rámci iniciativy START mohou být podpořeny projekty spadající do všech prioritních os programu:

Bez názvu

Program může finančně podpořit

 1. Specifickou část většího projektu. Větší projekty, jejichž celková hodnota a doba trvání přesahují rámec START (ale jsou v kategorii pod 25 000 000 EUR), může fond sponzorovat alespoň zčásti (konkrétní fáze nebo pracovní blok projektu).
 2. Realizaci malých projektů. U malých projektů START spolufinancuje realizaci celého projektu (včetně přípravných aktivit, jsou-li nějaké třeba).

Trvání projektu musí být minimálně 6 měsíců, maximálně 1 rok.

Podpořené aktivity

 1. Aktivity na vývoj projektu:
 • Příprava konceptu projektu, komunikační strategie atd.
 • Definování rozpočtu na implementaci projektu
 • Hledání možností financování
 • Příprava a předložení žádosti o financování
 • Tvorba strategických partnerství a sítě
 1. Aktivity na realizaci projektu:
 • Organizace specifických workshopů, seminářů, školení, událostí na tvorbu sítě atd.
 • Organizace/účast na akcích pro veřejnost, panelové diskuze atd.
 • Výzkumné studie, hodnocení, průzkumy atd.
 • Provádění pilotních akcí relevantních pro projekt START

Finanční podmínky programu

Příspěvek START na jeden projekt musí být v rozsahu od 10.000 do 40.000 EUR. START poskytuje max. financování 90 % rozpočtu projektu. Zbývajících minimálně 10 % musí poskytnout partneři projektu (finance musí být z vlastních zdrojů nebo od jiného sponzora) a nesmí pocházet ze zdrojů EU.

Financovat lze výdaje v rámci následujících rozpočtových položek:

 • Náklady na personál
 • Náklady na cestování a ubytování
 • Náklady na setkání a akce
 • Externí služby

První platba ve výši 50 % je vyplacena po podepsání dotační smlouvy, druhá platba ve výši 25 % je vyplacena po předložení průběžné zprávy, zbytek je vyplacen po ukončení projektu.

Způsobilí žadatelé

Veřejné a soukromé subjekty, které nejsou převážně průmyslového nebo komerčního charakteru a mají právní subjektivitu včetně malých organizací, nevládní organizace a organizace občanské společnosti. Rovněž jsou přípustné i mezinárodní organizace.

Organizace v oblasti Dunajského regionu (sídlo, nebo oddělení zabývající se projektem). Přednost mají žadatelé z nevládních a neziskových organizací, obce a místní samospráva.

Projektové partnerství se musí skládat z alespoň dvou partnerů ze dvou zemí Dunajského regionu. V řádně odůvodněných případech se mohou stát partnery i organizace z jiných zemí.

Termín pro podání žádosti: 17. září 2014

Mimořádná výzva v rámci norských fondů – Dejme (že)nám šanci

PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ

ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5

ZAMĚŘENÍ VÝZVY

Podpora spolupráce více partnerů, která povede ke snížení domácího násilí a/nebo násilí na ženách/mužích.

Partnerství s norským subjektem není nutné, ale žadatel by měl být schopen prokázat své odborné kompetence a (dlouhodobé) zkušenosti s danou tematikou, nebo silné partnerství s organizací, která se tematikou domácího/genderového násilí zabývá. Projekty mohou mít národní, regionální i lokální charakter. Podmínkou udělení grantu je jejich nekomerční účel a nezávislost na politických stranách. Projekty či jejich aktivity nesmí vést, ať již přímo či nepřímo, k propagaci náboženství a víry.

OPRÁVNĚNÉ AKTIVITY:

Mimo jiné jsou podpořeny následující aktivity:

 • vznik nových míst pomoci či zavedení nových služeb na ochranu osob ohrožených a postižených násilím (zřízení telefonních linek, intervenčních, krizových a poradenských center);
 • rozšiřování, zkvalitňování a zefektivňování existujících služeb na ochranu osob postižených násilím;
 • rozšiřování kapacit stávajících subjektů, které poskytují služby na ochranu osob postižených násilím či se zabývají prevencí a potlačováním násilí (např. školení, nábor nového zaměstnance);
 • programy podporující spolupráci samosprávy a NNO v programové oblasti;
 • rozvoj mezioborové spolupráce;
 • mezioborová spolupráce při přípravě národních strategií a analýze strategických dokumentů;
 • výzkumy, sběr dat a jejich analýza, studie na téma domácí násilí a násilí na ženách a mužích (i v regionech)
 • osvěta formou informačních kampaní;
 • příprava vzdělávacích modulů na téma násilí pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ a pro pracovníky relevantních profesí;
 • programy, které zohledňují specifické potřeby dětí, seniorů, LGBT a Romů;
 • terapeutické služby a resocializační programy pro násilné osoby;
 • tvorba legislativních připomínek a návrhů k tématu násilí a jejich předkládání zákonodárcům (včetně sledování a vyhodnocování hlasování zákonodárců k danému tématu);
 • a další.

ALOKOVANÁ ČÁSTKA A VÝŠE GRANTU

Celkem je cca 17 milionů Kč určeno na boj s násilím založeným na pohlaví a cca 15 milionů Kč na boj s domácím násilím.

 • Minimální výše grantu na jeden projekt: 6 200 000 Kč (250 000 €).
 • Maximální výše grantu na jeden projekt: 15 000 000 Kč (604 839 €).

Odhadem tedy budou financovány pouze cca 4 projekty.

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Výše spolufinancování činí:

 •  10 % pro příjemce se statutem nestátní neziskové organizace (NNO);
 •  20 % pro veřejné instituce (např. státní instituce, územní samosprávný celek), církve a náboženské společnosti a organizace a mezivládní organizace;
 •  40 % pro ostatní právnické osoby.

Příjemci grantu se statutem neziskové organizace mohou požadavek spolufinancování zajistit částečně za pomoci služeb formou nefinančního plnění, tzv. in-kind. Konkrétně se jedná o náklady na dobrovolníky, přičemž vklady in-kind mohou tvořit maximálně 50 % z podílu spolufinancování.

U těchto projektů není nutná spolupráce s norským partnerem.

DÉLKA REALIZACE PROJEKTU

Minimální délka projektu musí být 12 měsíců, maximální délka 16 měsíců. Předpokládané datum zahájení projektů je 1. ledna 2015.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Oprávněnými žadateli o grant jsou soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční a nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky a mezivládní organizace s působností na území ČR. Žadatel o grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání žádosti. Žadatel může předložit v daném grantovém kole nejvýše 2 žádosti o grant a být zároveň partnerem v maximálně 2 dalších projektech v této mimořádné grantové výzvě.

PARTNERSTVÍ A OPRÁVNĚNOST PARTNERŮ

 • Žadatel může předkládat žádost o grant samostatně, nebo společně s partnerskými organizacemi.
 • Maximální počet partnerů projektu není stanoven.
 • Oprávněnými partnery jsou všechny subjekty splňující výše uvedené podmínky oprávněných žadatelů na území ČR, Norska a tzv. přijímacích zemí podporovaných z norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a mezivládní organizace s působností na území výše uvedených zemí.
 • Partnerovi nesmí v důsledku realizace projektu vznikat přímé výnosy (příjmy generované z projektu).

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU

Za způsobilé výdaje se považují:

 •  osobní náklady;
 •  cestovní náklady;
 •  nákup služeb;
 •  zařízení, vybavení, stavby;
 •  nepřímé výdaje – režijní výdaje;
 •  daň z přidané hodnoty.

Investiční výdaje mohou tvořit maximálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektu, současně je však stanoven horní limit pro investiční výdaje ve výši 1 milionu Kč.

VEŘEJNÁ PODPORA

Podpora projektů zakládajících veřejnou podporu není v rámci Norských fondů vyloučena, podléhá ale všeobecně platným pravidlům a omezením týkajících se veřejné podpory, lze tedy poskytnout podporu v režimu de minimis.

TERMÍN PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Grantys nejpozději v úterý 30. září 2014 do 12:00 hodinTištěná verze žádosti musí být doručena osobně do 16 hodin do kanceláře Nadace Open Society Fund Praha nebo odeslána poštou na adresu příslušné koordinátorky programové oblasti rovněž nejpozději 30. září 2014.

Více informací naleznete zde.