Beachklub Ládví se díky ERA zapojí do projektu Move Up to Be Healthy and Happy

V rámci programu Erasmus+ Sport byly na stránkách EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) zveřejněny podpořené projekty a ERA si připsala další úspěch! Člen partnerské sítě Beachklub Ládví se zapojí do projektu Move Up to Be Healthy and Happy. Projekt se zaměřuje na prevenci obezity a dalších chorob spojených se špatnou výživou a nezdravým životním stylem. Cílem je odstranění špatných návyků u nejmladších a snížení rizika onemocnění těmito chorobami. Cílovou skupinou jsou děti prvního stupně základních škol, jejich učitelé a rodiče. V rámci projektu bude probíhat informační kampaň, workshopy, sportovní aktivity na školách a vznikne příručka zdravého pohybu a stravování pro nejmladší. Vedoucím partnerem je polské sportovní centrum a kromě Beachklubu se zapojí i řada dalších evropských organizací. Evropská komise celému projektu přislíbila grant ve výši 270 408 EUR.4515-itokyCCsjefTProgram Erasmus+ zahrnuje nový dotační mechanismus specificky podporující aktivity spojené se sportem. Z celkové rozpočtu programu Erasmus+ je v období 2014-2020 na sportovní aktivity vyhrazeno 266 milionů EUR .

Výsledky prvního kola výzvy naleznete zde.

Projekt THEY.EA zahájen na setkání partnerů v bulharské Sofii

 

Zahájili jsme projekt THEY.EA from EUDA_ERA

Pilotní testování e-learningového kurzu pro neformální pečovatele v rámci projektu ELMI bylo úspěšně dokončeno

Evropská rozvojová agentura je součástí konzorcia projektu ELMI (Integrace pečujících osob na trh práce skrze rozvoj klíčových kompetencí), jehož cílem je zhodnotit zkušenosti neformálních pečovatelů na trhu práce. V letních měsících tohoto roku probíhalo pilotní testování e-learningového kurzu, vytvořeného na základě italského modelu dalšího z partnerů projektu – organizace Anziani e non solo.

Během testování si vybraní častníci (neformálně pečující o své příbuzné) sami doma vyzkoušeli projít celým kurzem a vyplnit kvíz. Úspěšní účastníci získali Certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Všichni pak poskytli zpětnou vazbu o kvalitě a užitečnosti kurzu, ze které vyplývá spokojenost s jednoduchým ovládáním kurzu a přehledně podanými informacemi.

Více se o výsledcích testování dozvíte v 3.projektové tiskové zprávě, která je ke stažení zde.

logo-elmi

Další informace o projektu najdete na ERA webu zde.

Zveřejněn seznam schválených projektů v rámci výzvy programu Urbact III

Na webu www.urbact.eu byl 11. září zveřejněn seznam projektů, které byly schváleny v rámci první výzvy tzv. Action Planning Networks. Tyto sítě by měly zahájit své aktivity již letos na podzim. Celkem bude podpořeno 21 sítí, z nichž žádná nebyla podána českým městem, některé ale pravděpodobně mají české partnery.

Bližší informace najdete zde.

Erasmus+: Formuláře žádostí pro podzimní termín zveřejněny

Na stránkách Domu zahraniční spolupráce lze od 11. září stáhnout aktuální formulář žádosti pro podání projektu do podzimní výzvy. Do 1. října je možné podávat žádosti v oblasti práce s mládeží, a to jak na projekty v rámci Klíčové akce 1 (mobility), tak v rámci Klíčové akce 2 (strategická partnerství).

Národní agentura ovšem zároveň upozorňuje, že s ohledem na úspěšná předchozí kola a omezené disponibilní grantové prostředky bude možné v tomto výběrovém kole podpořit pouze omezený počet projektů a doporučuje proto k 1. 10. 2015 předkládat pouze žádosti o grant s velmi nízkou výší plánovaného rozpočtu.

Více informací a formuláře ke stažení je možné najít na webu www.naerasmusplus.cz.

V. ročník ocenění Pečeť kvality Comenius 2015

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje V. ročník ocenění Pečeť kvality Comenius 2015 pro nejúspěšnější projekty partnerství programu Comenius –Výzva 2013.

Kdo může ocenění získat:

 • školy, které se zapojily do multilaterálního či bilaterálního Partnerství škol Comenius
 • obce či kraje, které se zapojily do Partnerství Comenius Regio

Partnerství škol Comenius, realizovaná v letech 2013 – 2015, budou oceňována na základě zaslaných přihlášek hodnocených externími experty. Hlavními kritérii pro udělení ceny bude kvalita realizace a řízení projektu, výsledky a přínosy projektu a udržitelnost projektu.

Přihlášky do soutěže je možno zasílat elektronicky do 20. 9. 2015 na adresu národní agentury (SE@dzs.cz). Přihláška ke stažení zde.

Partnerství Comenius Regio, realizovaná v letech 2013 – 2015, budou oceňována za kvalitu realizace naplánovaných aktivit, dlouhodobou udržitelnost výsledků partnerství v rámci regionu a diseminace výstupů partnerství nad rámec regionu. Hodnoceny budou všechny obdržené závěrečné zprávy.

Výsledky hodnocení podléhají schválení Schvalovací komise sestavené ze zástupců DZS, MŠMT akademické sféry, neziskové a občanské sféry.

Vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne na Konferenci Comenius 26. 11. 2015 v Praze.

Výtvarný projekt Contain[era] byl zahájen v Praze a poběží v 7 evropských metropolích

 contain-era

Projekt Contain[era], který byl podpořen programem Kreativní Evropa – Kultura, bude zahájen v Praze a sedmi dalších evropských metropolích. Od 20. srpna 2015 se osm nákladních kontejnerů promění v mobilní galerie, které poskytnou prostor pro multimediální výstavu. Projektu se účastní osm výtvarných umělců – Adéla Součková (CZ), Dionýz Troskó (SK), János Brückner (HU), Karol Komorowski (PL), Angela Kaisers (DE), Lukas Troberg (AT), Till Könneker (CH) a Carlo Zanni (IT). Celý projekt vyvrcholí v říjnu společnou výstavou a sympóziem na pražském ostrově Štvanice.

Hlavními tématy výstavy jsou informace a jejich šíření, site-specific versus non site-specific, překlenutí hranice mezi lokálním a globálním, hledání vlastních kořenů v post-internetové době. Program odstartuje vernisáž Adély Součkové 20. srpna v 19 hodin v Containallu nedaleko pražské Kampy. Současně proběhnou vernisáže také v Bratislavě, Varšavě, Budapešti, Římě, Curychu, Berlíně a Vídni.  Multimediální instalace v kontejnerech, tematicky zaměřené na ztvárnění národního kulturního dědictví a přenos informace v post-internetové době, budou po dobu dvou měsíců putovat v kruhu a vzájemně tak propojí sousední kultury. Výstavu doplní devátý „evropský“ kontejner, společné mezinárodní dílo všech participujících umělců. Vernisáž společné výstavy osmi kontejnerů na pražském ostrově Štvanice uzavře putovní část projektu. Součástí Pražského Sympozia bude hudební a divadelní doprovodný program a dvoudenní odborná konference s účastí vystavujících umělců, galeristů a teoretiků z participujících států. Samotná výstava kontejnerů potrvá do 8. listopadu.

V závěrečné zimní fázi projektu budou umělci opět vystavovat v partnerských zemích, tentokrát ale ve vzájemné spolupráci s kurátory zúčastněných galerií. Závěrečným výstupem projektu bude obsáhlá publikace s obrazovými materiály a dalšími postřehy.

stažený soubor (2)

Projekt je jediným úspěšným projektem financovaným programem Kreativní Evropa v rámci aktivity Projekty menšího rozsahu vedeným českou organizací. V roli partnera se  schválených projektů zúčastní 9 českých organizací (Art Direct, Zahrada, CIANT, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Pontopolis, Ostravská univerzita v Ostravě, Zaedno, Brainz, Buchty a loutky).

Více informací o projektu najdete na webu: http://www.containera.eu/.

Tiskovou zprávu Institutu umění s názvem Úspěšné projekty s českou účastí v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura v roce 2015 můžete stáhnout zde.

Další uzávěrka na podání žádostí v rámci výzvy na podporu projektů evropské spolupráce bude 7. října 2015 a více informací o ní se můžete dočíst zde nebo nás kontaktujte.

Nová fotosoutěž Domu zahraničních služeb „Poznej svět, poznáš sebe“

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 7. ročník tradiční fotosoutěže. Téma v roce 2015 je „Poznej svět, poznáš sebe“. Neschovávejte své fotografie doma v počítači a podělte se o ně s ostatními! Vítězné fotografie budou zveřejněny v kalendáři DZS pro rok 2016. Autoři vítězných snímků budou oceněni. Více informací naleznete v letáku DZS.

Operační program Zaměstnanost vyhlásil nové výzvy

Rádi bychom Vás upozornili na vyhlášení nových výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost, ke kterému došlo dne 3. srpna 2015:

1) Výzva OPZ Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

2) Výzva OPZ Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

Obě výzvy jsou otevřeny do 16. října 2015 a jejich specifickým cílem je je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Příjem žádostí o podporu bude zahájen již 21. 8. 2015.

Oprávnění žadatelé jsou mimo jiné:

 • Obce
 • Organizace zřizované obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Sociální partneři
 • Školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy

Finanční podmínky: Min./max. výše způsobilých výdajů projektu: 500 000 – 6 000 000 Kč

Podporované aktivity:

Podpořeny budou individuální projekty. V rámci výzvy lze vybudovat a provozovat zařízení, které doplní stávající infrastrukturu a rozšíří nabídku existujících služeb (školních družin) především provozem v časných ranních hodinách a do pozdního odpoledne a dalšími doplňkovými službami. Podpora je určena jen na vybudování zařízení a zajištění služeb péče mimo režim Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání: Nejde o posílení mimoškolních vzdělávacích aktivit, ale o posílení služeb zajišťující péči o děti (žáky I. stupně základních škol) mimo školní vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Především lze financovat následující typy aktivit:

 • Založení a provoz zařízení
 • Školní autobusy – skupinová doprava do/ze školy v regionech s obtížnou dopravní obslužností
 • Zajištění doprovodu dětí na zájmové aktivity
 • Příměstské tábory (tj. nepobytové) v době prázdnin

3) Výzva OPZ Budování kapacit a profesionalizace NNO

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 9. 2015. Oprávněnými žadateli jsou pouze nestátní neziskové organizace.

Podporované ktivity mají za cíl zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO. Podporované budou zejména aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru (např. pokud jde o posuzování efektivnosti hospodaření, kvalitu řízení, personální zajištění a podobně) a budování kapacit NNO s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

4) Výzva OPZ Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Vzdělávací instituce včetně pedagogicko-psychologických poraden
 • Agentury práce
 • Nestátní neziskové organizace /NNO
 • Kraje a obce a jimi zřizované organizace

Podporovanou aktivitou je mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže pro cílovou skupinu, poradenství a intenzivní následnou podporu cílové skupiny pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání či odborné přípravy po jejím návratu do České republiky.

Evropská rozvojová agentura Vám nabízí zpracování projektové žádosti do výše uvedených výzev. Referenční projekty, které jsme zpracovali v minulosti, naleznete na našem webu zde. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, a to nejpozději do 28. srpna 2015. 

Fund Finder – nová publikace shrnující dotační možnosti v oblasti kultury

Mezinárodní síť IETM vydává brožuru Fund Finder, A Guide to funding opportunities for arts and culture in Europe, beyond Creative Europe, která Vás provede dalšími možnostmi, jak financovat projekty s kulturním nebo uměleckým obsahem – například jako základ rozvoje regionů, společnosti či jednotlivců.

Tato nová publikace poskytuje podrobný a čtivý přehled veřejných a soukromých možností podpory umění a kultury v Evropě i mimo ni. Nabízí rozsáhlý výčet grantových programů na národní, regionální i místní úrovni a jednoduše popisuje, jak mohou být umělecké a kulturní projekty v souladu s cíli některých programů EU. Publikaci připravil tým pod vedením Marie Le Sourd (On the Move).

Publikace je ke stažení zde.

O programu Kreativní Evropa, který je primárně určen pro financování kreativních odvětví, se dozvíte více na na www.programculture.cz.

Program Kreativní Evropa