Mimořádná výzva v rámci norských fondů – Dejme (že)nám šanci

PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ

ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5

ZAMĚŘENÍ VÝZVY

Podpora spolupráce více partnerů, která povede ke snížení domácího násilí a/nebo násilí na ženách/mužích.

Partnerství s norským subjektem není nutné, ale žadatel by měl být schopen prokázat své odborné kompetence a (dlouhodobé) zkušenosti s danou tematikou, nebo silné partnerství s organizací, která se tematikou domácího/genderového násilí zabývá. Projekty mohou mít národní, regionální i lokální charakter. Podmínkou udělení grantu je jejich nekomerční účel a nezávislost na politických stranách. Projekty či jejich aktivity nesmí vést, ať již přímo či nepřímo, k propagaci náboženství a víry.

OPRÁVNĚNÉ AKTIVITY:

Mimo jiné jsou podpořeny následující aktivity:

  • vznik nových míst pomoci či zavedení nových služeb na ochranu osob ohrožených a postižených násilím (zřízení telefonních linek, intervenčních, krizových a poradenských center);
  • rozšiřování, zkvalitňování a zefektivňování existujících služeb na ochranu osob postižených násilím;
  • rozšiřování kapacit stávajících subjektů, které poskytují služby na ochranu osob postižených násilím či se zabývají prevencí a potlačováním násilí (např. školení, nábor nového zaměstnance);
  • programy podporující spolupráci samosprávy a NNO v programové oblasti;
  • rozvoj mezioborové spolupráce;
  • mezioborová spolupráce při přípravě národních strategií a analýze strategických dokumentů;
  • výzkumy, sběr dat a jejich analýza, studie na téma domácí násilí a násilí na ženách a mužích (i v regionech)
  • osvěta formou informačních kampaní;
  • příprava vzdělávacích modulů na téma násilí pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ a pro pracovníky relevantních profesí;
  • programy, které zohledňují specifické potřeby dětí, seniorů, LGBT a Romů;
  • terapeutické služby a resocializační programy pro násilné osoby;
  • tvorba legislativních připomínek a návrhů k tématu násilí a jejich předkládání zákonodárcům (včetně sledování a vyhodnocování hlasování zákonodárců k danému tématu);
  • a další.

ALOKOVANÁ ČÁSTKA A VÝŠE GRANTU

Celkem je cca 17 milionů Kč určeno na boj s násilím založeným na pohlaví a cca 15 milionů Kč na boj s domácím násilím.

  • Minimální výše grantu na jeden projekt: 6 200 000 Kč (250 000 €).
  • Maximální výše grantu na jeden projekt: 15 000 000 Kč (604 839 €).

Odhadem tedy budou financovány pouze cca 4 projekty.

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Výše spolufinancování činí:

  •  10 % pro příjemce se statutem nestátní neziskové organizace (NNO);
  •  20 % pro veřejné instituce (např. státní instituce, územní samosprávný celek), církve a náboženské společnosti a organizace a mezivládní organizace;
  •  40 % pro ostatní právnické osoby.

Příjemci grantu se statutem neziskové organizace mohou požadavek spolufinancování zajistit částečně za pomoci služeb formou nefinančního plnění, tzv. in-kind. Konkrétně se jedná o náklady na dobrovolníky, přičemž vklady in-kind mohou tvořit maximálně 50 % z podílu spolufinancování.

U těchto projektů není nutná spolupráce s norským partnerem.

DÉLKA REALIZACE PROJEKTU

Minimální délka projektu musí být 12 měsíců, maximální délka 16 měsíců. Předpokládané datum zahájení projektů je 1. ledna 2015.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Oprávněnými žadateli o grant jsou soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční a nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky a mezivládní organizace s působností na území ČR. Žadatel o grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání žádosti. Žadatel může předložit v daném grantovém kole nejvýše 2 žádosti o grant a být zároveň partnerem v maximálně 2 dalších projektech v této mimořádné grantové výzvě.

PARTNERSTVÍ A OPRÁVNĚNOST PARTNERŮ

  • Žadatel může předkládat žádost o grant samostatně, nebo společně s partnerskými organizacemi.
  • Maximální počet partnerů projektu není stanoven.
  • Oprávněnými partnery jsou všechny subjekty splňující výše uvedené podmínky oprávněných žadatelů na území ČR, Norska a tzv. přijímacích zemí podporovaných z norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a mezivládní organizace s působností na území výše uvedených zemí.
  • Partnerovi nesmí v důsledku realizace projektu vznikat přímé výnosy (příjmy generované z projektu).

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU

Za způsobilé výdaje se považují:

  •  osobní náklady;
  •  cestovní náklady;
  •  nákup služeb;
  •  zařízení, vybavení, stavby;
  •  nepřímé výdaje – režijní výdaje;
  •  daň z přidané hodnoty.

Investiční výdaje mohou tvořit maximálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektu, současně je však stanoven horní limit pro investiční výdaje ve výši 1 milionu Kč.

VEŘEJNÁ PODPORA

Podpora projektů zakládajících veřejnou podporu není v rámci Norských fondů vyloučena, podléhá ale všeobecně platným pravidlům a omezením týkajících se veřejné podpory, lze tedy poskytnout podporu v režimu de minimis.

TERMÍN PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Grantys nejpozději v úterý 30. září 2014 do 12:00 hodinTištěná verze žádosti musí být doručena osobně do 16 hodin do kanceláře Nadace Open Society Fund Praha nebo odeslána poštou na adresu příslušné koordinátorky programové oblasti rovněž nejpozději 30. září 2014.

Více informací naleznete zde.