Nadační fond Cesta ke vzdělávání podporuje mezinárodní spolupráci pražských škol

Jako důkaz toho, že mezinárodní spolupráce nemusí být financována pouze z Bruselu, může sloužit nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha. Tento fond již po šesté poskytuje možnost pražským školám, jejich žákům, studentům i pedagogům požádat o nadačních příspěvek na realizaci jejich (nejen) mezinárodních projektů. Výzva je mimo jiné zaměřena na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

„Hlavní město Praha se snaží podporovat talentované žáky, kteří v Praze studují. Jednou z podob této podpory je také Nadační fond Cesta ke vzdělání, jenž každoročně pomáhá uskutečnit nejrůznější projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci i účast na prestižních domácích a zahraničních soutěžích. Prostřednictvím tohoto fondu naše město motivuje školy, studenty ale i pedagogy k rozvoji jejich potenciálu,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček (TOP09).

O nadační příspěvky mohou žádat zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území hlavního města Prahy, pedagogové pražských škol nebo samotné školy. Termín uzávěrky podání žádostí je 30. dubna 2014, podrobnosti naleznete na stránkách cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Výzvy“.

Grantový program je zaměřen  na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích, na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a přípravy mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území hlavního města Prahy, dále na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu přípravy studentů na budoucí zaměstnání.

Zdroj: http://cestakevzdelani.praha.eu/