Nová výzva: program Justice – ochrana práv dětí

Byla vyhlášena nová výzva programu Justice (JUST/2014/RCHI/AG/PROF), která finančně podpoří projekty zaměřující se na práva dětí. Primárním účelem výzvy je zlepšit systém ochrany dětí a zlepšit kvalitu služeb odborníků na práva dětí, zejména v soudním procesu. Projekty by měly mít ideový základ v Listině základních práv EU a Úmluvě o právech dítěte. Upřednostňovány budou projekty se zaměřením na obzvláště rizikové skupiny mezi dětmi (př. příslušníci menšin). Tato výzva reaguje také na současné problémy v právní ochraně soudem odebraných dětí od rodin usedlých v jiných státech EU.

Budou podpořeny tři typy aktivit:

  • Vytváření podmínek pro odborníky v oboru k práci s dětmi v náhradní péči či zadrženými. (Cíleno zejména na rozvinutí schopnosti komunikace s odborníků s těmito dětmi.)
  • Poskytnutí možností právníkům  zastupujícím děti k rozšíření profesních obzorů, vzdělávání v nových metodách, jejich seznámení se s výsledky výzkumu Komise o stavu práv dětí, řešení ukázkových případů, atd.
  • Vytváření možností ostatních osob zahrnutých v procesu ochrany práv dětí, př. sociální pracovníci, zdravotníci, policie, aby rozvinuli své schopnosti nejen v jednání s dětmi, ale i jejich rodinami.

Celkový rozpočet je 3 800 000 EUR, žadatel nesmí nárokovat méně než 100 000 EUR, horní limit není stanoven. Je zde nutnost spolufinancování ve výši minimálně 20 %.

Žadatelem musí být nezisková organizace.  Můžou se zapojit i právnické osoby s příjmem, avšak pouze jako vedlejší partner, nikoli jako uživatel grantu.

Deadline pro podávání žádostí je 15. ledna 2015 12:00. Více informací o výzvě naleznete na stránkách Evropské komise zde.