Nové výzvy norských fondů

Čtyři nové výzvy aktuálně otevřely tzv. Norské fondy. Výzva zaměřená na biodiverzitu, monitoring a změnu klimatu končí 2. června 2014. Kulturní dědictví a současné umění je podporováno prostřednictvím dvou oblastí. První je podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci Evropského kulturního dědictví. Projekty propagující tento cíl prostřednictvím divadelního, výtvarného či filmového umění lze podávat do 20. června 2014. Druhou oblastí je podpora zachování kulturního dědictví ČR pro příští generace a jeho zpřístupnění veřejnosti. Projekty lze podávat rovněž do 20. června 2014. Pro města může být zajímavý i pilotní projekt týkající se zachycování a ukládání CO2. Výzva končí 16. června 2014.
Co jsou to norské fondy?
 Jedná se o finanční prostředky, které poskytly tři členské země Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Ve skutečnosti se jedná o dva mechanismy – Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Finanční mechanismus Norska. Prostřednictvím těchto fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a k posilování bilaterálních vztahů se zeměmi ve střední a jižní Evropě. Norsko poskytuje 97% těchto finančních prostředků. Norské fondy nefungují v 7letých finančních rámcích, v současnosti platí smlouvy na roky 2009 – 2014 a implementace projektů bude probíhat až do roku 2017. V tomto období patří mezi prioritní oblasti tohoto programu především ochrana životního prostředí a změna klimatu, kulturní dědictví, výzkum a stipendia, důstojná práce, justice a vnitřní záležitosti. V některých podprogramech je věnována zvláštní pozornost problematice začleňování menšin a zlepšování situace Romů. Z norských fondů je většinou možné čerpat pouze na projekty, které mají partnerskou organizaci z dárcovských zemí. Tím se současně podporují dobré bilaterální vztahy mezi Českou republikou a zeměmi ESVO.