Výzvy vyhlášené v rámci Norských fondů – zaměření na kulturní dědictví

Česká republika je příjemcem finanční podpory z EHP a Norských fondů od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004. V období 2009-2014, které se chýlí ke konci, ČR celkem obdrží 131,8 milionu EUR. Norsko poskytuje 97 % z této částky, o zbytek se dělí Island a Lichtenštejnsko.

Hlavní oblasti podpory

 •  Zkvalitňování služeb v oblasti duševního zdraví a zmírňování nerovností ve zdravotní péči.
 • Posilování spolupráce mezi Norskem a Českou republikou v oblasti výzkumu.
 • Ochrana biodiverzity a zmírňování negativních dopadů změny klimatu.
 • Boj s organizovaným zločinem a posilování systému justice.
 • Zlepšování situace ohrožených skupin obyvatel, včetně Romů.
 • Revitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování památek.

V současné době jsou otevřeny výzvy v oblasti ekologie (zachycování a ukládání CO2; biodiverzita) a v oblasti kultury (podpora rozmanitosti v kultuře a umění; zachování a revitalizace kulturního dědictví).

1. Program CZ06: „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Tato programová oblast je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou projekty vysoké umělecké úrovně, originality a projekty, které inovativním způsobem pozitivně ovlivní občanskou soudržnost a mezinárodní spolupráci s výše uvedenými zeměmi v různorodých oblastech a aktivitách profesionálního současného umění.

Alokovaná částka pro 1. výzvu je 40 300 000 Kč a bude rozdělena mezi projekty obsahující následující aktivity:

 • Prezentace a zpřístupnění současného umění a kultury široké veřejnosti
  • Podpora nových uměleckých projektů (představení, výstavy, interdisciplinární projekty, koncerty).
  • Organizace kreativních workshopů v oblasti umění.

Vhodným žadatelem jsou příspěvkové organizace Ministerstva kultury, kulturní a umělecké organizace zřizované a financované samosprávou a dále všechny nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové organizace a společnosti včetně fyzických osob, které po dobu minimálně 3 let vykazují mimořádné výsledky v oblasti umění.

Partnerství s norským subjektem je v některých aktivitách povinné.

Výše grantu se pohybuje od 248 000 Kč do 3 968 000 Kč. Spolufinancování činí minimálně 10 %, ale může být vyšší v závislosti na typu projektu..

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 26. června 2014 v 19:00. Více informací můžete nalézt zde a samotný text výzvy je ke stažení zde.

2. Program CZ06: „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

Tato výzva je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a židovského kulturního dědictví v České republice.

Alokovaná částka pro otevřenou 1. výzvu je 393 526 995 Kč a bude rozdělena mezi projekty s následujícími výstupy:

 • V oblasti nemovitého kulturního dědictví – obnovení, opravení a zpřístupnění kulturních památek.
 • V oblasti movitého kulturního dědictví – restaurace, uložení nebo vystavení památek, sbírek a písemného kulturního dědictví s důrazem na jejich zpřístupnění veřejnosti.
 • Obnova Židovského kulturního dědictví – oprava a obnova židovských kulturních památek a judaiky, která sloužila židovskému náboženskému kultu nebo umělecké projevy tvůrců z období holocaustu s důrazem na jejich zpřístupnění veřejnosti.

Oprávněným žadatelem je žadatel (subjekt), který má právní subjektivitu a je
vlastníkem/správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Partnerství se subjekty z donorských zemí je vítáno, ale nikoli vyžadováno.

Spolufinancování se liší podle právní formy žadatele.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 20. června 2014 v 19.00. Více informací můžete nalézt zde a samotný text výzvy je ke stažení zde.

 

V rámci norských fondů byly rovněž vyhlášeny výzvy zaměřené na ekologii. Informace o těchto výzvách můžete nalézt v samostatném příspěvku.