4G Didactic Pills

Projekt, který je realizován v rámci Klíčové akce 2 programu Erasmus+ navazuje na strategii Evropské unie nazvanou Řešení problému předčasného ukončování školní docházky: klíčový příspěvek k agendě Evropa 2020“. Záměrem projektu je vyvinout a šířit pedagogickou metodu založenou na teoretickém základu „Didaktické pilulky“ zaměřenou na životní dovednosti a kompetence žáků a studentů s cílem prevence či řešení problému předčasného ukončování školní docházky. Projektové partnerství, složené z institucí s bohatou zkušeností s tímto jevem, bude usilovat o přiblížení efektivních nástrojů pro řešení tohoto problému žákům a studentům prostřednictvím interaktivních nástrojů, které jsou mezi touto cílovou skupinou populární a srozumitelné. Zvláštní zřetel bude kladen na podporu žáků se Speciálními výukovými potřebami. Efektivní využití ICT nástrojů hraje klíčovou roli pro úspěšný rozvoj inovací a změn ve vzdělávání a odborné přípravě a v učení obecně.

Na metodické úrovni jsou základními prvky tohoto projektu dvě základní oblasti:

1) Životní dovednosti, chápané jako dovednosti, které je třeba zdokonalit, aby došlo ke zlepšení vztahu k sobě samému, a tedy i k učení a ke škole
2) Technologie jako faktor umožňující učení, a to i na dálku, a jako faktor snižující vzdálenosti mezi studenty se speciálními potřebami i bez nich.

Oba tyto prvky míří na zlepšení školních výkonů a setrvání studentů se SVP (ale obecněji všech studentů) ve školním vzdělávání.

Očekávané výsledky projektu jsou následující:

1) Průzkum postupů učení, které pomohou rozvíjet samostatnost, odhodlání, tvůrčí činnost, kritické myšlení, řešení problémů a schopnost rozhodování.
2) Zlepšení znalosti nových technologií a interaktivních nástrojů jako vzdělávacího média.
3) Zvýšení digitální gramotnosti (znalosti + dovednosti + nástroje) žáků.
4) Stimulace formy spolupráce a komunikace ve virtuální formě a tváří v tvář.
5) Rozvoj intervenčních modelů fenoménu předčasného ukončování školní docházky k replikaci a využití se zaměřením na inkluzi
6) Stimulace integračních procesů žáků s Speciálními vzdělávacími potřebami
7) Výchova mladých lidí k používání mobilních telefonů jako pracovního a integračního nástroje.

Více o projektu naleznete na webových stránkách projektu

1. Newsletter projektu naleznete zde
2. Newsletter projektu naleznete zde
3. Newsletter projektu naleznete zde