Nová výzva v rámci norských fondů

Nadace Open Society Fund Praha jako zprostředkovatel programu Dejme (že)nám šanci vyhlásila 14. listopadu 2014 druhé kolo grantových výzev k předkládání žádostí o grant na projekty v uvedené programové oblasti a finančním rozsahu. Jedná se o projekty v rámci dvou programových oblastí:

1. Domácí násilí a násilí založené na pohlaví (63 302-2014-9)

V rámci této oblasti jsou podpořeny následující aktivity:

 • vznik nových míst pomoci či zavedení nových služeb na ochranu osob ohrožených a postižených násilím
 • (zřízení telefonních linek, intervenčních, krizových a poradenských center);
 • rozšiřování, zkvalitňování a zefektivňování existujících služeb na ochranu osob postižených násilím;
 • programy zaměřené na prevenci domácího násilí a násilí na ženách a mužích;
 • spolupráce subjektů, které se zabývají prevencí a potlačováním násilí;
 • mezioborová spolupráce při přípravě národních strategií;
 • příprava vzdělávacích modulů na téma násilí pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ;
 • terapeutické služby a resocializační programy pro násilné osoby;
 • rozvoj mezioborové spolupráce.

 

2. Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života (63 302-2014-8)

V rámci této oblasti jsou podpořeny následující aktivity:

 • vznik flexibilních pracovních režimů pro Romky a Romy, kteří jsou rodiči dětí ve věku 0-6 let;
 • vznik co-workingových center podporujících zaměstnanost rodičů dětí 0-6 let;
 • kampaně, příprava a distribuce publikací a informačních materiálů na téma rovnost žen a mužů;
 • aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu médií o téma rovnosti žen a mužů;
 • výzkumy, sběr dat a jejich analýza, studie na téma rovnost žen a mužů;
 • sdílení mezinárodních zkušeností v oblasti rovnosti žen a mužů;
 • vznik partnerství a koalic aktivně působících v oblasti rovnosti žen a mužů;
 • aktivity vedoucí ke zvýšení sebevědomí romských žen (mentoring, koučing);
 • navýšení počtu projektů a aktivit organizací zabývajících se rovností žen a mužů

 

Projekty v rámci obou oblastí musí mít pozitivní či neutrální dopad na následující průřezová témata:

 

 •  řádná a transparentní správa;
 •  ekonomická udržitelnost;
 • sociální udržitelnost;
 • dopad na životní prostředí;
 • rovnost pohlaví.

Projekty mohou mít národní, regionální i lokální charakter. Podmínkou udělení grantu je jejich nekomerční účel a nezávislost na politických stranách. Projekty či jejich aktivity nesmí vést, ať již přímo či nepřímo, k propagaci náboženství a víry.

ALOKOVANÁ ČÁSTKA A VÝŠE GRANTU

Celkem je cca 11 milionů Kč určeno na boj s násilím založeným na pohlaví a cca 15 milionů Kč na boj s domácím násilím (oblast 1) a cca 9 milionů Kč určeno na uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života (oblast 2).

 • Minimální výše grantu na jeden projekt: 132 500 Kč (5 000 €).
 • Maximální výše grantu na jeden projekt:  6 624 970 Kč (249 999 €).

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Výše spolufinancování činí:

 •  10 % pro příjemce se statutem nestátní neziskové organizace (NNO);
 •  20 % pro veřejné instituce (např. státní instituce, územní samosprávný celek), církve a náboženské společnosti a organizace a mezivládní organizace;
 •  40 % pro ostatní právnické osoby.

Příjemci se statutem neziskové organizace mohou požadavek spolufinancování zajistit částečně formou nefinančního plnění (tzv. in-kind) na náklady na dobrovolníky, a to v maximální výši 5 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

DÉLKA REALIZACE PROJEKTU

Minimální délka projektu musí být 6 měsíců, maximální délka 12 měsíců. Předpokládané datum zahájení projektů je 1. května 2015.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Oprávněnými žadateli o grant jsou:

 • soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční a nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky;
 • mezivládní organizace s působností na území ČR;
 • OSVČ, ani osoba fyzická, není oprávněným žadatelem o grant.

PARTNERSTVÍ A OPRÁVNĚNOST PARTNERŮ

 • Žadatel může předkládat žádost o grant samostatně, nebo společně s partnerskými organizacemi;
 • maximální počet partnerů projektu není stanoven;
 • oprávněnými partnery jsou všechny subjekty splňující výše uvedené podmínky oprávněných žadatelů na území ČR, Norska a tzv. přijímacích zemí podporovaných z norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a mezivládní organizace s působností na území výše uvedených zemí;
 • partnerovi nesmí v důsledku realizace projektu vznikat přímé výnosy (příjmy generované z projektu).

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY PROJEKTU

Za způsobilé výdaje se považují:

 •  osobní náklady;
 •  cestovní náklady;
 •  nákup služeb;
 •  zařízení, vybavení, stavby;
 •  nepřímé výdaje – režijní výdaje;
 •  daň z přidané hodnoty.

Investiční výdaje mohou tvořit maximálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektu, současně je však stanoven horní limit pro investiční výdaje ve výši 1 milionu Kč.

VEŘEJNÁ PODPORA

Podpora projektů zakládajících veřejnou podporu není v rámci Norských fondů vyloučena, podléhá ale všeobecně platným pravidlům a omezením týkajících se veřejné podpory, lze tedy poskytnout podporu v režimu de minimis.

TERMÍN PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Grantys nejpozději ve středu 14. ledna 2015 do 12:00 hodin. Tištěná verze žádosti musí být doručena osobně do 16 hodin do kanceláře Nadace Open Society Fund Praha nebo odeslána poštou na adresu příslušné koordinátorky programové oblasti rovněž nejpozději ve středu 14. ledna 2015.

Více informací naleznete zde (oblast domácí násilí a násilí založené na pohlaví) a zde (oblast rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života) a dále na webu www.dejmezenamsanci.cz.