VET3D: národní report o stavu SOŠ

V rámci projektu VET3D bychom rádi představili národní report shrnující základní informace o stavu středního odborného vzdělávání a přípravy. Report čerpal informace pouze z národních a evropských oficiálních zdrojů a spolu s dalšími reporty z ostatních partnerských zemí tvoří základ přehledu aktuální situace stavu SOŠ v daných zemích.

VET3D: mezinárodní online diskuze

Odborníci zapojeni do projektu VET3D financovaného v rámci programu Erasmus+ uspořádali 1. 12. 2022 mezinárodní online diskuzi se zástupci ze středního odborného školství. Cílem této diskuse bylo zmapovat a mezinárodně ověřit aktuální situaci, problémy a možná řešení v sektoru odborného vzdělávání a přípravy ve vztahu k rozvoji měkkých dovedností ve všech dimenzích vzdělávání (formální, neformální, na pracovišti). Experti v úvodu seznámili účastníky konference s hlavními zjištěními a následně s nimi diskutovali o aktuálních problémech a výzvách v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.

Diskuze se zúčastnilo celkem 22 účastníků ze zapojených zemí (Itálie, Lotyšsko, Řecko a ČR). Řešili se zejména problémy nedostatku pedagogů, jejich schopnosti a motivace rozvíjet u studentů měkké dovednosti napříč všemi dimenzemi učení a schopnost studentů socializovat se a budovat
si kontakty ke spolupráci fyzicky i v online prostředí (protože studenti SŠ představují hlavně generaci Z a digitální způsob socializace je pro ně
běžnější). Důležitým bodem problematiky našeho projektu je způsob integrace měkkých dovedností do běžných učebních osnov. Zapojení studentů do mimoškolních aktivit, jako jsou společně zpracovávané projekty, tábory a učení formou gamingu, je dle zástupců SŠ moderní a motivující způsob integrace měkkých dovedností do výuky, ale studenti nemají nebo nechtějí mít dostatek času se takto vzdělávat neformálně po skončení standardní / formální výuky ve škole.

Účastníci měli možnost se seznámit s reportem „DIGICOMP 3D PARTNERSHIP REPORT”- výzkumem klíčových kompetencí a měkkých dovedností v odborném vzdělávání pro SŠ studenty, který je k
dispozici na webových stránkách projektu https://vet3dproject.eu/wp-
content/uploads/2022/09/VET3D-IO1Report-Final-.pdf
Zpráva vytvořená (nejen) na základě této online diskuze bude k dispozici v lednu 2023.

Projekt VET3D je zaměřen na podporu měkkých dovedností ve formálním, neformálním a pracovním vzdělávání v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.
Navštivte prosím webové stránky projektu na adrese https://vet3dproject.eu/

Průběh a výsledky projektu doporučujeme také sledovat na na FB stránce https://www.facebook.com/VET3D-Project-109531734918907

Podpora nízkoemisních vozů pro sociální služby

Cílem výzvy je přispění k uspokojení poptávky po sociálních službách poskytovaných terénní a ambulantní formou, a to podporou navýšení jejich kapacit skrze rozšíření vozového parku. Za tímto účelem budou podporovány projekty, jejichž předmětem je nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in elektric vehical – PHEV), jež mají sloužit primárně pro přepravu pracovníků zajišťujících sociální služby za
klientem / uživatelem.

eGovernment a kyberbezpečnost z IROPu

Podporované oblasti:

  1. Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
  2. Rozšíření propojeného datového fondu;
  3. Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
  4. Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
  5. Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
  6. Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
  7. Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
  8. Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
  9. Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
  10. Kybernetická bezpečnost

VET3D: prezentace projektu

Spolu s partnery projektu jsme vytvořili aktuální prezentaci s uvedením toho, jak jsme v realizaci projektu daleko a co jsme vytvořili. Neváhejte se podívat a zjistit, co vše děláme pro podporu rozvoje středního odborného vzdělávání nejen v ČR.

OP TAK: Podpora inovace

OP TAK: Podpora aplikace v podnicích

Podpora komunálních FVE pro obce

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení FVE panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Podpora přírodních zahrad

Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Nová podpora ekomobility obcí

Výzva financovaná z Národního plánu obnovy, vyhlašovaná skrze Národní program životního prostředí (NPŽP) podpoří nákup vozidel s alternativním pohonem (elektro nebo vodíkový pohon).