Výzva RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro malé obce

Příjem žádostí: 17.8.2022 – 29.9.2023 Alokace: 1 500 000 000  Kč

Kdo může žádat?

Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel  k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Výše příspěvku

Max. 75 % z celkových výdajů projektu

  • Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.
  • Podpora zahrnuje:
  • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
  • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Výzvy Národní sportovní agentury

V období od 21.12.2020 do 30. 06. 2022 jsou otevřeny investiční výzvy Národní sportovní agentury zaměřené na podporu výstavby a technického rozvoje sportovní infrastruktury včetně objektů zázemí a pořízení souvisejícího dlouhodobého majetku. Výzvy jsou otevřeny žadatelům z veřejného sektoru, včetně školských právnických osob či spolků a ústavů. Dle druhu projektového záměru jsou pak výzvy rozděleny do kategorie do 10 mil. a nad 10 mil. Kč.

Stáhněte si naše avízo výzvy, ve kterém naleznete shrnutí těch nejdůležitějších informací.

V případě, že Vás výzva zaujala a přejete si tuto možnost využít, neváhejte nás kontaktovat na info@eracr.cz

Detailní znění výzvy naleznete zde: Dotační výzvy – Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

Podpora Lidských práv – Norské fondy

Dne 21.1.2021 byla Ministerstvem financí ČR vyhlášena výzva v rámci takzvaných „Norských fondů“, která umožní neziskovým a výzkumným institucím, včetně škol, čerpat prostředky na výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti podpory národního provádění standardů lidských práv a obecného zvýšení povědomí o lidskoprávních tématech. Žádosti o podporu je možné podávat do 29.4.2021 prostřednictvím systému IS CEDR

Stáhněte si naše avízo výzvy, ve kterém naleznete shrnutí těch nejdůležitějších informací.

V případě, že Vás výzva zaujala a přejete si tuto možnost využít, neváhejte nás kontaktovat na info@eracr.cz

Detailní znění výzvy naleznete zde: Zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských práv – Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu | 2021 | Ministerstvo financí ČR – Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz)

Výzva NPŽP – Projektová příprava

Do 31.3.2021 je pro podávání žádostí otevřena výzva Národního programu Životní prostředí s cílem nabídnout financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů apod. Podmínkou účasti je následná realizace projektu v rámci výzev Operačního programu životní prostředí v období 2021 – 2027.

Stáhněte si naše avízo výzvy, ve kterém naleznete shrnutí těch nejdůležitějších informací.

V případě, že Vás výzva zaujala a přejete si tuto možnost využít, neváhejte nás kontaktovat na info@eracr.cz

Detailní znění výzvy naleznete zde: Detail výzvy – NPŽP (narodniprogramzp.cz)

Závěrečná konference projektu APP YOUR SCHOOL

Ve dnech 12.6. – 15.6.2019 se na závěr projektu App Your School uskutečnila konference v italské Bologni. Na tomto setkání bylo široké veřejnosti prezentováno dílo jednotlivách partnerů v podobě finálně zpracovaných digitálních ateliérů pro výuku. Konference kromě řady zajímavých diskuzí a přednášek také nabídla možnost návštěvníkům se jednotlivých ateliérů přímo zúčastnit, mluvit s jejich tvůrci a čerpat tak inspiraci pro své vlastní aktivity. Ateliéry všech partnerů vzbudily na konferenci veliký ohlas a již nyní se některé koncepty aplikují mimo instituce, které byly do projektu přímo zapojeny. Jsem za to velmi rádi a považujeme tuto perfektní konferenci za více než důstojné zakončení tohoto vysoce inovativního projektu.

Web projektu: appyourschool.eu

 

 

 

Národní konference projektu App Your School

Dne 6.6.2019 proběhla v prostorách Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí závěrečná konference projektu App Your School. V rámci této akce, které se zúčastnilo přes 90 edukátorů, pedagogů a umělců z celé České republiky, byly prezentovány výsledky projektu a jeho potenciál při každodenní výuce a práci s žáky ve školách. Vedle představení dvou metodických příruček pro pegagogy, které v rámci projektu vznikly, konkrétně se jednalo o Evropský manuál pro edukátory v angličtině a Národní toolkit v českém jazyce, došlo také na prezentaci jednotlivých digitálních ateliérů, které naše edukátorky vytvořily. Spojení moderních technologií a tradiční tvorby a vnímání reality se během těchto ateliérů ukázalo jako velice přínosné pro žáky i vedoucí pedagogy. Projekt tak nabídl ostatním kolegům inspiraci pro jejich práci a poskytl jim návod i koncept pro jejich případnou tvorbu obdobných ateliérů.

Jsme velmi rádi, že tento projekt přinesl tak velký ohlas, kterého jsme byli svědky na této konferenci a děkujeme tímto našim edukátorkám z Galerie hlavního města Prahy a ZUŠ Music Art za jejich nasazení a skutečně vrcholně profesionální přistup při realizaci výstupů projektu!

Veškeré informace o projektu, včetně obou zmíněných příruček a odkazů na videa z digitálních ateliérů naleznete na: https://www.appyourschool.eu/

 

        

Interní seminář projektu APP YOUR SCHOOL

Dne 21.11.2018 se v rámci prostor Galerie hlavního města Prahy uskutečnil interní seminář prezentující metodiku a výsledky projektu včetně praktických ukázek z realizovaných digitálních ateliérů. Semináře se zúčastnilo více než dvacet pedagogů a odborníků na vzdělávání, kteří měli možnost s realizátorkami projektu APP YOUR SCHOOL konzultovat didaktické i metodické postupy, které se v rámci průběhu digitálních ateliérů osvědčily. Interní seminář představuje přípravu na národní konferenci projektu, která se uskuteční v první polovině roku 2019.

 

Veškeré důležité informace o projektu a jeho výstupech jsou dostupné na https://www.appyourschool.eu/

Setkání partnerů projektu APP YOUR SCHOOL ve Varšavě

Ve dnech 4. až 6.9. 2018 proběhl projektový meeting za účasti všech partnerů a italských koordinátorů projektu. V rámci setkání byly prezentovány finální verze digitálních ateliérů, které jednotliví partneři vytvořili se svými studenty a učiteli. Prezentace nabídla inspirující materiál, který bude dále sdílen mezi jednotlivými partnery projektu, kteří představí 5 vybraných zahraničních ateliérů v rámci národního toolkitu, který bude k dispozici místním učitelů, kteří mají zájem o propojení technologií a běžných metod vyučování. Meeeting také přinesl definitivní podobu pro tvordu celoevropského manuálu pro použití metodologie projektu a jasně rozdělil roli jednotlivých partnerů. Zároveň bylo v rámci setkání stanoveno také datum závěrečné projektové konference, která se uskuteční v italské Bologni ve dnech 13. až 16. června roku 2019.

Veškeré důležité informace o projektu a jeho výstupech jsou dostupné na https://www.appyourschool.eu/