Spuštěna evropská platforma pro další vzdělávání

Evropská komise spouští elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe), která je určena všem aktérům na poli vzdělávání dospělých – zástupcům státní správy, vzdělavatelům, zástupcům organizací, jež takové vzdělání poskytují, médiím a v neposlední řadě také výzkumníkům v této oblasti. Platforma byla navrhnuta s cílem podporovat rozvoj a zajišťování kvality v oblasti vzdělávání dospělých prostřednictvím poskytování nástrojů k síťování, užšímu propojení politik s implementovanými opatřeními na různých úrovních a poskytování přístupu k vysoce kvalitnímu vzdělávacímu obsahu. Mezi prostředky, které budou zájemcům k dispozici, patří kalendář událostí a kurzů, knihovna zaměřená na vzdělávací zdroje a informace v oblasti politik, diskusní skupiny a v neposlední řadě také nabídka vzájemné spolupráce.

V budoucnu by tak platforma měla být jedním z nástrojů, kde bude moci vyhledat partnera pro mezinárodní projekty v oblasti dalšího vzdělávání.

 

Výzvy vyhlášené v rámci Norských fondů – zaměření na kulturní dědictví

Česká republika je příjemcem finanční podpory z EHP a Norských fondů od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004. V období 2009-2014, které se chýlí ke konci, ČR celkem obdrží 131,8 milionu EUR. Norsko poskytuje 97 % z této částky, o zbytek se dělí Island a Lichtenštejnsko.

Hlavní oblasti podpory

 •  Zkvalitňování služeb v oblasti duševního zdraví a zmírňování nerovností ve zdravotní péči.
 • Posilování spolupráce mezi Norskem a Českou republikou v oblasti výzkumu.
 • Ochrana biodiverzity a zmírňování negativních dopadů změny klimatu.
 • Boj s organizovaným zločinem a posilování systému justice.
 • Zlepšování situace ohrožených skupin obyvatel, včetně Romů.
 • Revitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování památek.

V současné době jsou otevřeny výzvy v oblasti ekologie (zachycování a ukládání CO2; biodiverzita) a v oblasti kultury (podpora rozmanitosti v kultuře a umění; zachování a revitalizace kulturního dědictví).

1. Program CZ06: „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Tato programová oblast je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou projekty vysoké umělecké úrovně, originality a projekty, které inovativním způsobem pozitivně ovlivní občanskou soudržnost a mezinárodní spolupráci s výše uvedenými zeměmi v různorodých oblastech a aktivitách profesionálního současného umění.

Alokovaná částka pro 1. výzvu je 40 300 000 Kč a bude rozdělena mezi projekty obsahující následující aktivity:

 • Prezentace a zpřístupnění současného umění a kultury široké veřejnosti
  • Podpora nových uměleckých projektů (představení, výstavy, interdisciplinární projekty, koncerty).
  • Organizace kreativních workshopů v oblasti umění.

Vhodným žadatelem jsou příspěvkové organizace Ministerstva kultury, kulturní a umělecké organizace zřizované a financované samosprávou a dále všechny nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové organizace a společnosti včetně fyzických osob, které po dobu minimálně 3 let vykazují mimořádné výsledky v oblasti umění.

Partnerství s norským subjektem je v některých aktivitách povinné.

Výše grantu se pohybuje od 248 000 Kč do 3 968 000 Kč. Spolufinancování činí minimálně 10 %, ale může být vyšší v závislosti na typu projektu..

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 26. června 2014 v 19:00. Více informací můžete nalézt zde a samotný text výzvy je ke stažení zde.

2. Program CZ06: „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

Tato výzva je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a židovského kulturního dědictví v České republice.

Alokovaná částka pro otevřenou 1. výzvu je 393 526 995 Kč a bude rozdělena mezi projekty s následujícími výstupy:

 • V oblasti nemovitého kulturního dědictví – obnovení, opravení a zpřístupnění kulturních památek.
 • V oblasti movitého kulturního dědictví – restaurace, uložení nebo vystavení památek, sbírek a písemného kulturního dědictví s důrazem na jejich zpřístupnění veřejnosti.
 • Obnova Židovského kulturního dědictví – oprava a obnova židovských kulturních památek a judaiky, která sloužila židovskému náboženskému kultu nebo umělecké projevy tvůrců z období holocaustu s důrazem na jejich zpřístupnění veřejnosti.

Oprávněným žadatelem je žadatel (subjekt), který má právní subjektivitu a je
vlastníkem/správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Partnerství se subjekty z donorských zemí je vítáno, ale nikoli vyžadováno.

Spolufinancování se liší podle právní formy žadatele.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 20. června 2014 v 19.00. Více informací můžete nalézt zde a samotný text výzvy je ke stažení zde.

 

V rámci norských fondů byly rovněž vyhlášeny výzvy zaměřené na ekologii. Informace o těchto výzvách můžete nalézt v samostatném příspěvku.

Výzvy vyhlášené v rámci Norských fondů – ekologické zaměření

Česká republika je příjemcem finanční podpory z EHP a Norských fondů od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004. V období 2009-2014, které se chýlí ke konci, ČR celkem obdrží 131,8 milionu EUR. Norsko poskytuje 97 % z této částky, o zbytek se dělí Island a Lichtenštejnsko.

Hlavní oblasti podpory

 •  Zkvalitňování služeb v oblasti duševního zdraví a zmírňování nerovností ve zdravotní péči.
 • Posilování spolupráce mezi Norskem a Českou republikou v oblasti výzkumu.
 • Ochrana biodiverzity a zmírňování negativních dopadů změny klimatu.
 • Boj s organizovaným zločinem a posilování systému justice.
 • Zlepšování situace ohrožených skupin obyvatel, včetně Romů.
 • Revitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování památek.

V současné době jsou otevřeny výzvy v oblasti ekologie (zachycování a ukládání CO2; biodiverzita) a v oblasti kultury (podpora rozmanitosti v kultuře a umění; zachování a revitalizace kulturního dědictví).

1. Program CZ02: „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“

Program CZ08 spadá do prioritní oblasti zachycování a ukládání uhlíku (CCS), jejímž cílem je zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS a zachycování a ukládání CO2. Očekávaným výsledkem Programu CZ08 je zvýšení znalosti o technologii CCS a mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Alokovaná částka pro 1. výzvu je 155 763 567 Kč. Tato částka bude rozdělena následovně:

 • 80 % na realizaci průzkumů pro posouzení možností praktického využití CCS technologie v České  republice, navržené metody zachycování, transportu a ukládání CO2;
 • 20 % na aktivity podporující hlubší znalosti pracovníků ve státní a veřejné správě a povědomí laické a odborné veřejnosti o technologii CCS.

Vhodným žadatelem jsou jak soukromé, tak veřejné subjekty, stejně tak jako neziskové organizace. Partnerství s norským subjektem je vítáno, není ale povinné.

Spolufinancování se v závislosti na právní formě žadatele pohybuje mezi 20 – 40 %.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 2. června 2014 v 15:00. Více informací můžete nalézt zde a samotný text výzvy je ke stažení zde.

2. Program CZ02 „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“

Hlavním cílem Programu je zastavení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na zvyšování kapacit pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvyšování povědomí a vzdělávání veřejnosti o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, zlepšení integrace zohlednění problematiky biologické rozmanitosti do odvětvových politik a právních předpisů a zamezení fragmentace ekosystémů.

Alokovaná částka pro 1. výzvu je 341 332 419 Kč. Podporovány jsou aktivity zaměřené do následujících oblastí:

 • Zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit soustavy Natura 2000.
 • Zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, včetně povědomí a vzdělávání ve spojení s biodiverzitou a změnou klimatu a s ekonomickým hodnocením ekosystémů.
 • Zlepšení integrace kritérií ochrany biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů.
 • Zabránění fragmentace ekosystémů.
 • Zlepšení informovanosti o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech.

 • Rozvoj systémů pro výměnu informací zaměřených na adaptace na změnu klimatu.
 • Rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu.

Oprávnění žadatelé:

 • územní samosprávné celky (kraje a obce);
 • svazky obcí;
 • nestátní neziskové organizace;
 • příspěvkové organizace;
 • organizační složky státu;
 • vědecké výzkumné instituce;
 • státní organizace a státní podniky.

Partnerství se zahraničním subjektem je vítáno, není ale povinné. Spolufinancování se v závislosti na právní formě žadatele pohybuje mezi 10 – 40 %.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 2. června 2014 v 15:00. Více informací můžete nalézt zde a samotný text výzvy je ke stažení zde.

 

V rámci norských fondů byly rovněž vyhlášeny výzvy zaměřené na podporu kulturního dědictví. Informace o těchto výzvách můžete nalézt v samostatném příspěvku.

 

 

 

 

Blíží se uzávěrka pro podávání žádostí programu Evropa pro občany

Program Evropa pro občany 2014 – 2020 navazuje na oblíbený stejnojmenný program, který fungoval v minulém programovém období. Obecnými cíli programu jsou podpora aktivního občanství a mezinárodní spolupráce občanů, tolerance a jazykové a kulturní rozmanitosti. Vhodnými žadateli jsou hlavně města a neziskové organizace.

Uzávěrka pro podávání žádostí je již 4. června 2014.

Podpořené aktivity probíhají v rámci dvou okruhů:

1. Okruh Evropská paměť
„„ V rámci tohoto okruhu program podpoří připomínání totalitních režimů i jiných událostí a momentů, které významně ovlivnily evropskou historii.

„„2. okruh Demokratická angažovanost a participace občanů
V rámci tohoto okruhu program podpoří aktivitu občanů především na celoevropské úrovni.

Termíny pro podávání žádostí

Aktivita Termín pro podávání žádostí
(do 12:00 daného dne)
Realizace projektu
Town-Twinning 4. června 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 7. 2014 a 30. 9. 2015
Town-Twinning 1. září 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 9. 2015 a 31. 12. 2015
Sítě měst 4. června 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 7. 2014 a 30. 6. 2015
Sítě měst 1. září 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 6. 2014 a 31. 12. 2015
Projekty občanské společnosti 1. září 2014 Projekt musí začít
mezi 1. 9. 2014 a 31. 2. 2015

 

K dispozici je do češtiny přeložený průvodce programem.

V burze projektů můžete již nyní vyhledávat aktuální nabídky na zapojení do projektu v rámci tohoto programu.

 

Prodloužena lhůta pro podávání žádostí na projekty v oblasti sportu (Erasmus+)

Program Erasmus+ nově podporuje mezinárodní partnerství v oblasti sportu, a to s cílem:

 • bojovat proti přestupkům jako je doping, falšování výsledků a násilí ve sportu a proti diskriminaci a netoleranci;
 • podporovat dvojí kariéru sportovců (skloubení sportu a jiné kariéry);
 • podporovat dobrovolnické aktivity ve sportu, využívání sportu jako prostředku začleňování vyloučených osob do společnosti a zvyšování povědomí o zdravotní prospěšnosti fyzických aktivit.

Podporované akce:

1. Projekty partnerství v oblasti sportu (Collaborative Partnerships)

O dotaci mohou žádat projektová konsorcia složená z neziskových nebo veřejných organizací. Mělo by se jednat o organizace aktivní v oblasti sportu, a to jak amatérského, tak profesionálního (například různé sportovní kluby, asociace, sportovní ligy, unie reprezentující atlety, organizace reprezentující profesionály ve sportu – trenéry, manažery apod. a další).  Konsorcium se musí skládat z minimálně 5 organizací z různých států.

V rámci projektů partnerství jsou podporovány aktivity zaměřené na vytváření sítí, vývoj nových vzdělávacích modulů, sdílení zkušeností, zvyšování povědomí o různých aspektech sportu, výzkumy, konference nebo workshopy. Projekty mohou trvat 12, 18, 30 nebo 36 měsíců.

Financování: Náklady na projektové aktivity jsou hrazeny do výše 500 000 EUR na projekt, přičemž spolufinancování činí 20 % rozpočtu.

2. Neziskové evropské sportovní události (Not-for-profit European sports events)

V rámci této akce jsou podporovány sportovní události s mezinárodní účastí, a to jak různé soutěže, turnaje a šampionáty, tak setkávání trenérů, různé konference a jiné doprovodné akce.

Akce je určena pro jakékoliv veřejné nebo neziskové organizace působící v oblasti sportu. Události by měly klást důraz na aspekty jako je integrace vyloučených skupin, rovné příležitosti, genderová rovnost nebo podpory handicapovaných občanů.

Do neziskových sportovních akcí se musí zapojit nejméně 12 relevantních partnerů a projekt může trvat maximálně 12 měsíců.

Více informací o podpoře sportu v rámci Erasmus+ můžete nalézt na stránkách EACEA.

Nové výzvy norských fondů

Čtyři nové výzvy aktuálně otevřely tzv. Norské fondy. Výzva zaměřená na biodiverzitu, monitoring a změnu klimatu končí 2. června 2014. Kulturní dědictví a současné umění je podporováno prostřednictvím dvou oblastí. První je podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci Evropského kulturního dědictví. Projekty propagující tento cíl prostřednictvím divadelního, výtvarného či filmového umění lze podávat do 20. června 2014. Druhou oblastí je podpora zachování kulturního dědictví ČR pro příští generace a jeho zpřístupnění veřejnosti. Projekty lze podávat rovněž do 20. června 2014. Pro města může být zajímavý i pilotní projekt týkající se zachycování a ukládání CO2. Výzva končí 16. června 2014.
Co jsou to norské fondy?
 Jedná se o finanční prostředky, které poskytly tři členské země Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Ve skutečnosti se jedná o dva mechanismy – Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Finanční mechanismus Norska. Prostřednictvím těchto fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů a k posilování bilaterálních vztahů se zeměmi ve střední a jižní Evropě. Norsko poskytuje 97% těchto finančních prostředků. Norské fondy nefungují v 7letých finančních rámcích, v současnosti platí smlouvy na roky 2009 – 2014 a implementace projektů bude probíhat až do roku 2017. V tomto období patří mezi prioritní oblasti tohoto programu především ochrana životního prostředí a změna klimatu, kulturní dědictví, výzkum a stipendia, důstojná práce, justice a vnitřní záležitosti. V některých podprogramech je věnována zvláštní pozornost problematice začleňování menšin a zlepšování situace Romů. Z norských fondů je většinou možné čerpat pouze na projekty, které mají partnerskou organizaci z dárcovských zemí. Tím se současně podporují dobré bilaterální vztahy mezi Českou republikou a zeměmi ESVO.

Nadační fond Cesta ke vzdělávání podporuje mezinárodní spolupráci pražských škol

Jako důkaz toho, že mezinárodní spolupráce nemusí být financována pouze z Bruselu, může sloužit nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hl. m. Praha. Tento fond již po šesté poskytuje možnost pražským školám, jejich žákům, studentům i pedagogům požádat o nadačních příspěvek na realizaci jejich (nejen) mezinárodních projektů. Výzva je mimo jiné zaměřena na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

„Hlavní město Praha se snaží podporovat talentované žáky, kteří v Praze studují. Jednou z podob této podpory je také Nadační fond Cesta ke vzdělání, jenž každoročně pomáhá uskutečnit nejrůznější projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci i účast na prestižních domácích a zahraničních soutěžích. Prostřednictvím tohoto fondu naše město motivuje školy, studenty ale i pedagogy k rozvoji jejich potenciálu,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček (TOP09).

O nadační příspěvky mohou žádat zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci středních škol, studenti vyšších odborných škol a konzervatoří působících na území hlavního města Prahy, pedagogové pražských škol nebo samotné školy. Termín uzávěrky podání žádostí je 30. dubna 2014, podrobnosti naleznete na stránkách cestakevzdelani.praha.eu v sekci „Výzvy“.

Grantový program je zaměřen  na podporu studijních pobytů žáků a studentů a stáží pedagogů pražských škol na partnerských školách v zahraničí a na pomoc při jejich účasti na zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách a konferencích, na podporu rozvoje odborné spolupráce pražských škol s jejich zahraničními partnery a přípravy mezinárodních soutěží, festivalů a přehlídek organizovaných pražskými školami na území hlavního města Prahy, dále na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu přípravy studentů na budoucí zaměstnání.

Zdroj: http://cestakevzdelani.praha.eu/

Nové možnosti spolupráce v oblasti sportu

V únoru se v Bruselu uskutečnil Erasmus+ informační den se zaměřením na sport. Prezentovány byly především praktické kroky, které je třeba učinit k využití dostupných finančních prostředků v rámci programu Erasmus+ pro realizaci projektů z oblasti sportu. Evropská komise i Výkonná agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) během konference přinesly velmi konkrétní informace k podávání žádostí a k přípravě projektů. Většina informací z tohoto setkání se nyní dá zpětně vyhledat online na stránkách EACEA.

Část programu Erasmus+ je v programovém období 2014 – 2020 úplnou novinkou, neboť v minulém období žádný program zaměřený na podporu sportu neexistoval. V rámci nového programu získá finanční příspěvek cca 600 partnerství v oblasti sportu, včetně celoevropských neziskových sportovních událostí. Pro vyhledávání partnerských organizací pro sportovně zaměřené projekty vznikly nové stránky, tzv. Sporttool, kde se už nyní nachází mnoho nabídek partnerství. Termín pro podávání projektů v rámci sportovní akce programu Erasmus+ je 15. května 2014 pro projekty, které začnou po 1. lednu příštího roku.

Sociální inovace a možnosti individuální péče – mezinárodně

Evropská rozvojová agentura uspořádala dne 13. a 14. ledna 2014 mezinárodní workshop na téma sociálních inovací a možností individuální péče v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce, která funguje v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, je příkladem, že projekty podporující výměnu zkušeností v mezinárodním kontextu mohou být financovány také ze strukturálních fondů.

V rámci výše zmíněného projektu jde o výměnu zkušeností v oblasti sociálních inovací mezi českými a mezinárodními partnery projektu. Projekt je reakcí na současný celoevropský trend, kdy dochází k nárůstu počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči a osob, které se dožívají nadprůměrného věku. Projekt se věnuje teoretickým modelům péče, která se bude muset s tímto jevem vyrovnat. Ve spolupráci s českými partnery –  Ústavem sociálních služeb Praha 4 a Evropským inovačním centrem o.s. a zahraničními partnery – bulharskou organizací National Patients’ Organization, polským Institute for Human Resources Development a britskou komunitní službou MsSence – projekt představuje nové možnosti, jak přizpůsobit dlouhodobou péči současným trendům. Kromě výměny zkušeností je dalším cílem projektu přiblížit tyto nové výstupy cílovým skupinám v České republice, zejména osobám pečujících o závislého člena rodiny, úřadům samosprávných celků a v neposlední řadě  příspěvkovým organizacím a nevládnímu sektoru. Projekt probíhá od října 2012 do září 2014 a jeho součástí jsou mimo jiné studijní cesty, semináře pro veřejnost a mezinárodní workshopy. Více o projektu se můžete dozvědět zde.

OPLZZ

Loutkáři z České republiky, Slovinska a Estonska si vyměňují zkušenosti

V plném proudu je unikátní projekt výměny zkušeností loutkářů z České republiky, Slovinska a Estonska, v němž českou scénu zastupuje královéhradecké Divadlo DrakDalšími partnery jsou divadla ze Slovinska a Estonska.

Cílem projektu je představit přístupy loutkářského umění v každé ze zúčastněných zemí. Hlavní aktivitou projektu pak jsou společné workshopy, během kterých jsou loutkáři z jednotlivých divadel mimo jiné zapojeni do příprav inscenací. V minulém roce již proběhly workshopy v Ljubljani a Tallinu, další by se tedy měl uskutečnit v ČR. Jak uvedla ředitelka Draku Eliška Finková, zástupci všech tří divadel se budou podílet i na vzniku nové inscenace Podivuhodný Cirkus doktora Tarzana, která bude mít premiéru 15. března.

Projekt byl podpořen v rámci programu Kultura jako jeden ze třinácti úspěšných projektů, pocházejících od žadatelů z České republiky. Žádost podalo celkem 476 subjektů ze zemí Evropské unie, podpořeno z nich bude 114. Program Kultura sice v roce 2013 skončil, ale od roku 2014 funguje společně s programem MEDIA pod hlavičkou programu Kreativní Evropa. V tomto programu je uzávěrka podávání žádostí již 5. března 2014.

 

Zdroj: www.divadlo.cz