Výzvy vyhlášené v rámci Norských fondů – ekologické zaměření

Česká republika je příjemcem finanční podpory z EHP a Norských fondů od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004. V období 2009-2014, které se chýlí ke konci, ČR celkem obdrží 131,8 milionu EUR. Norsko poskytuje 97 % z této částky, o zbytek se dělí Island a Lichtenštejnsko.

Hlavní oblasti podpory

 •  Zkvalitňování služeb v oblasti duševního zdraví a zmírňování nerovností ve zdravotní péči.
 • Posilování spolupráce mezi Norskem a Českou republikou v oblasti výzkumu.
 • Ochrana biodiverzity a zmírňování negativních dopadů změny klimatu.
 • Boj s organizovaným zločinem a posilování systému justice.
 • Zlepšování situace ohrožených skupin obyvatel, včetně Romů.
 • Revitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování památek.

V současné době jsou otevřeny výzvy v oblasti ekologie (zachycování a ukládání CO2; biodiverzita) a v oblasti kultury (podpora rozmanitosti v kultuře a umění; zachování a revitalizace kulturního dědictví).

1. Program CZ02: „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“

Program CZ08 spadá do prioritní oblasti zachycování a ukládání uhlíku (CCS), jejímž cílem je zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS a zachycování a ukládání CO2. Očekávaným výsledkem Programu CZ08 je zvýšení znalosti o technologii CCS a mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Alokovaná částka pro 1. výzvu je 155 763 567 Kč. Tato částka bude rozdělena následovně:

 • 80 % na realizaci průzkumů pro posouzení možností praktického využití CCS technologie v České  republice, navržené metody zachycování, transportu a ukládání CO2;
 • 20 % na aktivity podporující hlubší znalosti pracovníků ve státní a veřejné správě a povědomí laické a odborné veřejnosti o technologii CCS.

Vhodným žadatelem jsou jak soukromé, tak veřejné subjekty, stejně tak jako neziskové organizace. Partnerství s norským subjektem je vítáno, není ale povinné.

Spolufinancování se v závislosti na právní formě žadatele pohybuje mezi 20 – 40 %.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 2. června 2014 v 15:00. Více informací můžete nalézt zde a samotný text výzvy je ke stažení zde.

2. Program CZ02 „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“

Hlavním cílem Programu je zastavení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na zvyšování kapacit pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvyšování povědomí a vzdělávání veřejnosti o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, zlepšení integrace zohlednění problematiky biologické rozmanitosti do odvětvových politik a právních předpisů a zamezení fragmentace ekosystémů.

Alokovaná částka pro 1. výzvu je 341 332 419 Kč. Podporovány jsou aktivity zaměřené do následujících oblastí:

 • Zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit soustavy Natura 2000.
 • Zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, včetně povědomí a vzdělávání ve spojení s biodiverzitou a změnou klimatu a s ekonomickým hodnocením ekosystémů.
 • Zlepšení integrace kritérií ochrany biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů.
 • Zabránění fragmentace ekosystémů.
 • Zlepšení informovanosti o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech.

 • Rozvoj systémů pro výměnu informací zaměřených na adaptace na změnu klimatu.
 • Rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu.

Oprávnění žadatelé:

 • územní samosprávné celky (kraje a obce);
 • svazky obcí;
 • nestátní neziskové organizace;
 • příspěvkové organizace;
 • organizační složky státu;
 • vědecké výzkumné instituce;
 • státní organizace a státní podniky.

Partnerství se zahraničním subjektem je vítáno, není ale povinné. Spolufinancování se v závislosti na právní formě žadatele pohybuje mezi 10 – 40 %.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 2. června 2014 v 15:00. Více informací můžete nalézt zde a samotný text výzvy je ke stažení zde.

 

V rámci norských fondů byly rovněž vyhlášeny výzvy zaměřené na podporu kulturního dědictví. Informace o těchto výzvách můžete nalézt v samostatném příspěvku.