VET3D: další setkání expertů v Rize

Litevští kolegové nás a další experty z Itálie a Řecka přivítali dne 10. října v Rize, abychom mohli společně zhodnotit dosavadní práci, prodiskutovat další výstupy projektu (mobilní aplikaci a vzdělávací modul pro pedagogy) a připomenout si diseminační aktivity v souvislosti s propagací projektu. V neposlední řadě jsme si naplánovali další a poslední setkání v Praze, které by se mělo uskutečnit v dubnu 2024 společně se vzdělávací akci pro cílovou skupinu projektu – učitele a studenty středního odborného vzdělávání.

Po práci zbyl i čas na podvečerní společnou prohlídku města, která byla příjemným zpestřením projektového setkání.

Projektové setkání expertů v Rize
Odpolední prohlídka města

IROP: podpora veřejných prostranství

Od ledna 2024 bude možné žádat o podporu na vytvoření / obnovu zelené infrastruktury ve veřejném prostranství. Podpořeny budou komplexní projekty zaměřené na zelenou infrastrukturu, ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území.

VET3D: Jarní setkání odborníků v Aténách

Řečtí partneři projektu VET3D z organizace EILD přivítali ostatní odborníky pracující na projektu z ČR, Itálie a Lotyšska v Aténách.

Setkání se uskutečnilo ve dnech 28. a 29. března 2023 a hlavním tématem byl VET3D portál, který bude dostupný na webovém rozhraní především (ale nejen) pro studenty i pedagogy středních odborných škol.

Experti diskutovali strukturu, členění portálu, design a především relevantní obsah s cílem vytvořit takový portál, který bude uvedeným cílovým skupinám skutečně nápomocný při rozvoji měkkých dovedností s ohledem na vstup na pracovní trh po ukončení studia.

TPM, Atény, 28 – 29. 3. 2023: Partneři projektu z ČR, Řecka, Lotyšska a Itálie
TPM, Atény, 28 – 29. 3. 2023: Diskuze nad návrhem VET3D portálu
TPM, Atény, 28 – 29. 3. 2023: Diskuze nad návrhem VET3D portálu

VET3D: Zpráva z provedeného průzkumu modelů

Report s názvem“3 Dimensions Learning Model for VET “ se zaměřuje na výzkum nových poznatků, dobré praxe a rozpoznávání měkkých dovedností v oblastech odborného vzdělávání a přípravy v projektových zemích – v České republice, Itálii, Lotyšsku a Řecku.

VET3D: národní report o stavu SOŠ

V rámci projektu VET3D bychom rádi představili národní report shrnující základní informace o stavu středního odborného vzdělávání a přípravy. Report čerpal informace pouze z národních a evropských oficiálních zdrojů a spolu s dalšími reporty z ostatních partnerských zemí tvoří základ přehledu aktuální situace stavu SOŠ v daných zemích.

VET3D: mezinárodní online diskuze

Odborníci zapojeni do projektu VET3D financovaného v rámci programu Erasmus+ uspořádali 1. 12. 2022 mezinárodní online diskuzi se zástupci ze středního odborného školství. Cílem této diskuse bylo zmapovat a mezinárodně ověřit aktuální situaci, problémy a možná řešení v sektoru odborného vzdělávání a přípravy ve vztahu k rozvoji měkkých dovedností ve všech dimenzích vzdělávání (formální, neformální, na pracovišti). Experti v úvodu seznámili účastníky konference s hlavními zjištěními a následně s nimi diskutovali o aktuálních problémech a výzvách v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.

Diskuze se zúčastnilo celkem 22 účastníků ze zapojených zemí (Itálie, Lotyšsko, Řecko a ČR). Řešili se zejména problémy nedostatku pedagogů, jejich schopnosti a motivace rozvíjet u studentů měkké dovednosti napříč všemi dimenzemi učení a schopnost studentů socializovat se a budovat
si kontakty ke spolupráci fyzicky i v online prostředí (protože studenti SŠ představují hlavně generaci Z a digitální způsob socializace je pro ně
běžnější). Důležitým bodem problematiky našeho projektu je způsob integrace měkkých dovedností do běžných učebních osnov. Zapojení studentů do mimoškolních aktivit, jako jsou společně zpracovávané projekty, tábory a učení formou gamingu, je dle zástupců SŠ moderní a motivující způsob integrace měkkých dovedností do výuky, ale studenti nemají nebo nechtějí mít dostatek času se takto vzdělávat neformálně po skončení standardní / formální výuky ve škole.

Účastníci měli možnost se seznámit s reportem „DIGICOMP 3D PARTNERSHIP REPORT”- výzkumem klíčových kompetencí a měkkých dovedností v odborném vzdělávání pro SŠ studenty, který je k
dispozici na webových stránkách projektu https://vet3dproject.eu/wp-
content/uploads/2022/09/VET3D-IO1Report-Final-.pdf
Zpráva vytvořená (nejen) na základě této online diskuze bude k dispozici v lednu 2023.

Projekt VET3D je zaměřen na podporu měkkých dovedností ve formálním, neformálním a pracovním vzdělávání v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.
Navštivte prosím webové stránky projektu na adrese https://vet3dproject.eu/

Průběh a výsledky projektu doporučujeme také sledovat na na FB stránce https://www.facebook.com/VET3D-Project-109531734918907

Podpora nízkoemisních vozů pro sociální služby

Cílem výzvy je přispění k uspokojení poptávky po sociálních službách poskytovaných terénní a ambulantní formou, a to podporou navýšení jejich kapacit skrze rozšíření vozového parku. Za tímto účelem budou podporovány projekty, jejichž předmětem je nákup vozidel s alternativním pohonem (elektromobil – BEV a Plug-in elektric vehical – PHEV), jež mají sloužit primárně pro přepravu pracovníků zajišťujících sociální služby za
klientem / uživatelem.

eGovernment a kyberbezpečnost z IROPu

Podporované oblasti:

  1. Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
  2. Rozšíření propojeného datového fondu;
  3. Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
  4. Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
  5. Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
  6. Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
  7. Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
  8. Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
  9. Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
  10. Kybernetická bezpečnost

VET3D: prezentace projektu

Spolu s partnery projektu jsme vytvořili aktuální prezentaci s uvedením toho, jak jsme v realizaci projektu daleko a co jsme vytvořili. Neváhejte se podívat a zjistit, co vše děláme pro podporu rozvoje středního odborného vzdělávání nejen v ČR.

OP TAK: Podpora inovace