Nová výzva v rámci EHP fodů „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo kultury vydalo předběžné oznámení k vyhlášení 2. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na financování individuálních projektů z EHP fondů v rámci Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ – Programové oblasti č. 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví.

Oficiální vyhlášení 2. otevřené výzvy PO17 se předpokládá ve dnech 20.-24.10.2014 a potrvá 2 měsíce od data jejího vyhlášení.

Výzva bude určena pro právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a statky v oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění.

Oprávnění žadatelé:

  • příspěvkové organizace zřízené MK (umělecké, sbírkotvorné i vědecké)
  • kraje a města/obce: kulturní a umělecké organizace zřizované a financované samosprávou
  • nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové kulturní organizace a společnosti včetně fyzických osob, které po dobu minimálně 3 let vykazují mimořádné výsledky svého uměleckého snažení, nebo činnosti zásadním způsobem podporující kvalitní uměleckou tvorbu.

Oprávněnými žadateli budou všechny fyzické a právnické osoby, které mají právní subjektivitu v oblasti relevantních uměleckých aktivit delší než 3 roky.

Partner/partneři z donorských států budou právnické a fyzické osoby, které splní stejná kritéria způsobilosti jako čeští žadatelé.

 Podporované aktivity:

1. profesionální divadlo (divadlo činoherní, pohybové a nonverbální, včetně profesionálního tance a „alternativního“ divadla)

1.1     Festival, přehlídka (podpora pořadatele festivalu nebo přehlídky nadregionálního, celostátního významu, zejména při participaci, nebo spolupráci partnera/partnerů z donorských států, nebo přehlídka, festival mezinárodního významu) – povinně koprodukční projekt.

1.2     Nový interdisciplinární (nebo alternativní) projekt (podpora jeho nastudování a ročního provozování) – povinně koprodukční projekt.

1.3     Nový inscenační projekt (podpora nastudování inscenace (nebo jiného typu divadelní události v oblasti činohry a tance) a její provozování (uvádění)) nepovinně koprodukční projekt.

2. profesionální současné výtvarné umění

2.1     Výstavní projekt (podpora realizace a prezentace výstavního (vizuálního) projektu, který naplní cíle Programové oblasti č. 17) – nepovinně koprodukční projekt¹.

3. profesionální hudební umění (klasická, soudobá a alternativní hudba)

3.1     Hudební festival (podpora pořadatele hudebního festivalu nadregionálního, celostátního významu, zejména pak s účastí nebo při spolupráci partnera/partnerů z donorských států, nebo festival mezinárodního významu) povinně koprodukční projekt.

3.2     Koncertní akce (podpora pořádání a uvádění, příp. nastudování jednotlivé nebo vícečetné koncertní akce podporující cíle Programové č. 17) – nepovinně koprodukční projekt.

4. Filmové umění

4.1      Filmový festival, přehlídka (podpora pořadatele akce směřující k naplnění cílů Programové oblasti č. 17 a prohlubující mezinárodní partnerskou spolupráci) – povinně koprodukční projekt.

Financování

Minimální výše grantu na projekt bude 265 000 Kč (10 000 EUR) a maximální 4 240 000 Kč (160 000 EUR).

Více informací naleznete na stránkách www.norskefondy.cz.