Nový schválený projekt pro Evropskou rozvojovou agenturu – VINA (Validating Informal and Non-formal Acquired skills)!

V srpnu byl schválen nový projekt VINA – Validating Informal and Non-formal Acquired skills, do něhož se v rámci strategického partnerství zapojí i Evropská rozvojová agentura. Vedoucím partnerem tohoto projektu je sicilské výzkumné centrum EURO Association, které je od roku 1996 činné na regionální úrovni v oblasti sociální a environmentální obnovy a organizace odborných školení.

EURO_logo_web

Cíle
Cílem tohoto projektu je posílení mezinárodní spolupráce, podpora rozvoje a testování a zavádění inovačních postupů v oblasti vzdělávání. Význam kvalifikované pracovní síly v dnešní době daleko přesahuje formální vzdělávání a lidé musí prokázat, že jsou schopni veškeré znalosti, které získali během studia i mimo něj, následně efektivně využít ve své kariéře.

Projekt pracuje v souladu s doporučením Evropské komise ohledně zavedení národních systémů umožňujících jednotlivcům identifikovat, dokumentovat, posuzovat a certifikovat všechny formy učení (formální i neformální), kterých se jim v životě dostalo a následně je efektivně využít ve své kariéře a k dalšímu vzdělávání. V rámci projektu bude vytvořena databáze účinných nástrojů pro validaci neformálního* a informálního** učení, která by měla být inovativním úložištěm a doplňkem těchto národních systémů na evropské úrovni. Důraz bude kladen především na výběr, hodnocení, agregaci a popis efektivních nástrojů, což by mělo umožnit kvalitní vyhledávání v databázi. Druhým výstupem projektu bude vytvoření tzv. validation opportunities trends analyzer.

Dopady
Očekávaný dopad na zúčastněné strany projektu lze odhadnout na více než 5000 lidí. Do cílové skupiny jsou zahrnuty všechny veřejné vzdělávací instituce, sektorové organizace podílející se na neformálních i informálních systémech učení a jejich validaci; všechny vzdělávací subjekty a jednotlivci, kteří se aktivně podílejí na validaci neformálního a informálního učení; učitelé a lektoři, kteří své studenty podporují během neformálního a informálního učení a všechny organizace a instituce, které plánují validaci neformálního a informálního učení.

Partnerství v rámci projektu je postaveno na principu vzájemné výměny dovedností a zkušeností. Proběhne celkem pět Multiplier events – jedna v každé z partnerských zemí. Rozpočet přidělený Evropskou unií pro každého z partnerů bude činit přibližně 40 000 EUR.

*Neformální učení (angl. Non-formal learning) – uskutečňuje se mimo formální vzdělávací systém a nevede k ucelenému školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního systému.

**Informální učení (angl. Informal learning) – probíhá v kontextu každodenního života v rodině, práci, ve volném čase a ve společnosti.