Česko-polské fórum: výzva pro rok 2015

Na základě výzvy Ministerstva zahraničních věcí bylo vyhlášeno výběrové řízení týkajících se projektů pro rok 2015 podporujících česko-polskou spolupráci v rámci Česko-polského fóra. Jednou z hlavních podmínek pro jejich schválení je podíl jak českého, tak polského partnera na jejich přípravě a realizaci. Cílem programu je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů.

Za vhodné projekty jsou považovány ty, které směřují k rozvoji následujících aktivit:

  •  společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí;
  • vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference;
  • společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů;
  • společné projekty a výměnné programy škol všech druhů (kromě 1. stupně ZŠ);
  • společné kulturní projekty a akce, například koncerty, festivaly apod., kde je hlavní partner z Polska;
  • společné projekty obcí a krajů.

O dotace se mohou ucházet občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, školské právnické osoby, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, církevní právnické osoby a zájmová sdružení právnických osob.

Celková výše dotačního titulu činí 2 500 000,- Kč.

Termín pro podání přihlášek je stanoven na 30. září 2014 ve 12 hod. Více informací o výzvě nalezente na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Spolupráce mezi Českou republikou a Polskem má dlouholetou tradici. Za její vyvrcholení je považováno partnerství v rámci Polsko-Česko-Slovenské Solidarity, které se datuje před rokem 1989. V dnešní době tuto spolupráci zastřešuje Česko-polské fórum, jehož oficiální činnost byla zahájena podpisem ministrů zahraničí obou zemí 14. listopadu 2008 v Praze. V rámci partnerství jsou podporovány projekty nevládních organizací, obcí, krajů, škol, výzkumných institucí a dalších subjektů s cílem stimulovat další rozvoj a prohlubování česko-polských vztahů. Projekty se schvalují jednou ročně na základě rozhodnutí programové rady Česko-polského a Polsko-českého fóra při zasedání v Praze a ve Varšavě. V každé zemi je pak činnost koordinována pověřeným pracovníkem ministerstva zahraničních věcí, který je zodpovědný za navazování a udržování kontaktů mezi jednotlivými subjekty, monitorování a následné vyhodnocování aktivit jednotlivých projektů.

Více informací o aktivitách Česko-polského fóra naleznete zde.