Městská část Praha 3

AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD V AREÁLU ZŠ JESENIOVA

Popis projektu:

Projekt řeší akumulaci srážkových vod z části střech nové nástavby budovy ZŠ Jeseniova na území MČ Praha 3 do nově navržené akumulační nádrže o objemu 15 m3. Dešťové vody budou nově svedeny podél objektu potrubím z PVC KG a dimenzi DN 150 a délce 26,27 m. Na vtoku do nádrže je navrženo předčištění hrubých nečistot a z nádrže je navržen bezpečnostní přeliv, který bude v nově navržené šachtě napojen do stávající kanalizační přípojky. Akumulovaná dešťová voda bude využívána pro závlahy a kropení sportovních ploch.

Výše dotace: 1 151 217 Kč

REKONSTRUKCE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ METODOU ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA ZŠ JESENIOVA

Popis projektu:

Projekt komplexně řeší modernizaci topné soustavy (rekonstrukce plynové části kotelny, pořízení TČ pro výrobu teplé topné vody a ohřevu TV, vyregulování otopné soustavy), zavedení vlastní výroby elektrické energie (pořízení FVE na jižní straně střechy objektu), modernizaci vnitřního osvětlení (výměna stávajících zářivkových světel za moderní LED osvětlení) a  zavedení moderního energetického managementu (sledování a řízení energetických toků v reálném čase, řízení jednotlivých technologií, zónová regulace teplot) v objektu ZŠ Jeseniova.

Výše dotace: 7 414 118 Kč

Dům tance – kulturně kreativní centrum pro tanec – spolupráce MČ Praha 3, HMP a Vize tance

Popis projektu:

Účelem projektu Domu tance je přestavba stávajícího chátrajícího objektu (brownfieldu) bývalých Lázní Žižkov na kulturní a kreativní centrum se zaměřením na taneční a pohybové umění. Dům tance klade důraz na mezisektorovou spolupráci profesionálů z oboru s odborníky dalších oblastí kulturně kreativní (hudba, světelný design, architektura, audiovize aj.), dále oblastí kulturního cestovního ruchu, vzdělávání, sociální prevence, integrace a wellbeing na principu otevřenosti široké i odborné veřejnosti

Výše dotace: 188 000 000,00