První výzva pro podávání žádostí o dotaci v rámci iniciativy START (Podunajská strategie)

Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie) vznikla jako druhá makroregionální strategie EU po Strategii pro region Baltského moře. Makroregionální strategie jsou stále relativně novým konceptem regionální spolupráce. Jejich cílem je vytvořit rámec pro spolupráci, která by vedla ke konkrétním odpovědím na výzvy, jimž daný makroregion čelí, a to v podobě konkrétních projektů či provázanější spolupráce. Jde tedy o průřezový nástroj, který by měl zajistit účinnější horizontální koordinaci, synergii existujících aktivit a efektivnější a integrované využití dostupných finančních nástrojů a fondů EU i dalších zdrojů. Makroregionální strategie nejsou prozatím v právním rámci EU jasně právně ošetřeny, proto jejich vznik vychází především z politické vůle členských států Unie v jednotlivých oblastech.

První výzva pro podávání žádostí o dotaci v rámci iniciativy START

Iniciativa START byla zřízena v rámci 10. prioritní oblasti Podunajské strategie, tedy v oblasti Institucionální kapacita a spolupráce. START má pomoci organizacím a institucím v Dunajském regionu rozvinout a realizovat jejich projektové návrhy. Region pokrývá 9 členských států EU (část Německa – spolkové země Bavorsko a Bádensko Würtembersko, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko), 3 kandidátské země (Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá hora) a 2 nečlenské státy (Moldavsko a část Ukrajiny). Celkový rozpočet iniciativy 900.000,00 EUR. 95 % rozpočtu financuje Evropská komise, 5 % město Vídeň.

Iniciativa START potrvá do konce roku 2016, jsou předpokládány celkem 2 výzvy, z nichž první byla vyhlášena 18. července 2014.

V rámci iniciativy START mohou být podpořeny projekty spadající do všech prioritních os programu:

Bez názvu

Program může finančně podpořit

 1. Specifickou část většího projektu. Větší projekty, jejichž celková hodnota a doba trvání přesahují rámec START (ale jsou v kategorii pod 25 000 000 EUR), může fond sponzorovat alespoň zčásti (konkrétní fáze nebo pracovní blok projektu).
 2. Realizaci malých projektů. U malých projektů START spolufinancuje realizaci celého projektu (včetně přípravných aktivit, jsou-li nějaké třeba).

Trvání projektu musí být minimálně 6 měsíců, maximálně 1 rok.

Podpořené aktivity

 1. Aktivity na vývoj projektu:
 • Příprava konceptu projektu, komunikační strategie atd.
 • Definování rozpočtu na implementaci projektu
 • Hledání možností financování
 • Příprava a předložení žádosti o financování
 • Tvorba strategických partnerství a sítě
 1. Aktivity na realizaci projektu:
 • Organizace specifických workshopů, seminářů, školení, událostí na tvorbu sítě atd.
 • Organizace/účast na akcích pro veřejnost, panelové diskuze atd.
 • Výzkumné studie, hodnocení, průzkumy atd.
 • Provádění pilotních akcí relevantních pro projekt START

Finanční podmínky programu

Příspěvek START na jeden projekt musí být v rozsahu od 10.000 do 40.000 EUR. START poskytuje max. financování 90 % rozpočtu projektu. Zbývajících minimálně 10 % musí poskytnout partneři projektu (finance musí být z vlastních zdrojů nebo od jiného sponzora) a nesmí pocházet ze zdrojů EU.

Financovat lze výdaje v rámci následujících rozpočtových položek:

 • Náklady na personál
 • Náklady na cestování a ubytování
 • Náklady na setkání a akce
 • Externí služby

První platba ve výši 50 % je vyplacena po podepsání dotační smlouvy, druhá platba ve výši 25 % je vyplacena po předložení průběžné zprávy, zbytek je vyplacen po ukončení projektu.

Způsobilí žadatelé

Veřejné a soukromé subjekty, které nejsou převážně průmyslového nebo komerčního charakteru a mají právní subjektivitu včetně malých organizací, nevládní organizace a organizace občanské společnosti. Rovněž jsou přípustné i mezinárodní organizace.

Organizace v oblasti Dunajského regionu (sídlo, nebo oddělení zabývající se projektem). Přednost mají žadatelé z nevládních a neziskových organizací, obce a místní samospráva.

Projektové partnerství se musí skládat z alespoň dvou partnerů ze dvou zemí Dunajského regionu. V řádně odůvodněných případech se mohou stát partnery i organizace z jiných zemí.

Termín pro podání žádosti: 17. září 2014