Program Erasmus+ podporuje také sportovní aktivity

sport-erasmus

Program Evropské unie Erasmus+ navazuje na své předchůdce a podporuje mezinárodní spolupráci zejména v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, ale nejen tam, zaměřuje se také na podporu sportu. Možnosti podpory v této oblasti přehledně shrnuje nové speciální vydání časopisu Mozaika, kterou si můžete stáhnout zde.

Kromě přehledu dotačních možností je možné si v Mozaice přečíst o úspěšných projektech, které byly v oblasti sportu programem Erasmus+ podpořeny v minulosti.

I ERA má takové příklady v rukávě – Erasmus+ podpořil například projekt GAMES.Net zaměřený na tradiční hry a sporty jako součást kulturního dědictví a nejnověji také projekt Move up! zaměřený na zdravý životní styl školáků.

Vyhlášeny výzvy programu DANUBE

V rámci programu DANUBE REGION STRATEGY byly vyhlášeny výzvy programů START – Danube Region Project Fund a Techical Assistance Facility for Danube Region Projects (TAF – DRP). Programy se zaměřují na podporu rozvoje projektů v rámci Podunajské strategie. Pro každou výzvu bylo vyhrazeno 450 000 EUR. O dotaci mohou žádat veřejné i soukromé subjekty z Podunajského regionu.

START

2. výzva k podávání projektových návrhů START byla otevřena 20. května 2015. Tento program slouží k poskytnutí počátečního kapitálu pro rozvoj projektů, jde o tzv. seed money. Partnerství  musí sestávat z vedoucího žadatele 2 3 dalších partnerů.

Tematická zaměření 2. výzvy START:

 • mobilita a intermodální přeprava – říční cesty
 • mobilita a intermodální přeprava- pozemní doprava
 • zachování biodiverzity, krajiny a kvality ovzduší a půdy
 • výzkum, vzdělání a ICT
 • zvyšování konkurenceschopnosti podniků
 • spolupráce pro řešení bezpečnosti a organizovaného zločinu

Dotace na projekt se poskytuje v rozmezí 10 000 – 20 000 EUR a lze uhradit až 90 % způsobilých výdajů. Finacovat lze osobní náklady, cestovní a ubytovaní náklady, náklady na pořádání akcí a na externí služby.

Uzávěrka je již 8. července 2015.

TAF – DRP

3. výzva programu TAF – DRP byla otevřena rovněž 20. května 2015. Program TAF – DRP podporuje projekty formou financování expertních a konzultanstkých služeb dle potřeb. Subjekty mohou o dotaci žádat individuálně.

Tematická zaměření 3. výzvy TAF – DRP:

 • mobilita a intermodální přeprava – říční cesty
 • mobilita a intermodální přeprava- pozemní doprava
 • zachování biodiverzity, krajiny a kvality ovzduší a půdy
 • výzkum, vzdělání a ICT
 • zvyšování konkurenceschopnosti podniků
 • spolupráce pro řešení bezpečnosti a organizovaného zločinu
 • řízení rizik v oblasti životního prostředí

Dotace na projekt činí 15 000 – 25000 EUR včetně DPH a bez spolufinancování. Dotace slouží výhradně k financování experních a konzultantských služeb.

Výzva se uzavře již 26. června 2015. Projekty by pak měly být započaty na podzim 2015.

Dokumenty a žádost pro START ke stažení zde, pro TAF – DRP zde.

Kreativní Evropa – Kultura – zveřejnění výsledků projektů spolupráce

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy z 1. října 2014 programu Kreativní Evropa – Kultura zaměřené na projekty evropské spolupráce.

V kategorii 1, projekty menšího rozsahu, bylo celkem podpořeno 64 projektů ze 476 podaných žádostí (úspěšnost 13,5 %). Celkem 10 českých organizací se zapojí do 9 projektů menšího rozsahu. V kategorii 2, projekty většího rozsahu, bylo celkem podpořeno 16 projektů ze 127 podaných žádostí (úspěšnost 12,6 %). Do projektů většího rozsahu se zapojí 3 české organizace.

Mezi 13 schválenými projekty s účastí českých organizací je i jeden, který byl připraven a podán s pomocí Evropské rozvojové agentury. Jedná se o projekt Rejuvenate European Design, který Evropská rozvojová agentura zpracovávala pro Univerzitu Tomáše Bati – Fakultu multimediálních komunikací. Žadatelem je britská organizace Actiondog CIC a projekt kromě toho zahrnuje následující tři partnery:

 • ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, CONEXAS Y AFINES, ES
 • UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, CZ
 • YOUTH COUNCIL OF KOSICE REGION, SK

Grant na celý projekt činí 167 439,73 EUR.

Pokud máte i vy zájem zapojit se do mezinárodního projektu, ať už v oblasti kultury nebo v jiné oblasti, neváhejte nás kontaktovat.

Vyhlášena 1. výzva programu CENTRAL EUROPE

Dne 12. února byla vyhlášena 1. výzva v rámci programu Interreg – Central Europe (OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa), která bude otevřena až do 13. dubna. V rámci této výzvy je možné podávat projekty v rámci všech 4 prioritních os a celková alokace na tuto výzvu činí 80 milionů EUR.

Program podporuje 4 prioritní osy:

 • Prioritní osa 1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
 • Prioritní osa 2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
 • Prioritní osa 3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
 • Prioritní osa 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

Podmínky podpory

 • Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území Central Europe.
 • V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány mimo území spolupráce.
 • Doporučená výše rozpočtu je v rozmezí 1 – 5 milionů EUR, přičemž menší nebo větší projekty jsou akceptovatelné ve výjimečných případech.
 • Doporučená velikost partnerství je maximálně 12 partnerů.
 • Doporučená délka projektu je 30 – 36 měsíců (maximálně ovšem 48 měsíců)

Finanční podmínky

 •  Spolufinancování pro české organizace činí 15 % rozpočtu.
 • Projekty jsou financovány na základě proplácení vynaložených nákladů – po zpracování monitorovací zprávy (1x za půl roku) je tato předložena ke kontrole Centru pro regionální rozvoj (kontrola 1. stupně), následně ověřena Společným sekretariátem programu (Joint Secretariate ve Vídni) a Certifikačním orgánem (Město Vídeň, Odbor pro evropské záležitosti).  Teprve poté jsou převedeny peníze na účet vedoucího partnera, který je dále rozesílá jednotlivým řadovým partnerům.

Podávání žádostí

 •  Podávání žádostí je dvoufázové, přičemž v první fázi se podává zjednodušená forma žádosti, a pouze projektová partnerství, která byla vybrána do druhého kola, mohou podávat kompletní žádost v druhém kole.
 • V prvním kole je hodnocena potřebnost projektu a kvalita partnerství, zatímco v druhém kole se hledí na kvalitu implementace projektu a sestavení rozpočtu.

Další informace najdete na webu www.central2020.eu, kde si rovněž můžete stáhnout tzv. Balíček pro žadatele.

Blíží se termín pro podávání žádostí v rámci programu Evropa pro občany

Do 2. března 2015 je třeba podávat žádosti v obou prioritních osách programu Evropa pro občany, tedy v rámci osy 1 Evropská paměť i osy 2 Demokratická angažovanost a aktivní občanství.

Program Evropa pro občany  je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Jednou ze základních podmínek programu je nadnárodnost podporovaných projektů, která může být vyjádřena volbou nadnárodního tématu, charakterem organizátorů projektu či zaměřením na veřejnost z různých zemí.

Cíle programu

 • Rozvoj evropského občanství
 • Zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou účast v EU
 • Zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách Unie
 • Podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politik EU, mezikulturního dialog a dobrovolnictví

Podporované aktivity

Oblast 1: Evropská paměť

 • Projekty reflektující historii totalitních režimů v moderních dějinách Evropy a připomínající jejich oběti
 • Projekty podporující toleranci a usmíření zaměřené především na mladou generaci
 • Projekty zaměřené na připomínání významných událostí v nedávných evropských dějinách
 • Finacování: maximální grant na celý projekt činí 100 000 EUR.

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Partnerství měst (Town Twinning)

 • Jednorázová setkání občanů partnerských měst (doba trvání do 21 dnů)
 • Účastnit se musí minimálně dvě města nebo neziskové organizace (s podporou měst), z nichž alespoň jeden subjekt musí být ze země EU
 • Financování: maximální grant na celý projekt činí 25 000 EUR.

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Sítě měst (Network of Towns)

 • Dlouhodobé projekty sítí partnerských měst (délka projektu až 24 měsíců)
 • Projekt může města, jejich spolky nebo neziskové organizace (s podporou města)
 • Do projektu musí být zapojeny minimálně 4 subjekty ze čtyř různých zemí (alespoň 1 ze země EU)
 • V rámci projektu musí proběhnout minimálně 4 akce/události s mezinárodní účastí
 • Financování: maximální grant na celý projekt činí 150 000 EUR (finance získává vedoucí partner, který je posléze rozděluje mezi partnerské organizace podle jejich aktivit a účasti na projektu) 

Oblast 2: Demokratická angažovanost a aktivní občanství – Projekty občanské společnosti

 •  Podpora organizací působících v obecném evropském zájmu (délka projektu až 18 měsíců)
 • V projektu musí být zapojeny minimálně 3 neziskové organizace ze 3 zemí
 • Financování: maximální grant na celý projekt činí 150 000 EUR

Více informací o programu najdete na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Nová výzva: program Justice – podpora unijního občanství

Byla vyhlášena nová výzva financující národní i nadnárodní projekty podporující výkon práv vyplývajících z občanství Unie (výzva programu Justice – JUST/2014/RCIT/AG/CITI). Cílem programu je zvýšit povědomí a zlepšit znalosti o pravidlech EU o volném pohybu, zejména v rámci směrnice 2004/38/ES a podpořit aktivní zapojení občanů EU do občanského a politického života ve členských zemích EU.

Program bude podporovat aktivity spojené se zvyšováním povědomí občanů o jejich právech, s rozvojem a podporou osvědčených postupů při aktivním začleňování občanů EU do politického života .

Předběžný rozpočet této výzvy k předkládání návrhů je 1 500 000 EUR.

Minimální výše grantu činí: 75 000 EUR a spolufinancování projektu činí 20%.

Délka projektu by neměla přesáhnout 24 měsíců.

Žadatelé  musí být neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt podpoří následující aktivity spojené s rozšiřováním povědomí občanů EU o jejich právech a aktivity spojené s podporou začleňování občanů EU do politického a občanského života.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději ve středu 2. února 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde.

Děti jako oběti šikany ve školách, v ústavních a nápravných zařízeních

Program Justice –  Práva, rovnost a občanství vyhlásil novou výzvu  předkládání žádostí o grant v oblasti dětí jako obětí šikany (výzva JUST/2014/RDAP/AG/BULL).

Program se spolupodílí na financování nadnárodních projektů, které se zaměřují na boj proti šikaně ve školách, v ústavních a v nápravných zařízeních. Program se také zaměřuje na boj proti jakékoli jiné formě násilí, páchaného na dětech, ženách a jiných rizikových skupinách a jejich ochranu. Prioritou této výzvy je boj proti šikaně vůči dětem ve školách, v zařízeních ústavní a nápravné péče. Partneři by si v rámci podpořeného projektu nadnárodní spolupráce měli vyměnit zkušenosti a osvědčené postupy a vzájemným učením přispět k inovativní spolupráci.

Od projektového konsorcia se očekává vyvinutí vzdělávacích modulů, které budou snadno aplikovatelné ve všech členských zemích EU. Partner musí přímo spolupracovat s dětmi případně s ústavním či nápravným zařízením. Musí také do svého výzkumu zapojit děti, učitele, vychovatele, sociální pracovníky a případně také rodiče. Práce s osobními údaji musí být anonymní. Projekty se mohou týkat také kyberšikany.

Hlavními výstupy projektů budou sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti boje proti šikaně. Výstupem podpořeného projektu by měl být vzdělávací program, který zlepší situaci šikanovaných dětí v rámci všech členských státu EU. Těchto priorit lze dosahovat také pomocí sociálních médií a internetu.

Předběžná alokace na tuto výzvu je 1 500 000 EUR. Požadovaný grant na jeden projekt se musí pohybovat mezi 75 000 a 300 000 EUR.  

Spolufinancování projektu činí 20%. Maximální délka realizace projektu by měla být 24 měsíců.

Oprávněnými žadateli jsou neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt financuje činnosti spojené nejen se spoluprací subjektů, ale také se vzájemným učením, s výměnou osvědčených postupů  a s nutnou předcházející přípravou. Předpokládá se, že bude možné nárokovat uhrazení mzdových nákladů, cestovného, propagačních a diseminačních aktivit.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději v úterý 10. března 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde a výzvu v pdf formátu můžete stáhnout zde.

Operační program Nadnárodní spolupráce DANUBE

eur2

V rámci programového období 2014 – 2020 se Česká republika kromě programu Central Europe zapojí i do dalšího programu v rámci Nadnárodní spolupráce – je jím program Danube, který zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.

Cílem programu je vyšší územní integrace regionu Dunaj, řešení společných problémů a potřeb, a také rozvoj politického rámce, nástrojů, služeb a investic.

Podporovány jsou následující typy činností:

 • vypracování společných rámců a strategií v oblastech nadnárodního významu;
 • vývoj a praktické uplatnění mezinárodních nástrojů a služeb;
 • příprava mezinárodních investic;
 • pilotní činnost;
 • vývoj a praktické realizace odborné přípravy a budování kapacit;
 • šíření informací, kapitalizace.

Tematicky se program zaměřuje na inovace, životní prostředí, kulturu, propojenost a dobré řízení Dunajského regionu. Do programu se mohou zapojit veřejné i soukromé subjekty nebo mezinárodní organizace.

Základní charakteristiky projektů:

 • nadnárodní zaměření (řeší problémy napříč územím);
 • konkrétní a měřitelné výstupy, v reakci na vymezené problémy týkající se programové oblasti;
 • dlouhotrvající výstupy;
 • kvalitní partnerství (min. 3 finanční partneři ze 3 různých zemí regionu);
 • účinnost z hlediska mobilizovaných zdrojů (lidských, finančních, přírodních).

První výzva k podání žádostí bude zvěřejněna odhadem v polovině roku 2015. Před každou výzvou bude také uveřejněn balíček pro žadatele s instrukcemi pro podání žádosti v rámci aktuální výzvy.

Více informací o OP Dunaj naleznete na webových stránkách zde a v českém znění zde.

Norské fondy: Granty na studijní a pracovní cesty

Ministerstvo kultury ČR, jako partner Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění a zprostředkovatel zdrojů Fondu, vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s partnery z donorských států.

Podporou projektů se rozumí refundování oprávněných nákladů žadatele na studijní a pracovní cestu a jeho setkání s partnerem/-y z donorských států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) za účelem navázání spolupráce mezi žadatelem o grant v rámci 2. otevřené výzvy PO17 a partnerem/-y z donorských států při realizaci oprávněných aktivit. Jedinou aktivitou podpořenou z Fondu je studijní a pracovní cesta s bilaterálním setkáním s výměnou informací v některém z donorských států. Celková částka určená na tuto aktivitu je 2 364 559 Kč.

Žádosti o grant lze zasílat nejpozději do 16. 12. 2014 do 19 hod.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz.

Text výzvy, Pokyny pro žadatele z Fondu, formulář žádosti o poskytnutí grantu, vzor rozhodnutí a formulář žádosti o platbu jsou ke stažení na stánkách www.norskefondy.cz.

Veškeré další relevantní dokumenty jsou dostupné na těchto webových stránkách a na stránkách Zprostředkovatele programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění: www.eeagrants.cz spravovaných Ministerstvem financí ČR.

Program nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

central_logo_01

Příprava nových programů v rámci Evropské územní spolupráce je v plném proudu. Zřejmě v nejpokročilejší fázi se nyní nachází program Central Europe, ke se vyhlášení první výzvy očekává v únoru 2015.

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 bude navazovat na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v programovém období 2007-2013. Bude realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d’Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. V  období 2014 – 2020 bude v rámci programu schváleno přibližně 100 projektů. V tomto se program neliší od svého od předchozího obdobá, přesto ale dochází k několika změnám požadavků, o kterých bychom vás rádi informovali.

V rámci nového přístupu k projektům se jedná o následující změny:

 • Úsilí vynaložené v rámci projektů se musí soustředit na řešení programem vymezených tematických cílů a specifických cílů, které se mírně liší od minulého období.
 • Projekty musí vyústit v reálné výsledky, které vyvolají měřitelnou změnu (zlepšení) původní situace v území a jsou viditelné.

V praxi výše uvedené podmínky znamenají, že je nutné provést analýzu současné situace v území, aby byly do projektu zapojeny relevantní zainteresované skupiny, tzv. „stakeholders“.

Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území Central Europe. V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány mimo území spolupráce.

Způsobilými patrnery jsou:

 • Národní, regionální a místní veřejné subjekty.
 • Soukromé instituce, které mohou být vedoucími partnery ve všech prioritách programu.
 • Mezinárodní organizace, fungující podle národních právních norem kteréhokoliv z členských státu Central Europe, anebo s omezením podle mezinárodního práva.

Webová platforma pro odesílání žádostí a monitorování projektu bude zjednodušena. Platí to zejména pro formální požadavky a finanční pravidla. Jasnější vedení  jak pro uchazeče tak pro příjemce by měly přinést harmonizované formuláře napříč programy a zjednodušený systém ukazatelů (indikátorů).

Celkový rozpočet programu pro stávající období je 298, 9 milionů EUR. Předpokládaný průměrný rozpočet jednoho projektu je tak 2,8 mil. EUR.

Program bude podporovat 4 prioritní osy:

Prioritní osa 1     

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2    

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3    

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4   

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

Program poskytuje podporu uživatelům nejen prostřednictvím příruček pro žadatele, ale pořádá „partner search“ fóra, národní informační dny a semináře na nadnárodní úrovni určené pro žadatele.

Pro vyhledávání projektových záměrů a partnerů můžete využít PROJECT IDEAS DATABASE zde. Další informace o programu naleznete zde.