OP TAK: Podpora aplikace v podnicích

Podpora komunálních FVE pro obce

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení FVE panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Podpora přírodních zahrad

Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Nová podpora ekomobility obcí

Výzva financovaná z Národního plánu obnovy, vyhlašovaná skrze Národní program životního prostředí (NPŽP) podpoří nákup vozidel s alternativním pohonem (elektro nebo vodíkový pohon).

OP JAK: Nové šablony pro školy

Dotační žádosti lze podávat od 25.5.2022 do 28.4.2023.

AGORA: setkání partnerů v Sofii

Po více než roce omezení cestování se partneři projektu AGORA opět mohli setkat fyzicky. Ve dnech 11. a 12. května 2022 se v bulharském hlavním městě konalo druhé fyzické setkání, zasedání řídicího výboru a nadnárodní seminář o budování kapacit, které pořádala Sofijská rozvojová asociace a Sofijský magistrát.
Fyzicky i online se sešli územní partneři z Kišiněva v Moldavsku, Kluže-Napoky v Rumunsku, Koprivnice v Chorvatsku, Kranje ve Slovinsku, regionu Neckar-Alb v Německu, Prahy v České republice, Slavonského Brodu v Chorvatsku, Szarvaše v Maďarsku a Zenice v Bosně a Hercegovině. Osobně se připojili také vědečtí partneři z Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Urbasofia a Eutropian, online pak Pakora a Metropolitan Research Institute – Városkutatás Kft.

K nadnárodnímu semináři o budování kapacit se připojili také zástupci dalších bulharských obcí, zainteresovaných stran a dalších projektů INTERREG Danube v oblasti kultury a obnovy měst. Účastníci společně pracovali na pilířích souboru nástrojů pro budování kapacit AGORA, které budou vytvořeny později v rámci projektu, a to v různých oblastech, od finančních a obchodních modelů po zapojení zúčastněných stran, od spravedlivého územního plánování po udržitelnost.

AGORA: setkání partnerů v Cluji

Poté, co partneři projektu Interreg AGORA prošli mnoha výzvami kvůli různým výlukám a cestovním omezením, se jim nakonec podařilo fyzicky se setkat v rodném městě jejich hlavního partnera, obce Cluj-Napoca.
Více než setkání konsorcia byly tyto dva dny intenzivního setkání okamžikem, kdy se partneři vzájemně sblížili pro lepší budoucí spolupráci. Po zhodnocení aktivit za více než rok trvání projektu a naplánování posledních 9 měsíců činnosti navštívili partneři projektu InterregAGORA také pilotní oblast Kluž-Napoca: čtvrť Iris.

Budování nových dětských skupin

Výzva s alokací 2,74 mld. Kč je primárně cílena na obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, jejich příspěvkové organizace.

Podpoří budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Podporovanými aktivitami bude nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Nutným předpokladem pro podporu projektu je splnění indikátorů, mezi které patří, kromě počtu nově vytvořených míst v dětské skupině, také indikátor na energetické úspory. Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy buildings).

Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH). DPH není uznatelným výdajem. Podpora je poskytována formou 100 % dotace.

Žádosti o podporu je možné předkládat od 20. dubna do 30. června (1.kolo), 30. září (2.kolo), respektive 30.11. 2022. Projekt musí být zrealizován nejpozději do 30. 6. 2025, přičemž náklady jsou způsobilé od 1. 2. 2020. Délka realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Máte-li zájem o dotaci, kontaktujte kohokoliv z našich kolegů. Rádi Vám se vším pomůžeme.

Podpora FVE s/bez akumulace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 8. března výzvu na podporu Fotovoltaických systémů s/bez akumulace z komponenty 2.3 „Přechod na čistší zdroje energie“, která je financována z Národního plánu obnovy.

Program Digital Europe

Obecným cílem programu Digital Europe (Digitální Evropa) je podpora digitální transformace evropského hospodářství a společnosti a zajištění jejích výhod evropským občanům a podnikům.

Program má 5 specifických cílů (SC):

  • Specifický cíl č. 1: Vysoce výkonná výpočetní technika
  • Specifický cíl č. 2: Umělá inteligence
  • Specifický cíl č. 3: Kybernetická bezpečnost a důvěra
  • Specifický cíl č. 4: Pokročilé digitální dovednosti
  • Specifický cíl č. 5: Zavedení, co nejlepší využívání digitální kapacity a interoperabilita

SC 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika

a) zavést, koordinovat na úrovni Unie a provozovat v Unii integrovanou infrastrukturu exakapacitních superpočítačů a datovou infrastrukturu světové úrovně, jež bude dostupná na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků;

b) zavést hotovou/funkční technologii, která je výsledkem výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky Unie, jež zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, včetně hardwaru, softwaru, aplikací, služeb, propojení a digitálních dovedností; c) zavést a provozovat post-exakapacitní infrastrukturu, včetně integrace s kvantovými výpočetními technologiemi, a vyvinout nové výzkumné infrastruktury pro výpočetní vědu.

SC 2 – Umělá inteligence

a) vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

b) zpřístupnit tyto kapacity všem podnikům a orgánům veřejné správy;

c) posílit a spojit do sítě stávající zkušební a experimentální zařízení pro umělou inteligenci v členských státech.

SC 3 – Kybernetická bezpečnost

a) podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

b) podporovat co nejlepší využívání evropských znalostí, kapacity a dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností;

c) zajistit široké zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice;

d) posílit schopnosti v členských státech a soukromém sektoru s cílem pomoci jim splnit směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.

SC 4 – Pokročilé digitální dovednosti

a) podporovat koncepci a realizaci dlouhodobé odborné přípravy a kurzů pro studenty, odborníky a pracovníky v oblasti informačních technologií;

b) podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a jejich pracovníky;

c) podporovat profesní přípravu na pracovišti a stáže pro studenty, mladé podnikatele a absolventy.

SC 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita

a) zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

b) zavést, provozovat a udržovat infrastruktury transevropských interoperabilních digitálních služeb (včetně služeb souvisejících) vzájemně se doplňujících s vnitrostátními a regionálními opatřeními;

c) usnadnit vývoj, aktualizace a využívání řešení a rámců evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, včetně opakovaného použití řešení a rámců interoperability;

d) nabídnout orgánům veřejné správy přístup k testování a pilotním projektům digitálních technologií, včetně jejich přeshraničního využívání;

e) podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky;

f) podpořit koncepci, testování, provádění a zavádění interoperabilních digitálních řešení pro veřejné služby na úrovni EU poskytované prostřednictvím platformy daty podložených opětovně využitelných řešení podporující inovace a zavádějící společné rámce za účelem uvolnění plného potenciálu služeb orgánů veřejné správy pro evropské občany a podniky;

g) zajistit trvalou kapacitu na úrovni Unie pro pozorování a analyzování rychle se vyvíjejících digitálních trendů a přizpůsobení se jim, jakož i pro sdílení a začleňování osvědčených postupů;

h) podpořit spolupráci k dosažení evropského ekosystému pro důvěryhodné infrastruktury využívající služeb a aplikací distribuované účetní knihy, včetně podpory interoperability a normalizace a pomoci při zavádění přeshraničních aplikací EU;

i) vybudovat a upevnit síť center pro digitální inovace.

Celý program Digital Europe má na období 2021–2027 rozpočet ve výši přes 9 miliard EUR.

Orientační rozdělení uvedené částky je následující:

a) až 2 698 240 000 EUR pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;

b) až 2 498 369 000 EUR pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence;

c) až 1 998 696 000 EUR pro specifický cíl č. 3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;

d) až 699 543 000 EUR pro specifický cíl č. 4 – Pokročilé digitální dovednosti;

e) až 1 299 152 000 EUR pro specifický cíl č. 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

Zaujal Vás program Digital Europe a chcete vědět víc? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás, pokud chcete program využít!