Program Digital Europe

Obecným cílem programu Digital Europe (Digitální Evropa) je podpora digitální transformace evropského hospodářství a společnosti a zajištění jejích výhod evropským občanům a podnikům.

Program má 5 specifických cílů (SC):

  • Specifický cíl č. 1: Vysoce výkonná výpočetní technika
  • Specifický cíl č. 2: Umělá inteligence
  • Specifický cíl č. 3: Kybernetická bezpečnost a důvěra
  • Specifický cíl č. 4: Pokročilé digitální dovednosti
  • Specifický cíl č. 5: Zavedení, co nejlepší využívání digitální kapacity a interoperabilita

SC 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika

a) zavést, koordinovat na úrovni Unie a provozovat v Unii integrovanou infrastrukturu exakapacitních superpočítačů a datovou infrastrukturu světové úrovně, jež bude dostupná na nekomerční bázi veřejným a soukromým uživatelům a pro výzkumné účely financované z veřejných prostředků;

b) zavést hotovou/funkční technologii, která je výsledkem výzkumu a inovací s cílem vybudovat integrovaný ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky Unie, jež zahrnuje všechny vědecké a průmyslové segmenty hodnotového řetězce, včetně hardwaru, softwaru, aplikací, služeb, propojení a digitálních dovedností; c) zavést a provozovat post-exakapacitní infrastrukturu, včetně integrace s kvantovými výpočetními technologiemi, a vyvinout nové výzkumné infrastruktury pro výpočetní vědu.

SC 2 – Umělá inteligence

a) vybudovat a posílit základní kapacity umělé inteligence v Unii, včetně datových zdrojů a knihoven algoritmů, v souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

b) zpřístupnit tyto kapacity všem podnikům a orgánům veřejné správy;

c) posílit a spojit do sítě stávající zkušební a experimentální zařízení pro umělou inteligenci v členských státech.

SC 3 – Kybernetická bezpečnost

a) podporovat společně s členskými státy veřejné zakázky na pokročilé vybavení, nástroje a datové infrastruktury pro kybernetickou bezpečnost v plném souladu s právními předpisy o ochraně údajů;

b) podporovat co nejlepší využívání evropských znalostí, kapacity a dovedností souvisejících s kybernetickou bezpečností;

c) zajistit široké zavedení nejnovějších řešení kybernetické bezpečnosti v celé ekonomice;

d) posílit schopnosti v členských státech a soukromém sektoru s cílem pomoci jim splnit směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.

SC 4 – Pokročilé digitální dovednosti

a) podporovat koncepci a realizaci dlouhodobé odborné přípravy a kurzů pro studenty, odborníky a pracovníky v oblasti informačních technologií;

b) podporovat koncepci a realizaci krátkodobé odborné přípravy a kurzů pro podnikatele, vedoucí malých podniků a jejich pracovníky;

c) podporovat profesní přípravu na pracovišti a stáže pro studenty, mladé podnikatele a absolventy.

SC 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita

a) zajistit, aby veřejný sektor a oblasti veřejných zájmů, jako jsou zdravotnictví a péče, vzdělávání, soudnictví, doprava, energetika, životní prostředí, kulturní a kreativní odvětví, mohly zavést nejmodernější digitální technologie, zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci a kybernetickou bezpečnost, a měly k nim přístup;

b) zavést, provozovat a udržovat infrastruktury transevropských interoperabilních digitálních služeb (včetně služeb souvisejících) vzájemně se doplňujících s vnitrostátními a regionálními opatřeními;

c) usnadnit vývoj, aktualizace a využívání řešení a rámců evropskými orgány veřejné správy, podniky a občany, včetně opakovaného použití řešení a rámců interoperability;

d) nabídnout orgánům veřejné správy přístup k testování a pilotním projektům digitálních technologií, včetně jejich přeshraničního využívání;

e) podpořit využívání pokročilých digitálních a souvisejících technologií zahrnujících zejména vysoce výkonnou výpočetní techniku, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a budoucí vznikající technologie výrobním odvětvím Unie, a zvláště malými a středními podniky;

f) podpořit koncepci, testování, provádění a zavádění interoperabilních digitálních řešení pro veřejné služby na úrovni EU poskytované prostřednictvím platformy daty podložených opětovně využitelných řešení podporující inovace a zavádějící společné rámce za účelem uvolnění plného potenciálu služeb orgánů veřejné správy pro evropské občany a podniky;

g) zajistit trvalou kapacitu na úrovni Unie pro pozorování a analyzování rychle se vyvíjejících digitálních trendů a přizpůsobení se jim, jakož i pro sdílení a začleňování osvědčených postupů;

h) podpořit spolupráci k dosažení evropského ekosystému pro důvěryhodné infrastruktury využívající služeb a aplikací distribuované účetní knihy, včetně podpory interoperability a normalizace a pomoci při zavádění přeshraničních aplikací EU;

i) vybudovat a upevnit síť center pro digitální inovace.

Celý program Digital Europe má na období 2021–2027 rozpočet ve výši přes 9 miliard EUR.

Orientační rozdělení uvedené částky je následující:

a) až 2 698 240 000 EUR pro specifický cíl č. 1 – Vysoce výkonná výpočetní technika;

b) až 2 498 369 000 EUR pro specifický cíl č. 2 – Umělá inteligence;

c) až 1 998 696 000 EUR pro specifický cíl č. 3 – Kybernetická bezpečnost a důvěra;

d) až 699 543 000 EUR pro specifický cíl č. 4 – Pokročilé digitální dovednosti;

e) až 1 299 152 000 EUR pro specifický cíl č. 5 – Zavedení, co nejlepší využívání digitálních kapacit a interoperabilita.

Zaujal Vás program Digital Europe a chcete vědět víc? Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás, pokud chcete program využít!