OP JAK: Nové šablony pro školy

Dotační žádosti lze podávat od 25.5.2022 do 28.4.2023.

Budování nových dětských skupin

Výzva s alokací 2,74 mld. Kč je primárně cílena na obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, jejich příspěvkové organizace.

Podpoří budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Podporovanými aktivitami bude nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Nutným předpokladem pro podporu projektu je splnění indikátorů, mezi které patří, kromě počtu nově vytvořených míst v dětské skupině, také indikátor na energetické úspory. Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy buildings).

Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH). DPH není uznatelným výdajem. Podpora je poskytována formou 100 % dotace.

Žádosti o podporu je možné předkládat od 20. dubna do 30. června (1.kolo), 30. září (2.kolo), respektive 30.11. 2022. Projekt musí být zrealizován nejpozději do 30. 6. 2025, přičemž náklady jsou způsobilé od 1. 2. 2020. Délka realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Máte-li zájem o dotaci, kontaktujte kohokoliv z našich kolegů. Rádi Vám se vším pomůžeme.

Podpora FVE s/bez akumulace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 8. března výzvu na podporu Fotovoltaických systémů s/bez akumulace z komponenty 2.3 „Přechod na čistší zdroje energie“, která je financována z Národního plánu obnovy.

Nová podpora čisté mobility

Podpora revitalizace veřejných prostranství

ERA vede projekt „VET3D“ v rámci Erasmus+

Projekt s názvem „3D LEARNING DIMENSIONS IN VOCATIONAL EDUCATION“ znamená novou příležitost pro studenty středního odborného vzdělávání zvýšit své kompetence a lépe reagovat na požadavky současného pracovního trhu.

Experti budou v rámci projektu vytvářet nové výukové modely kombinující prvky formálního, neformálního a praktického učení na základě zjištěných a analyzovaných potřeb studentů, jejich učitelů i zaměstnavatelů z různých sektorů.

Cílem projektu je vytvořit databázi, která bude koncipována jako platforma s několika vzdělávacími kurzy integrující výše uvedené 3 učební dimenze formálního, neformálního i praktického vzdělávání.

Studenti tak budou moci rozvíjet kdykoliv a kdekoliv své kompetence ve 3 klíčových oblastech: digitalizace, kultura a podnikání.

Realizace projektu: 2.11.2021 – 2.5.2024

Počet partnerů: 8 (celkem ze 4 evropských zemí: ČR, Itálie, Řecko, Lotyšsko)