OP Meziregionální spolupráce – nová podoba 2014 – 2020

Operační program Meziregionální spolupráce (INTERREG IVC) byl v minulém období určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkající se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií. V současném období 2014 – 2020 na něj bude navazovat Operační program INTERREG EUROPE. Program bude pokrývat celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.
Do projektů se budou moci zapojit veřejné a veřejnoprávní instituce. Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů. Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille.Program INTERREG EUROPE se zaměří na tyto priority:

  1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace
  2. Konkurenceschopnost malých a středních podniků
  3. Nízkouhlíkové hospodářství
  4. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji

INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:

  1. Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracující společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí. Každý region účastnící se projektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity a implementovány. Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plán využit v praxi.
  2. Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených výše. 

Výzvy k předkládání projektů budou postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období. 


OP INTERREG EUROPE se postupně připravuje od roku 2012 se zapojením partnerů ze všech států EU, Švýcarska a Norska. Současná podoba programu je výsledkem kompromisu mezi jednotlivými zapojenými partnery. Širší veřejnost se k aktuální verzi OP INTERREG EUROPE může vyjádřit od 10.1. do 21.3. 2014 zasláním komentářů prostřednictví této webové stránky (v anglickém jazyce). Současná verze OP INTERREG EUROPE v češtině je ke stažení na této stránce.