Nová výzva: program Justice – podpora unijního občanství

Byla vyhlášena nová výzva financující národní i nadnárodní projekty podporující výkon práv vyplývajících z občanství Unie (výzva programu Justice – JUST/2014/RCIT/AG/CITI). Cílem programu je zvýšit povědomí a zlepšit znalosti o pravidlech EU o volném pohybu, zejména v rámci směrnice 2004/38/ES a podpořit aktivní zapojení občanů EU do občanského a politického života ve členských zemích EU.

Program bude podporovat aktivity spojené se zvyšováním povědomí občanů o jejich právech, s rozvojem a podporou osvědčených postupů při aktivním začleňování občanů EU do politického života .

Předběžný rozpočet této výzvy k předkládání návrhů je 1 500 000 EUR.

Minimální výše grantu činí: 75 000 EUR a spolufinancování projektu činí 20%.

Délka projektu by neměla přesáhnout 24 měsíců.

Žadatelé  musí být neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt podpoří následující aktivity spojené s rozšiřováním povědomí občanů EU o jejich právech a aktivity spojené s podporou začleňování občanů EU do politického a občanského života.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději ve středu 2. února 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde.

Děti jako oběti šikany ve školách, v ústavních a nápravných zařízeních

Program Justice –  Práva, rovnost a občanství vyhlásil novou výzvu  předkládání žádostí o grant v oblasti dětí jako obětí šikany (výzva JUST/2014/RDAP/AG/BULL).

Program se spolupodílí na financování nadnárodních projektů, které se zaměřují na boj proti šikaně ve školách, v ústavních a v nápravných zařízeních. Program se také zaměřuje na boj proti jakékoli jiné formě násilí, páchaného na dětech, ženách a jiných rizikových skupinách a jejich ochranu. Prioritou této výzvy je boj proti šikaně vůči dětem ve školách, v zařízeních ústavní a nápravné péče. Partneři by si v rámci podpořeného projektu nadnárodní spolupráce měli vyměnit zkušenosti a osvědčené postupy a vzájemným učením přispět k inovativní spolupráci.

Od projektového konsorcia se očekává vyvinutí vzdělávacích modulů, které budou snadno aplikovatelné ve všech členských zemích EU. Partner musí přímo spolupracovat s dětmi případně s ústavním či nápravným zařízením. Musí také do svého výzkumu zapojit děti, učitele, vychovatele, sociální pracovníky a případně také rodiče. Práce s osobními údaji musí být anonymní. Projekty se mohou týkat také kyberšikany.

Hlavními výstupy projektů budou sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti boje proti šikaně. Výstupem podpořeného projektu by měl být vzdělávací program, který zlepší situaci šikanovaných dětí v rámci všech členských státu EU. Těchto priorit lze dosahovat také pomocí sociálních médií a internetu.

Předběžná alokace na tuto výzvu je 1 500 000 EUR. Požadovaný grant na jeden projekt se musí pohybovat mezi 75 000 a 300 000 EUR.  

Spolufinancování projektu činí 20%. Maximální délka realizace projektu by měla být 24 měsíců.

Oprávněnými žadateli jsou neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt financuje činnosti spojené nejen se spoluprací subjektů, ale také se vzájemným učením, s výměnou osvědčených postupů  a s nutnou předcházející přípravou. Předpokládá se, že bude možné nárokovat uhrazení mzdových nákladů, cestovného, propagačních a diseminačních aktivit.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději v úterý 10. března 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde a výzvu v pdf formátu můžete stáhnout zde.

Nová výzva Justice & Daphne: Pomoc obětem násilí a zločinu

Nová společná výzva programů Justice a Daphne podpoří národní i mezinárodní projekty na podporu obětí násilí a zločinu. Cílem programu je podílet se na financování nadnárodních projektů, které pomáhají obětem násilí a preventivně působí proti všem formám násilí, především násilí páchanému na dětech, ženách a jiným ohroženým skupinám a dále projektům, které jinak přispívají k dodržování práv obětí, propagaci těchto práv a zvyšování povědomí v této oblasti.

Program podporuje partnerství, v němž partneři spojí síly a společně budou vyvýjet nové strategie a programy v oblasti pomoci obětem. Dalším cílem je zlepšit legislativní podmínky v této oblasti, a to nejlépe na celoevropské úrovni.

V rámci výzvy budou podpořeny aktivity ve dvou oblastech:

 • osa Daphne
  • budování kapacit v oblasti pomoci obětem (zaměstnanci chtáněných domovů, organizací poskytujících právní, lékařské a konzultační služby);
  • budování kapacit v oblasti genderově orientovaných služeb obětem;
  • vývoj nových strategií propojujících oblast zdraví, vzdělání a sociálních služeb;
  • speciální podpůrné programy na podporu zvláště zranitelných osob (postižených osob, migrantů, Romů, příslušníků etnických menšin, příslušníci LGBTI menšiny a děti na ulici).
 • osa Justice
  • vzdělávání zaměstnanců a další budování kapacit;
  • vývoj vzdělávacích pomůcek a informačních nástrojů;
  • výměna dobré praxe;
  • všechny aktivity v rámci programu Jutice musí být navázány na směrnici 2012/29/EU, která zakotvuje minimální standardy v oblasti práv, podpory a ochrany obětí zločinu.

V rámci podprogramu Daphne musí být projekty mezinárodní, v rámci programu Justice budou podpořeny i projekty na národní úrovni.

Předběžná alokace na tuto výzvu činí 4 500 000 EUR (oblast Daphne) a 1 000 000 EUR (oblast Justice).

Spolufinancování projektů musí být ve výši nejméně 20%. Délka projektu by neměla přesáhnout 24 měsíců.

Žadatelé musí být neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Grant lze získat na školení odborníků a na náklady s tím spojené, na rozvoj informačních materiálů a nástrojů a na koordinaci služeb a spolupráce. Předpokládáme, že finance lze využít také na mzdové náklady, cestovné, propagační a diseminační aktivity.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději v úterý 10. února 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde  a výzvu ve formátu pdf můžete stáhnout zde.

 

Operační program Nadnárodní spolupráce DANUBE

eur2

V rámci programového období 2014 – 2020 se Česká republika kromě programu Central Europe zapojí i do dalšího programu v rámci Nadnárodní spolupráce – je jím program Danube, který zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.

Cílem programu je vyšší územní integrace regionu Dunaj, řešení společných problémů a potřeb, a také rozvoj politického rámce, nástrojů, služeb a investic.

Podporovány jsou následující typy činností:

 • vypracování společných rámců a strategií v oblastech nadnárodního významu;
 • vývoj a praktické uplatnění mezinárodních nástrojů a služeb;
 • příprava mezinárodních investic;
 • pilotní činnost;
 • vývoj a praktické realizace odborné přípravy a budování kapacit;
 • šíření informací, kapitalizace.

Tematicky se program zaměřuje na inovace, životní prostředí, kulturu, propojenost a dobré řízení Dunajského regionu. Do programu se mohou zapojit veřejné i soukromé subjekty nebo mezinárodní organizace.

Základní charakteristiky projektů:

 • nadnárodní zaměření (řeší problémy napříč územím);
 • konkrétní a měřitelné výstupy, v reakci na vymezené problémy týkající se programové oblasti;
 • dlouhotrvající výstupy;
 • kvalitní partnerství (min. 3 finanční partneři ze 3 různých zemí regionu);
 • účinnost z hlediska mobilizovaných zdrojů (lidských, finančních, přírodních).

První výzva k podání žádostí bude zvěřejněna odhadem v polovině roku 2015. Před každou výzvou bude také uveřejněn balíček pro žadatele s instrukcemi pro podání žádosti v rámci aktuální výzvy.

Více informací o OP Dunaj naleznete na webových stránkách zde a v českém znění zde.

Program nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

central_logo_01

Příprava nových programů v rámci Evropské územní spolupráce je v plném proudu. Zřejmě v nejpokročilejší fázi se nyní nachází program Central Europe, ke se vyhlášení první výzvy očekává v únoru 2015.

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 bude navazovat na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v programovém období 2007-2013. Bude realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d’Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. V  období 2014 – 2020 bude v rámci programu schváleno přibližně 100 projektů. V tomto se program neliší od svého od předchozího obdobá, přesto ale dochází k několika změnám požadavků, o kterých bychom vás rádi informovali.

V rámci nového přístupu k projektům se jedná o následující změny:

 • Úsilí vynaložené v rámci projektů se musí soustředit na řešení programem vymezených tematických cílů a specifických cílů, které se mírně liší od minulého období.
 • Projekty musí vyústit v reálné výsledky, které vyvolají měřitelnou změnu (zlepšení) původní situace v území a jsou viditelné.

V praxi výše uvedené podmínky znamenají, že je nutné provést analýzu současné situace v území, aby byly do projektu zapojeny relevantní zainteresované skupiny, tzv. „stakeholders“.

Partnerství musí být založeno na zapojení nejméně tří financujících partnerů ze tří států, přičemž nejméně dva z nich mají sídlo v programovém území Central Europe. V řádně odůvodněných případech mohou být projekty realizovány mimo území spolupráce.

Způsobilými patrnery jsou:

 • Národní, regionální a místní veřejné subjekty.
 • Soukromé instituce, které mohou být vedoucími partnery ve všech prioritách programu.
 • Mezinárodní organizace, fungující podle národních právních norem kteréhokoliv z členských státu Central Europe, anebo s omezením podle mezinárodního práva.

Webová platforma pro odesílání žádostí a monitorování projektu bude zjednodušena. Platí to zejména pro formální požadavky a finanční pravidla. Jasnější vedení  jak pro uchazeče tak pro příjemce by měly přinést harmonizované formuláře napříč programy a zjednodušený systém ukazatelů (indikátorů).

Celkový rozpočet programu pro stávající období je 298, 9 milionů EUR. Předpokládaný průměrný rozpočet jednoho projektu je tak 2,8 mil. EUR.

Program bude podporovat 4 prioritní osy:

Prioritní osa 1     

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2    

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3    

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4   

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

Program poskytuje podporu uživatelům nejen prostřednictvím příruček pro žadatele, ale pořádá „partner search“ fóra, národní informační dny a semináře na nadnárodní úrovni určené pro žadatele.

Pro vyhledávání projektových záměrů a partnerů můžete využít PROJECT IDEAS DATABASE zde. Další informace o programu naleznete zde.

Nová výzva v rámci norských fondů

Nadace Open Society Fund Praha jako zprostředkovatel programu Dejme (že)nám šanci vyhlásila 14. listopadu 2014 druhé kolo grantových výzev k předkládání žádostí o grant na projekty v uvedené programové oblasti a finančním rozsahu. Jedná se o projekty v rámci dvou programových oblastí:

1. Domácí násilí a násilí založené na pohlaví (63 302-2014-9)

V rámci této oblasti jsou podpořeny následující aktivity:

 • vznik nových míst pomoci či zavedení nových služeb na ochranu osob ohrožených a postižených násilím
 • (zřízení telefonních linek, intervenčních, krizových a poradenských center);
 • rozšiřování, zkvalitňování a zefektivňování existujících služeb na ochranu osob postižených násilím;
 • programy zaměřené na prevenci domácího násilí a násilí na ženách a mužích;
 • spolupráce subjektů, které se zabývají prevencí a potlačováním násilí;
 • mezioborová spolupráce při přípravě národních strategií;
 • příprava vzdělávacích modulů na téma násilí pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ;
 • terapeutické služby a resocializační programy pro násilné osoby;
 • rozvoj mezioborové spolupráce.

 

2. Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života (63 302-2014-8)

V rámci této oblasti jsou podpořeny následující aktivity:

 • vznik flexibilních pracovních režimů pro Romky a Romy, kteří jsou rodiči dětí ve věku 0-6 let;
 • vznik co-workingových center podporujících zaměstnanost rodičů dětí 0-6 let;
 • kampaně, příprava a distribuce publikací a informačních materiálů na téma rovnost žen a mužů;
 • aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu médií o téma rovnosti žen a mužů;
 • výzkumy, sběr dat a jejich analýza, studie na téma rovnost žen a mužů;
 • sdílení mezinárodních zkušeností v oblasti rovnosti žen a mužů;
 • vznik partnerství a koalic aktivně působících v oblasti rovnosti žen a mužů;
 • aktivity vedoucí ke zvýšení sebevědomí romských žen (mentoring, koučing);
 • navýšení počtu projektů a aktivit organizací zabývajících se rovností žen a mužů

 

Projekty v rámci obou oblastí musí mít pozitivní či neutrální dopad na následující průřezová témata:

 

 •  řádná a transparentní správa;
 •  ekonomická udržitelnost;
 • sociální udržitelnost;
 • dopad na životní prostředí;
 • rovnost pohlaví.

Projekty mohou mít národní, regionální i lokální charakter. Podmínkou udělení grantu je jejich nekomerční účel a nezávislost na politických stranách. Projekty či jejich aktivity nesmí vést, ať již přímo či nepřímo, k propagaci náboženství a víry.

ALOKOVANÁ ČÁSTKA A VÝŠE GRANTU

Celkem je cca 11 milionů Kč určeno na boj s násilím založeným na pohlaví a cca 15 milionů Kč na boj s domácím násilím (oblast 1) a cca 9 milionů Kč určeno na uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života (oblast 2).

 • Minimální výše grantu na jeden projekt: 132 500 Kč (5 000 €).
 • Maximální výše grantu na jeden projekt:  6 624 970 Kč (249 999 €).

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Výše spolufinancování činí:

 •  10 % pro příjemce se statutem nestátní neziskové organizace (NNO);
 •  20 % pro veřejné instituce (např. státní instituce, územní samosprávný celek), církve a náboženské společnosti a organizace a mezivládní organizace;
 •  40 % pro ostatní právnické osoby.

Příjemci se statutem neziskové organizace mohou požadavek spolufinancování zajistit částečně formou nefinančního plnění (tzv. in-kind) na náklady na dobrovolníky, a to v maximální výši 5 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

DÉLKA REALIZACE PROJEKTU

Minimální délka projektu musí být 6 měsíců, maximální délka 12 měsíců. Předpokládané datum zahájení projektů je 1. května 2015.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Oprávněnými žadateli o grant jsou:

 • soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční a nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky;
 • mezivládní organizace s působností na území ČR;
 • OSVČ, ani osoba fyzická, není oprávněným žadatelem o grant.

PARTNERSTVÍ A OPRÁVNĚNOST PARTNERŮ

 • Žadatel může předkládat žádost o grant samostatně, nebo společně s partnerskými organizacemi;
 • maximální počet partnerů projektu není stanoven;
 • oprávněnými partnery jsou všechny subjekty splňující výše uvedené podmínky oprávněných žadatelů na území ČR, Norska a tzv. přijímacích zemí podporovaných z norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a mezivládní organizace s působností na území výše uvedených zemí;
 • partnerovi nesmí v důsledku realizace projektu vznikat přímé výnosy (příjmy generované z projektu).

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU

Za způsobilé výdaje se považují:

 •  osobní náklady;
 •  cestovní náklady;
 •  nákup služeb;
 •  zařízení, vybavení, stavby;
 •  nepřímé výdaje – režijní výdaje;
 •  daň z přidané hodnoty.

Investiční výdaje mohou tvořit maximálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektu, současně je však stanoven horní limit pro investiční výdaje ve výši 1 milionu Kč.

VEŘEJNÁ PODPORA

Podpora projektů zakládajících veřejnou podporu není v rámci Norských fondů vyloučena, podléhá ale všeobecně platným pravidlům a omezením týkajících se veřejné podpory, lze tedy poskytnout podporu v režimu de minimis.

TERMÍN PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Grantys nejpozději ve středu 14. ledna 2015 do 12:00 hodin. Tištěná verze žádosti musí být doručena osobně do 16 hodin do kanceláře Nadace Open Society Fund Praha nebo odeslána poštou na adresu příslušné koordinátorky programové oblasti rovněž nejpozději ve středu 14. ledna 2015.

Více informací naleznete zde (oblast domácí násilí a násilí založené na pohlaví) a zde (oblast rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života) a dále na webu www.dejmezenamsanci.cz.

 

Databáze partnerů sítě Enterprise Europe Network

Potřebujete vyhledat vhodného projektového partnera a nechcete spoléhat na sociální sítě? Chcete se zapojit do mezinárodního projektu v programech COSME, H2020, Eureka a dalších? Pro zapojení do mezinárodních projektů můžete také využít databázi sítě Enterprise Europe Network. Databáze s názvem Partnering Opportunities  je dostupná v anglickém jazyce zde.

Jde o databázi, která není zaměřená výhradně na hledání partnerů pro projekty, ale také na hledání obchodních partnerů v zemích EU nebo pro hledání dodavatelů, odběratelů a zprostředkujících informací.

V databázi můžete vyhledávat podle typu organizace nebo země původu a najdete v ní jak nabídky připravených projektů, tak firmy, které nabízení své zkušenosti a naopak hledají projekt, do kterého by se mohly zapojit.

Výzkum Evropské komise: díky Erasmu nacházejí studenti hlavně lásku a práci

Výsledky nové studie „Erasmus Impact Study“ Evropské komise je možné interpretovat následovně: pokud hledáte novou lásku nebo dobrou práci, nejjednodušší je využít program Erasmus. Tento závěr sice možná trošku zlehčuje výsledky tohoto dotačního programu, ale není snad jeho cílem navazování nových partnerství a výměna zkušeností?

Z analýzy odpovědí téměř 80 tisíc studentů, učitelů a zástupců firem se každý čtvrtý účastník programu seznámil se svým partnerem právě díky studijnímu pobytu v zahraničí. Podle Komise se tak od založení programu v roce 1987 narodilo kolem jednoho milionu dětí „erasmovským“ párům.

K důležitým zjištěním výzkumu nicméně patří především to, že účastníci programu mají o polovinu vyšší šanci vyhnout se dlouhodobé nezaměstnanosti a že ještě pět let po absolvování vysoké školy je jejich míra nezaměstnanosti o čtvrtinu nižší, než u těch, kteří studijní mobilitou neprošli. Podle končící eurokomisařky pro vzdělávání Androully Vassiliou jde o jasný vzkaz, že studium v zahraničí zlepšuje mladým lidem vyhlídky na uplatnění v životě. To ostatně dokazuje i složení nové Komise: mezi jejími členy z mladší střední generace najdeme hned tři absolventy programu Erasmus (Jyrki Katainen, Cecilia Malmstrom a Federica Mogherini).

Více podrobných informací souvisejících s tématem naleznete zde.