Program nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

central_logo_01

Příprava nových programů v rámci Evropské územní spolupráce je v plném proudu. Zřejmě v nejpokročilejší fázi se nyní nachází program Central Europe, ke se vyhlášení první výzvy očekává v únoru 2015.

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 bude navazovat na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v programovém období 2007-2013. Bude realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d’Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. V  období 2014 – 2020 bude v rámci programu schváleno přibližně 100 projektů. V tomto se program neliší od svého od předchozího obdobá, přesto ale dochází k několika změnám požadavků, o kterých bychom vás rádi informovali.

V rámci nového přístupu k projektům se jedná o následující změny:

  • Úsilí vynaložené v rámci projektů se musí soustředit na řešení programem vymezených tematických cílů a specifických cílů, které se mírně liší od minulého období.
  • Projekty musí vyústit v reálné výsledky, které vyvolají měřitelnou změnu (zlepšení) původní situace v území a jsou viditelné.

V praxi výše uvedené podmínky znamenají, že je nutné provést analýzu současné situace v území, aby byly do projektu zapojeny relevantní zainteresované skupiny, tzv. „stakeholders“.

Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území Central Europe. V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány mimo území spolupráce.

Způsobilými patrnery jsou:

  • Národní, regionální a místní veřejné subjekty.
  • Soukromé instituce, které mohou být vedoucími partnery ve všech prioritách programu.
  • Mezinárodní organizace, fungující podle národních právních norem kteréhokoliv z členských státu Central Europe, anebo s omezením podle mezinárodního práva.

Webová platforma pro odesílání žádostí a monitorování projektu bude zjednodušena. Platí to zejména pro formální požadavky a finanční pravidla. Jasnější vedení  jak pro uchazeče tak pro příjemce by měly přinést harmonizované formuláře napříč programy a zjednodušený systém ukazatelů (indikátorů).

Celkový rozpočet programu pro stávající období je 298, 9 milionů EUR. Předpokládaný průměrný rozpočet jednoho projektu je tak 2,8 mil. EUR.

Program bude podporovat 4 prioritní osy:

Prioritní osa 1     

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2    

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3    

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4   

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

Program poskytuje podporu uživatelům nejen prostřednictvím příruček pro žadatele, ale pořádá „partner search“ fóra, národní informační dny a semináře na nadnárodní úrovni určené pro žadatele.

Pro vyhledávání projektových záměrů a partnerů můžete využít PROJECT IDEAS DATABASE zde. Další informace o programu naleznete zde.