Celoměstský program podpory vzdělávání na území Hl. m. Prahy v roce 2015 podpoří i mezinárodní spolupráci

Pražští radní 15, července odsouhlasili návrh vyhlášení dalšího ročníku Celoměstských programů podpory vzdělávání na území Hl. m. Prahy pro rok 2015. Jejich součástí jsou granty každoročně vyhlašované městem k závažným tematickým okruhům, které se zaměřují na konkrétní vývojové trendy a potřeby ve vzdělávání v celém kontextu rozvoje Prahy. Tyto programy a jejich podrobné podmínky budou vyhlášeny 15. září 2014. Termín pro přijímání žádostí pro všechny programy bude do 31. 10. 2014. Došlé návrhy bude z hlediska přínosu pro děti, žáky a studenty hodnotit i vybírat Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů.

Celoměstské programy se zaměří na 4 okruhy:

 1. Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi především v oblasti vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území Hlavního města Prahy

Cílem programu je podpořit zvyšování odborné kvalifikace a vzdělávání v oblasti pedagogických věd, podpora spolupráce škol a školských zařízení na území Hlavního města Prahy s pracovišti vědy a výzkumu. Dalším cílem programu je podpora rozvoje finanční gramotnosti žáků a studentů pražských škol, vzdělávání v oblasti projektového řízení projektů spolufinancovaných z Evropské unie a vzdělávání v oblasti příčin a prevence rizikového chování žáků základních škol a středních škol. Tento program vyhlašuje Hlavní město Praha každoročně, počet žadatelů se neustále zvyšuje a některé projekty jsou pokračující.

2. Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

Cílem programu je podpora nových forem a metod výuky pro nadané děti, žáky a studenty ve školách a školských zařízení na území Hlavního města Prahy včetně pořádání vědomostních a uměleckých soutěží, podpora účasti v mezinárodních odborných, profesních nebo uměleckých soutěžích. 

3. Program na podporu rozvoje škol zřízených Hlavním městem Prahou

Program obsahuje několik dílčích cílů. Jedním z cílů je podpora jazykového vzdělávání zaměřená na zlepšení podmínek pro práci kvalifikovaných pedagogů – rodilých mluvčích, na podporu studijních zahraničních výjezdů skupin žáků a studentů, na podporu v získávání nových praktických dovedností v oboru vzdělávání a zahraniční prezentaci středních škol a základních uměleckých škol zřízených Hlavním městem Prahou.

4. Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem programu je zkvalitnění podmínek pro výuku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na školách na území Hlavního města Prahy.