Norské fondy: Granty na studijní a pracovní cesty

Ministerstvo kultury ČR, jako partner Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění a zprostředkovatel zdrojů Fondu, vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s partnery z donorských států.

Podporou projektů se rozumí refundování oprávněných nákladů žadatele na studijní a pracovní cestu a jeho setkání s partnerem/-y z donorských států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) za účelem navázání spolupráce mezi žadatelem o grant v rámci 2. otevřené výzvy PO17 a partnerem/-y z donorských států při realizaci oprávněných aktivit. Jedinou aktivitou podpořenou z Fondu je studijní a pracovní cesta s bilaterálním setkáním s výměnou informací v některém z donorských států. Celková částka určená na tuto aktivitu je 2 364 559 Kč.

Žádosti o grant lze zasílat nejpozději do 16. 12. 2014 do 19 hod.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz.

Text výzvy, Pokyny pro žadatele z Fondu, formulář žádosti o poskytnutí grantu, vzor rozhodnutí a formulář žádosti o platbu jsou ke stažení na stánkách www.norskefondy.cz.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Zprostředkovatele programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění: www.eeagrants.cz spravovaných Ministerstvem financí ČR.