Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/13692/virtual) in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/eracr.cz/wp-includes/blocks.php on line 532
Mezinárodní spolupráce – Evropská rozvojová agentura

Mezinárodní spolupráce

Evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají, významnou přidanou hodnotu jak po obsahové, tak po finanční stránce. Přesto nejsou v České republice plně využívány. Naše zkušenosti a rozhovory s pracovníky veřejného, soukromého i neziskového sektoru ukazují, že to není důsledkem nedostatečného zájmu o mezinárodní dotační programy, ale pouze jejich nedostatečnou propagací. Povědomí o těchto programech je v České republice skutečně minimální, což je z mnoha důvodů velká škoda.

Mezinárodní programy totiž nabízejí nejen dodatečné finanční prostředky a obsahovou odbornost, ale také nevídanou tematickou šíři. Do mezinárodního projektu se může zapojit jakákoliv právnická osoba a financovat se dá téměř vše – od mezinárodní spolupráce špičkových výzkumných ústavů, přes setkávání starostů až po putovní výstavy amatérských fotografů. 

Co jsou to vlastně programy mezinárodní spolupráce?

Kromě strukturálních fondů, které jsou v České republice dobře známé a rovněž poměrně dost využívané, existuje celá řada dalších dotačních programů, z nichž většina je zaměřena na mezinárodní spolupráci. Jsou to především tzv. finanční nástroje Evropské komise, které se zaměřují na jednotlivé politiky EU, například na vzdělávání, výzkum, dopravu, bezpečnost apod.

Na rozdíl od programů podporovaných ze strukturálních fondů jsou tyto programy financovány přímo z rozpočtu Evropské komise a podléhají administraci přímo některého z jejích útvarů. Projekty podané v rámci komunitárních programů jsou hodnoceny a vybírány přímo v Bruselu – to znamená, že tyto projekty musí obstát v tvrdé mezinárodní konkurenci. Zatímco prostředky ze strukturálních fondů jsou rozdělovány jednotlivým státům, prostředky v rámci komunitárních programů jsou většinou alokovány dle jednotlivých programů/oblastí. Záleží tedy pouze na aktivitě a šikovnosti českých žadatelů, kolik evropských peněz do České republiky v rámci těchto programů připlyne.

Pro programové období 2014 – 2020 byly schváleny nové dotační programy a od jara 2014 je již podávání projektových žádostí v plném proudu. Mezinárodní dotační programy podporují projekty v rámci následujících témat:

[toggle]
[toggle_item title=“Oblast vzdělávání, mládeže a sportu“]

V oblasti vzdělání funguje od roku 2014 program Erasmus+, který navázal na úspěchy Programu celoživotního učení, který skončil v roce 2013. Program Erasmus + podporuje projekty v oblasti předškolního a školního vzdělávání, oblasti odborného vzdělávání, oblasti vysokoškolského vzdělávání i oblasti vzdělávání dospělých. Nově pod něj spadá rovněž podpora sportu.
Projekty v rámci programu Erasmus+ jsou podporovány v rámci centralizovaných akcí, která má na starosti přímo bruselská Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, a v rámci akcí decentralizovaných, které administruje Dům zahraniční spolupráce.
Program Erasmus+ podporuje především tzv. mobility (v rámci klíčové akce 1) a projekty partnerství (v rámci klíčové aktivity 2) a dále reformy v oblasti vzdělávání a další formy spolupráce vzdělávacích organizací (jako např. eTwinning). V oblasti sportu program podporuje neziskové sportovní akce a partnerství.

[/toggle_item]
[toggle_item title=“Věda a výzkum, podpora podnikání“]

V oblasti vědy a výzkumu funguje od roku 2014 program Horizon2020, který v sobě sloučil tzv. 7. rámcový program pro výzkum a vývoj, Evropský informační a technologický institut a další aktivity z období 2007 – 2013. Horizon2020 si klade za úkol přenést objevy z laboratoře přímo na trh a tím zajistit nejen lepší konkurenceschopnost Evropy, ale i její vedoucí postavení na poli vědy. Podporovaná odvětví byla vybírána rovněž s ohledem na společenské výzvy, s kterými se Evropa potýká (nezaměstnanost, stárnutí populace apod.).

Dalším velmi zajímavým programem je tzv. Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME). Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie.

[/toggle_item]
[toggle_item title=“Oblast sociálních věcí, práva a veřejné správy“]

V této velmi důležité oblasti funguje od roku 2014 tzv. Program EU pro zaměstnanost asociální inovace (EASI), který se dále dělí na osu Progress (zaměřenou na sociální věci a rovné příležitosti) a osu EURES (zaměřenou na boj proti nezaměstnanosti). V rámci programu EASI funguje rovněž nástroj pro mikrofinancování. 

Dalšími zajímavými programy jsou programy generálního ředitelství Spravedlnost (DG Justice), a to stejnojmenný program Spravedlnost (Justice) zaměřený na soudní spolupráci v oblasti občanského i trestního práva, na podporu obětí zločinů a na drogovou prevenci a program Práva a občanství (The Rights and Citizenship Programme), který se zaměří na podporu základních lidských práv, práva spotřebitele, dětských práv a dále na boj proti rasismu a diskriminaci. 

V neposlední řadě do této škatulky spadá rovněž program Evropa pro občany (Europe for Citizen), který podporuje jednak povědomí o občanských právech a aktivního občanství, jednak uvědomění společných evropských hodnot a historie. Program podporuje především mezinárodní aktivity měst jako jsou výměna zkušeností nebo twinning.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Kultura a média“]

Evropská unie podporuje rovněž kulturu a kreativní odvětví jako důležitou součást ekonomiky, a to prostřednictvím programu Kreativní Evropa. Tento program je rozdělen na dvě osy, a to osu Kultura (zaměřenou na podporu mezinárodní mobility umělců a uměleckých děl a mezikulturního dialogu) a osu MEDIA (zaměřenou na podporu evropského filmového průmyslu a propagace evropských filmů).

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Zdraví a životní prostředí“]

V této oblasti funguje program Zdraví pro růst (Health for Growth). Tento program podporuje státy v provádění reforem v oblasti zdravotní péče, podporuje zdraví občanů EU a snaží se předcházet nemocem a chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. Na občany EU cílí také nový program Spotřebitel (Consumer). Tento program cílí na bezpečnost výrobků, informovanost spotřebitelů a jejich práva, posilování vnitřního trhu a odstraňování bariér.
V oblasti ochrany životního prostředí funguje program LIFE – Program na ochranu životního prostředí a klimatu (Programme for Environment and Climate Action). Podporuje nejen boj proti globálnímu oteplování, ale i ochranu vzácných druhů, výsadbu městské zeleně apod.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Doprava a infrastruktura“]

V oblasti dopravy byl pro nové programové období 2014 – 2020 vytvořen tzv. Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF). Tento program je určen na rozvoj evropské energetické, dopravní a digitální sítě. CEF by měl též přispět tomu, že ekonomika Evropy se stane ekologičtější, neboť podporuje čistější druhy dopravy, vysokorychlostní širokopásmová připojení a využívání energie z obnovitelných zdrojů.

 [/toggle_item]
[toggle_item title=“Nadnárodní a meziregionální spolupráce“]

Přestože strukturální fondy nejsou primárně zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce, existují operační programy zaměřené na spolupráci v rámci více zemí EU, jednak OP Nadnárodní spolupráce a jednak OP Meziregionální spolupráce.

Pod OP Nadnárodní spolupráce spadá v programovém období 2014 – 2010 program Střední Evropa (Central Europe) a program Dunaj (Danube). Cílem programu Central Europe je, logicky, napomoci ekonomickému, ekologickému a sociálnímu rozvoji ve Střední Evropě. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů. Jeho cílem je podpořit výměnu zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Podobné cíle si klade i program Danube. Podmínkou pro podávání projektů v rámci OP Nadnárodní spolupráce je rozmanité projektové partnerství z co nejvíce zemí z jednoho regionu.
V rámci OP Meziregionální spolupráce jsou naopak financovány projekty partnerů z více regionů s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

[/toggle_item]
[/toggle]

Již jste si pročetli informace o mezinárodních programech ve všech uvedených oblastech? Přesto vězte, že tento výčet není a ani nemůže být kompletní. Kromě těchto velkých programů s daným rozpočtem jsou totiž často vyhlašovány i další jednotlivé výzvy Evropské komise, různé pilotní akce, menší grantová řízení apod. 

Jako příklady méně známých programů mohou sloužit například program Clo 2020 (Customs, program na podporu modernizace celní legislativy), program Fiscalis 2020 (reforma daňových systémů a vnitřní trh), Hercules (boj proti finančním podvodům) a Pericles (boj proti padělání eura), nebo Evropský statistický program, Finanční nástroj civilní ochrany (Civil Protection Financial Instrument), program Galileo (rozvoj stejnojmenného satelitního systému) a zcela nově zavedená Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Pokud se chcete dozvědět více o jednotlivých programech, zkuste si projít náš e-learningový kurz nebo nás kontaktujte.

Napsat komentář