AGORA: setkání partnerů v Cluji

Poté, co partneři projektu Interreg AGORA prošli mnoha výzvami kvůli různým výlukám a cestovním omezením, se jim nakonec podařilo fyzicky se setkat v rodném městě jejich hlavního partnera, obce Cluj-Napoca.
Více než setkání konsorcia byly tyto dva dny intenzivního setkání okamžikem, kdy se partneři vzájemně sblížili pro lepší budoucí spolupráci. Po zhodnocení aktivit za více než rok trvání projektu a naplánování posledních 9 měsíců činnosti navštívili partneři projektu InterregAGORA také pilotní oblast Kluž-Napoca: čtvrť Iris.

Budování nových dětských skupin

Výzva s alokací 2,74 mld. Kč je primárně cílena na obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, jejich příspěvkové organizace.

Podpoří budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Podporovanými aktivitami bude nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Nutným předpokladem pro podporu projektu je splnění indikátorů, mezi které patří, kromě počtu nově vytvořených míst v dětské skupině, také indikátor na energetické úspory. Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy buildings).

Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH). DPH není uznatelným výdajem. Podpora je poskytována formou 100 % dotace.

Žádosti o podporu je možné předkládat od 20. dubna do 30. června (1.kolo), 30. září (2.kolo), respektive 30.11. 2022. Projekt musí být zrealizován nejpozději do 30. 6. 2025, přičemž náklady jsou způsobilé od 1. 2. 2020. Délka realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Máte-li zájem o dotaci, kontaktujte kohokoliv z našich kolegů. Rádi Vám se vším pomůžeme.

Podpora FVE s/bez akumulace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 8. března výzvu na podporu Fotovoltaických systémů s/bez akumulace z komponenty 2.3 „Přechod na čistší zdroje energie“, která je financována z Národního plánu obnovy.

Program Digital Europe

Obecným cílem programu Digital Europe (Digitální Evropa) je podpora digitální transformace evropského hospodářství a společnosti a zajištění jejích výhod evropským občanům a podnikům.

Program má 5 specifických cílů (SC):

  • Specifický cíl č. 1: Vysoce výkonná výpočetní technika
  • Specifický cíl č. 2: Umělá inteligence
  • Specifický cíl č. 3: Kybernetická bezpečnost a důvěra
  • Specifický cíl č. 4: Pokročilé digitální dovednosti
  • Specifický cíl č. 5: Zavedení, co nejlepší využívání digitální kapacity a interoperabilita

SC 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika

a) zavést, koordinovat na úrovni Unie a provozovat v Unii integrovanou infrastrukturu exakapacitních superpočítačů a datovou infrastrukturu světové úrovně, jež bude dostupná na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků;

b) zavést hotovou/funkční technologii, která je výsledkem výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky Unie, jež zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, včetně hardwaru, softwaru, aplikací, služeb, propojení a digitálních dovedností; c) zavést a provozovat post-exakapacitní infrastrukturu, včetně integrace s kvantovými výpočetními technologiemi, a vyvinout nové výzkumné infrastruktury pro výpočetní vědu.

SC 2 – Umělá inteligence

a) vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

b) zpřístupnit tyto kapacity všem podnikům a orgánům veřejné správy;

c) posílit a spojit do sítě stávající zkušební a experimentální zařízení pro umělou inteligenci v členských státech.

SC 3 – Kybernetická bezpečnost

a) podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

b) podporovat co nejlepší využívání evropských znalostí, kapacity a dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností;

c) zajistit široké zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice;

d) posílit schopnosti v členských státech a soukromém sektoru s cílem pomoci jim splnit směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.

SC 4 – Pokročilé digitální dovednosti

a) podporovat koncepci a realizaci dlouhodobé odborné přípravy a kurzů pro studenty, odborníky a pracovníky v oblasti informačních technologií;

b) podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a jejich pracovníky;

c) podporovat profesní přípravu na pracovišti a stáže pro studenty, mladé podnikatele a absolventy.

SC 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita

a) zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

b) zavést, provozovat a udržovat infrastruktury transevropských interoperabilních digitálních služeb (včetně služeb souvisejících) vzájemně se doplňujících s vnitrostátními a regionálními opatřeními;

c) usnadnit vývoj, aktualizace a využívání řešení a rámců evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, včetně opakovaného použití řešení a rámců interoperability;

d) nabídnout orgánům veřejné správy přístup k testování a pilotním projektům digitálních technologií, včetně jejich přeshraničního využívání;

e) podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky;

f) podpořit koncepci, testování, provádění a zavádění interoperabilních digitálních řešení pro veřejné služby na úrovni EU poskytované prostřednictvím platformy daty podložených opětovně využitelných řešení podporující inovace a zavádějící společné rámce za účelem uvolnění plného potenciálu služeb orgánů veřejné správy pro evropské občany a podniky;

g) zajistit trvalou kapacitu na úrovni Unie pro pozorování a analyzování rychle se vyvíjejících digitálních trendů a přizpůsobení se jim, jakož i pro sdílení a začleňování osvědčených postupů;

h) podpořit spolupráci k dosažení evropského ekosystému pro důvěryhodné infrastruktury využívající služeb a aplikací distribuované účetní knihy, včetně podpory interoperability a normalizace a pomoci při zavádění přeshraničních aplikací EU;

i) vybudovat a upevnit síť center pro digitální inovace.

Celý program Digital Europe má na období 2021–2027 rozpočet ve výši přes 9 miliard EUR.

Orientační rozdělení uvedené částky je následující:

a) až 2 698 240 000 EUR pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;

b) až 2 498 369 000 EUR pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence;

c) až 1 998 696 000 EUR pro specifický cíl č. 3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;

d) až 699 543 000 EUR pro specifický cíl č. 4 – Pokročilé digitální dovednosti;

e) až 1 299 152 000 EUR pro specifický cíl č. 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

Zaujal Vás program Digital Europe a chcete vědět víc? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás, pokud chcete program využít!

Nová podpora čisté mobility

Podpora revitalizace veřejných prostranství

partnerský projekt GET2IT

V Praze se 26.-28.ledna 2022 konala 5. akce projektu GET2IT, který pořádal Institut pro Regionální rozvoj, partnerský institut ERA. Projekt byl organizován jako 5 akcí (v Chorvatsku, Srbsku, Itálii, Slovinsku a České republice) a zaměřil se na budování porozumění občanů tomu, jak plánovat a řídit opatření, která přispívají k růstu a jejich začlenění. Hlavní výzvou pro všechny partnery bylo zvýšit zapojení občanů do místních akcí a demokratických procesů. Projekt si dal za cíl, aby občané byli otevřenější dobrovolnictví a měli o něj větší zájem.

Průběh pražského setkání podrobněji:

DEN 1 = 26. ledna
Příjezd účastníků
Uvítací projevy (ředitel Institutu pro regionální rozvoj, Vedoucí partnerská organizace POU Varaždin)
Prezentace aktuálních projektů Institutu pro regionální rozvoj
Prezentace projektů dotovaných EU realizovaných MČ Praha 9 (relevantní k tématům projektu GET2IT)
Diskuse
DEN 2 = 27. ledna
Prezentace Institutu pro zdravotní gramotnost a jejich nového projektu v rámci Visegrádského fondu s názvem „INHEAL“ (Innovation in Health Literacy)
Prezentace AMIGA – Agentury pro migraci a adaptaci
Workshop AMIGA a IRD o tom, jak zapojit občany do dobrovolnictví pro migranty a další související témata
Návštěva pražských památek a historických míst
Porada projektového týmu
DEN 3 = 28. ledna
Prezentace Centra sociálních služeb Praha – o službách a projektech pro marginalizované skupiny
Prezentace občanského sdružení Romodrom – o jejich aktivitách a projektech pro (nejen) romskou menšinu v ČR a sousedních zemích
Testování kurzu GET2IT

ERA vede projekt „VET3D“ v rámci Erasmus+

Projekt s názvem „3D LEARNING DIMENSIONS IN VOCATIONAL EDUCATION“ znamená novou příležitost pro studenty středního odborného vzdělávání zvýšit své kompetence a lépe reagovat na požadavky současného pracovního trhu.

Experti budou v rámci projektu vytvářet nové výukové modely kombinující prvky formálního, neformálního a praktického učení na základě zjištěných a analyzovaných potřeb studentů, jejich učitelů i zaměstnavatelů z různých sektorů.

Cílem projektu je vytvořit databázi, která bude koncipována jako platforma s několika vzdělávacími kurzy integrující výše uvedené 3 učební dimenze formálního, neformálního i praktického vzdělávání.

Studenti tak budou moci rozvíjet kdykoliv a kdekoliv své kompetence ve 3 klíčových oblastech: digitalizace, kultura a podnikání.

Realizace projektu: 2.11.2021 – 2.5.2024

Počet partnerů: 8 (celkem ze 4 evropských zemí: ČR, Itálie, Řecko, Lotyšsko)

AGORA: 3. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. Třetí z nich byl uspořádáo dne 2. 11. 2021 na téma 3. tematického klastru – NEVYUŽITÉ/NEDOSTATEČNĚ VYUŽITÉ OBLASTI JAKO POTENCIÁLY VEŘEJNÝCH PROSTORŮ.

AGORA: 2. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. Druhé z nich proběhlo dne 12. 10. 2021 na téma 1. tematického klastru – VELKOOBJEMOVÉ (POST-) PRŮMYSLOVÉ OBLASTI.