AgriGo4Cities

Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional capacities and social inclusion

Projekt AgriGo4Cities se týká zlepšení fungování místní samosprávy v oblasti komunikace  s veřejností a řízení místních komunit, a to prostřednictvím rozvoje tzv. „urban and peri-urban agriculture“, tedy konceptu městského a příměstského zemědělství (zahrnuje komunitní zahrádky, sdílenou správu parků nebo například komunitní chov zvířat, např. včelstev).

Poslední dobou se v Podunajském regionu stále častěji objevují problémy spojené se systémem řízení a správy jednotlivých regionů. Klesají veřejné institucionální kapacity, které by zde byly schopné začlenit participativní přístup k rozhodovacím procesům. V důsledku této absence participačních mechanismů klesá zájem a motivace lidí podílet se na řízení a správě obcí. Lidé se cítí být odsunuti z oblastí politických, ekonomických a sociálních a mají pocit, že jsou vnímáni jako nekompetentní pro prosazování změn a nejedná se s nimi jako s rovnocennými partnery. Zvyšuje se tedy propast mezi občany a orgány veřejné správy na všech úrovních. To vede ke zvětšování nedůvěry občanů a nedostatečné účasti veřejnosti, především ze znevýhodněných skupin, jakými jsou chudí lidé, nezaměstnaní, bezdomovci, Romové, senioři, mládež a ženy. Tyto rostoucí sociální a ekonomické nerovnosti se projevují sníženou kvalitu života ve městech.

Projekt AgriGo4Cities by měl pomoci tyto problémy vyřešit, a to s pomocí tzv. „urban and peri-urban agriculture“. Jedná se o metodu, která má zlepšovat veřejné institucionální kapacity a tím řešit sociálně ekonomické vyloučení zranitelných a okrajových skupin a podporovat udržitelný rozvoj měst v Podunají. Cílem projektu je vyvinout inovativní metody participativního plánování a integrovat je do rozhodovacích procesů. Intenzivnější spolupráce následně posílí vzájemnou důvěru a bude stimulovat a posilovat sociálně-ekonomické začleňování zranitelných a okrajových skupin. Snížení sociálních a ekonomických nerovností poté povede k udržitelnému rozvoji ve znevýhodněných oblastech a čtvrtích.  Při uplatňování nadnárodního víceúrovňového přístupu je cílem projektu AgriGo4Cities stát se vlajkovou lodí dobře řízené podunajské oblasti.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)