Národní trénink App Your School

V pondělí 22. května 2017 se na ZUŠ Music Art na Praze 5 uskutečnil Národní trénink k novým médiím a technologiím v rámci projektu App Your School, o kterém si můžete více přečíst zde. Organizace konference se ujala Evropská rozvojová agentura s.r.o., ve spolupráci s firmou DISK Multimedia a pedagogickým sborem výše zmíněné umělecké školy. V rámci konference se účastníci dozvěděli zajímavé informace o projektu App Your School, který se zabývá využíváním nových médií a aplikací. Dále zástupci ERA pohovořili o životě dvou italských učitelů Manziho a Munariho, jejichž životní přesvědčené a průkopnické postoje jsou vzorem celého projektu.

Ve druhé části konference zástupci ze ZUŠ Music Art prezentovali, jak v současnosti vypadá multimediální výuka v Čechách. Mluvili také o tom, jaké jsou jejich zkušenosti z praktického využívání multimédií při výuce. Konference se zúčastnilo okolo třiceti posluchačů, kteří měli možnost dozvědět se více o důležitosti a efektivnosti využívání nových médií a technologií a odnesli si tedy řadu cenných poznatků, které budou moci zajisté v budoucnosti využít.

Centrum sociálních služeb Praha bude bojovat proti šikaně na školách s využitím evropských peněz

sikana_250px

Na začátku července byly Generálním ředitelstvím pro Spravedlnost Evropské komise vyhlášeny výsledky výzvy Daphne financující Nadnárodní projekty zaměřené na děti jako oběti šikany (výzva JUST/2014/RDAP/AG/BULL). Schváleno bylo jen pět projektů a Centrum sociálních služeb, které je dlouhodobým členem Partnerské sítě ERA, je partnerem v jednom z nich.

Výzva, která se uzavřela 10. března tohoto roku, byla zaměřena na boj proti šikaně mládeže na školách, v ústavních sociálních zařízeních a podobných insittucích. Celková alokace na tuto výzvu byla 1,5 milionu EUR, přičemž jeden projekt mohl získat grant ve výši 75 000 – 375 000 EUR. Schválený projekt, kterého se účastní Centrum sociálních služeb Praha nese název Build Future, Stop Bullying a disponuje s rozpočtem 208 238,80 EUR. Na projektu se budou podílet i zahraniční partneři z Itálie, Španělska, Řecka a Bulharska, přičemž hlavním organizátorem projektu je městská část Říma (Municicpio I). Projekt bude probíhat od září 2015 do srpna 2017.

Rolí každého partnera zapojeného do projektu je monitorování a sbírání dat o šikaně, vzájemné sdílení nejlépe uplatňovaných praktik potlačující šikanu a následné šíření výsledků a uplatňovaných tréninkových metod zabraňující šikaně a jejímu šíření. Součástí projektu je také pilotní testování těchto metod.

 CSSP se prostřednictvím svého Centra primární prevence zapojí do následujících tří pracovních balíčků:
 1. Výměna zkušeností a dobré praxe mezi zapojenými organizacemi v oblasti působení na školách. Výstupem bude příručka pro úspěšnou spolupráci prevenčních center a škol a pro úspěšné vedení vzdělávací a preventivní kampaně na školách.
 2. Vzdělávací aktivity. Výstupem budou přímo akce na školách – vzdělávací přednášky a workshopy pro učitele, studenty a rodiče.
 3. Šíření výstupů. Výstupem bude konference/seminář/přednáška pro veřejné instituce (zástupce města, krajů, MŠMT apod.), která bude zprostředkovávat veřejnosti výstupy projektu a bude sloužit k vylepšení strategie proti šikaně na národní úrovni.
Centrum sociálních služeb je dlouhodobým členem naší partnerské sítě. Pokud i Vy toužíte uskutečnit dlouho plánovaný projekt a získat finanční prostředky, tak neváhejte a staňte členem naší sítě!

Nová výzva: program Justice – podpora unijního občanství

Byla vyhlášena nová výzva financující národní i nadnárodní projekty podporující výkon práv vyplývajících z občanství Unie (výzva programu Justice – JUST/2014/RCIT/AG/CITI). Cílem programu je zvýšit povědomí a zlepšit znalosti o pravidlech EU o volném pohybu, zejména v rámci směrnice 2004/38/ES a podpořit aktivní zapojení občanů EU do občanského a politického života ve členských zemích EU.

Program bude podporovat aktivity spojené se zvyšováním povědomí občanů o jejich právech, s rozvojem a podporou osvědčených postupů při aktivním začleňování občanů EU do politického života .

Předběžný rozpočet této výzvy k předkládání návrhů je 1 500 000 EUR.

Minimální výše grantu činí: 75 000 EUR a spolufinancování projektu činí 20%.

Délka projektu by neměla přesáhnout 24 měsíců.

Žadatelé  musí být neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt podpoří následující aktivity spojené s rozšiřováním povědomí občanů EU o jejich právech a aktivity spojené s podporou začleňování občanů EU do politického a občanského života.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději ve středu 2. února 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde.

Děti jako oběti šikany ve školách, v ústavních a nápravných zařízeních

Program Justice –  Práva, rovnost a občanství vyhlásil novou výzvu  předkládání žádostí o grant v oblasti dětí jako obětí šikany (výzva JUST/2014/RDAP/AG/BULL).

Program se spolupodílí na financování nadnárodních projektů, které se zaměřují na boj proti šikaně ve školách, v ústavních a v nápravných zařízeních. Program se také zaměřuje na boj proti jakékoli jiné formě násilí, páchaného na dětech, ženách a jiných rizikových skupinách a jejich ochranu. Prioritou této výzvy je boj proti šikaně vůči dětem ve školách, v zařízeních ústavní a nápravné péče. Partneři by si v rámci podpořeného projektu nadnárodní spolupráce měli vyměnit zkušenosti a osvědčené postupy a vzájemným učením přispět k inovativní spolupráci.

Od projektového konsorcia se očekává vyvinutí vzdělávacích modulů, které budou snadno aplikovatelné ve všech členských zemích EU. Partner musí přímo spolupracovat s dětmi případně s ústavním či nápravným zařízením. Musí také do svého výzkumu zapojit děti, učitele, vychovatele, sociální pracovníky a případně také rodiče. Práce s osobními údaji musí být anonymní. Projekty se mohou týkat také kyberšikany.

Hlavními výstupy projektů budou sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti boje proti šikaně. Výstupem podpořeného projektu by měl být vzdělávací program, který zlepší situaci šikanovaných dětí v rámci všech členských státu EU. Těchto priorit lze dosahovat také pomocí sociálních médií a internetu.

Předběžná alokace na tuto výzvu je 1 500 000 EUR. Požadovaný grant na jeden projekt se musí pohybovat mezi 75 000 a 300 000 EUR.  

Spolufinancování projektu činí 20%. Maximální délka realizace projektu by měla být 24 měsíců.

Oprávněnými žadateli jsou neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Projekt financuje činnosti spojené nejen se spoluprací subjektů, ale také se vzájemným učením, s výměnou osvědčených postupů  a s nutnou předcházející přípravou. Předpokládá se, že bude možné nárokovat uhrazení mzdových nákladů, cestovného, propagačních a diseminačních aktivit.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději v úterý 10. března 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde a výzvu v pdf formátu můžete stáhnout zde.

Nová výzva Justice & Daphne: Pomoc obětem násilí a zločinu

Nová společná výzva programů Justice a Daphne podpoří národní i mezinárodní projekty na podporu obětí násilí a zločinu. Cílem programu je podílet se na financování nadnárodních projektů, které pomáhají obětem násilí a preventivně působí proti všem formám násilí, především násilí páchanému na dětech, ženách a jiným ohroženým skupinám a dále projektům, které jinak přispívají k dodržování práv obětí, propagaci těchto práv a zvyšování povědomí v této oblasti.

Program podporuje partnerství, v němž partneři spojí síly a společně budou vyvýjet nové strategie a programy v oblasti pomoci obětem. Dalším cílem je zlepšit legislativní podmínky v této oblasti, a to nejlépe na celoevropské úrovni.

V rámci výzvy budou podpořeny aktivity ve dvou oblastech:

 • osa Daphne
  • budování kapacit v oblasti pomoci obětem (zaměstnanci chtáněných domovů, organizací poskytujících právní, lékařské a konzultační služby);
  • budování kapacit v oblasti genderově orientovaných služeb obětem;
  • vývoj nových strategií propojujících oblast zdraví, vzdělání a sociálních služeb;
  • speciální podpůrné programy na podporu zvláště zranitelných osob (postižených osob, migrantů, Romů, příslušníků etnických menšin, příslušníci LGBTI menšiny a děti na ulici).
 • osa Justice
  • vzdělávání zaměstnanců a další budování kapacit;
  • vývoj vzdělávacích pomůcek a informačních nástrojů;
  • výměna dobré praxe;
  • všechny aktivity v rámci programu Jutice musí být navázány na směrnici 2012/29/EU, která zakotvuje minimální standardy v oblasti práv, podpory a ochrany obětí zločinu.

V rámci podprogramu Daphne musí být projekty mezinárodní, v rámci programu Justice budou podpořeny i projekty na národní úrovni.

Předběžná alokace na tuto výzvu činí 4 500 000 EUR (oblast Daphne) a 1 000 000 EUR (oblast Justice).

Spolufinancování projektů musí být ve výši nejméně 20%. Délka projektu by neměla přesáhnout 24 měsíců.

Žadatelé musí být neziskové soukromé, veřejné nebo mezinárodní organizace.

Grant lze získat na školení odborníků a na náklady s tím spojené, na rozvoj informačních materiálů a nástrojů a na koordinaci služeb a spolupráce. Předpokládáme, že finance lze využít také na mzdové náklady, cestovné, propagační a diseminační aktivity.

Žádost o grant musí být odeslána v elektronické verzi v systému Priamos nejpozději v úterý 10. února 2015 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete zde  a výzvu ve formátu pdf můžete stáhnout zde.

 

Operační program Nadnárodní spolupráce DANUBE

eur2

V rámci programového období 2014 – 2020 se Česká republika kromě programu Central Europe zapojí i do dalšího programu v rámci Nadnárodní spolupráce – je jím program Danube, který zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu.

Cílem programu je vyšší územní integrace regionu Dunaj, řešení společných problémů a potřeb, a také rozvoj politického rámce, nástrojů, služeb a investic.

Podporovány jsou následující typy činností:

 • vypracování společných rámců a strategií v oblastech nadnárodního významu;
 • vývoj a praktické uplatnění mezinárodních nástrojů a služeb;
 • příprava mezinárodních investic;
 • pilotní činnost;
 • vývoj a praktické realizace odborné přípravy a budování kapacit;
 • šíření informací, kapitalizace.

Tematicky se program zaměřuje na inovace, životní prostředí, kulturu, propojenost a dobré řízení Dunajského regionu. Do programu se mohou zapojit veřejné i soukromé subjekty nebo mezinárodní organizace.

Základní charakteristiky projektů:

 • nadnárodní zaměření (řeší problémy napříč územím);
 • konkrétní a měřitelné výstupy, v reakci na vymezené problémy týkající se programové oblasti;
 • dlouhotrvající výstupy;
 • kvalitní partnerství (min. 3 finanční partneři ze 3 různých zemí regionu);
 • účinnost z hlediska mobilizovaných zdrojů (lidských, finančních, přírodních).

První výzva k podání žádostí bude zvěřejněna odhadem v polovině roku 2015. Před každou výzvou bude také uveřejněn balíček pro žadatele s instrukcemi pro podání žádosti v rámci aktuální výzvy.

Více informací o OP Dunaj naleznete na webových stránkách zde a v českém znění zde.

Mezinárodní projekt ELMI: vytváříme e-learningový kurz pro pečující osoby

dependent_dementia_womanmic

Zástupci Evropské rozvojové agentury se ve dnech 6. – 8. října zúčastnili druhého mezinárodního setkání v rámci projektu ELMI, v rámci nějž konsorcium 7 partnerů z 5 evropských zemí pracuje na vytvoření e-learningového kurzu pro osoby pečující o své blízké. Tento e-learningový kurz byl v minulosti vytvořen v Itálii a v rámci projektu bude přeložen a upraven pro potřeby pečujících v Rumunsku a částečně v Polsku a České republice.

Setkání bylo již druhým od zahájení projektu v březnu tohoto roku a jeho cílem bylo zhodnotit analýzy potřebnosti, které byly zpracovány v Rumunsku, České republice a v Polsku a v návaznosti na ně se domluvit na dalším postupu prací na e-learningovém kurzu a na diseminačních aktivitách. Byla rovněž schválena současná podoba projektové stránky www.elmiproject.eu a podoba vzdělávacího portálu pro pečující, který vznikne v následujících měsících projektu.

V České republice budou v rámci projektu zpracovány dva z celkem 18 existujících vzdělávacích modulů. Zástupci Evropské rozvojové agentury nyní ve spolupráci s odborníky v oblasti domácí péče vyberou ten obsah, který je pro pečující v České republice nejvíce relevantní a ve spolupráci s italskými partnery ho převedou do podoby e-learningového kurzu.

Vybíráme z následujících 18 modulů:

 1. Pečující osoba: její role a nároky na ni kladené
 2. Riziko stresu a syndrom vyhoření
 3. Komunikace a rodinné vztahy
 4. Právní ochrana seniorů
 5. Nemoc a úmrtí blízké osoby
 6. Život po skončení péče: využití získaných dovedností a hledání práce
 7. Místní organizace a služby pro seniory
 8. Pečující osoba a její postavení na trhu práce
 9. Pečující osoba jako zaměstnavatel
 10. Organizace péče
 11. Bezpečné domácí prostředí
 12. Strava vhodná pro seniory, výživa
 13. Osobní hygiena
 14. Krmení
 15. Pomoc při pohybu
 16. Častá onemocnění seniorů
 17. Alzheimerova choroba
 18. Parkinsonova choroba
 19. První pomoc

Uvítáme Vaše připomínky a dotazy k projektu nebo k obsahu kurzu na emailu stepana.tezka@eracr.cz. Rovněž nám dejte vědět, pokud se chcete získat přístup ke kurzu, který bude dostupný na jaře 2015.

Více informací o projektu můžete nalézt na Portálu mezinárodní spolupráce případně na webu www.elmiproject.eu.

Nové možnosti spolupráce v oblasti sportu

V únoru se v Bruselu uskutečnil Erasmus+ informační den se zaměřením na sport. Prezentovány byly především praktické kroky, které je třeba učinit k využití dostupných finančních prostředků v rámci programu Erasmus+ pro realizaci projektů z oblasti sportu. Evropská komise i Výkonná agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) během konference přinesly velmi konkrétní informace k podávání žádostí a k přípravě projektů. Většina informací z tohoto setkání se nyní dá zpětně vyhledat online na stránkách EACEA.

Část programu Erasmus+ je v programovém období 2014 – 2020 úplnou novinkou, neboť v minulém období žádný program zaměřený na podporu sportu neexistoval. V rámci nového programu získá finanční příspěvek cca 600 partnerství v oblasti sportu, včetně celoevropských neziskových sportovních událostí. Pro vyhledávání partnerských organizací pro sportovně zaměřené projekty vznikly nové stránky, tzv. Sporttool, kde se už nyní nachází mnoho nabídek partnerství. Termín pro podávání projektů v rámci sportovní akce programu Erasmus+ je 15. května 2014 pro projekty, které začnou po 1. lednu příštího roku.

Sociální inovace a možnosti individuální péče – mezinárodně

Evropská rozvojová agentura uspořádala dne 13. a 14. ledna 2014 mezinárodní workshop na téma sociálních inovací a možností individuální péče v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce, která funguje v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, je příkladem, že projekty podporující výměnu zkušeností v mezinárodním kontextu mohou být financovány také ze strukturálních fondů.

V rámci výše zmíněného projektu jde o výměnu zkušeností v oblasti sociálních inovací mezi českými a mezinárodními partnery projektu. Projekt je reakcí na současný celoevropský trend, kdy dochází k nárůstu počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči a osob, které se dožívají nadprůměrného věku. Projekt se věnuje teoretickým modelům péče, která se bude muset s tímto jevem vyrovnat. Ve spolupráci s českými partnery –  Ústavem sociálních služeb Praha 4 a Evropským inovačním centrem o.s. a zahraničními partnery – bulharskou organizací National Patients’ Organization, polským Institute for Human Resources Development a britskou komunitní službou MsSence – projekt představuje nové možnosti, jak přizpůsobit dlouhodobou péči současným trendům. Kromě výměny zkušeností je dalším cílem projektu přiblížit tyto nové výstupy cílovým skupinám v České republice, zejména osobám pečujících o závislého člena rodiny, úřadům samosprávných celků a v neposlední řadě  příspěvkovým organizacím a nevládnímu sektoru. Projekt probíhá od října 2012 do září 2014 a jeho součástí jsou mimo jiné studijní cesty, semináře pro veřejnost a mezinárodní workshopy. Více o projektu se můžete dozvědět zde.

OPLZZ

Loutkáři z České republiky, Slovinska a Estonska si vyměňují zkušenosti

V plném proudu je unikátní projekt výměny zkušeností loutkářů z České republiky, Slovinska a Estonska, v němž českou scénu zastupuje královéhradecké Divadlo DrakDalšími partnery jsou divadla ze Slovinska a Estonska.

Cílem projektu je představit přístupy loutkářského umění v každé ze zúčastněných zemí. Hlavní aktivitou projektu pak jsou společné workshopy, během kterých jsou loutkáři z jednotlivých divadel mimo jiné zapojeni do příprav inscenací. V minulém roce již proběhly workshopy v Ljubljani a Tallinu, další by se tedy měl uskutečnit v ČR. Jak uvedla ředitelka Draku Eliška Finková, zástupci všech tří divadel se budou podílet i na vzniku nové inscenace Podivuhodný Cirkus doktora Tarzana, která bude mít premiéru 15. března.

Projekt byl podpořen v rámci programu Kultura jako jeden ze třinácti úspěšných projektů, pocházejících od žadatelů z České republiky. Žádost podalo celkem 476 subjektů ze zemí Evropské unie, podpořeno z nich bude 114. Program Kultura sice v roce 2013 skončil, ale od roku 2014 funguje společně s programem MEDIA pod hlavičkou programu Kreativní Evropa. V tomto programu je uzávěrka podávání žádostí již 5. března 2014.

 

Zdroj: www.divadlo.cz